<pre id="mivnu"></pre>

   <track id="mivnu"></track>

   阿彌陀經(jīng)

   佛教經(jīng)典。亦稱(chēng)《小無(wú)量壽經(jīng)》,簡(jiǎn)稱(chēng)《小經(jīng)》。與《無(wú)量壽經(jīng)》、《觀(guān)無(wú)量壽經(jīng)》合稱(chēng)凈土三經(jīng)。一般認為在1~2世紀印度貴霜王朝時(shí)期已流行于犍陀羅地區!栋浲咏(jīng)》是釋迦牟尼佛在憍薩羅國舍衛城的南方祇園精舍,與長(cháng)老舍利弗等十六位大弟子及文殊等大菩薩以及諸多佛弟子而說(shuō)的經(jīng)典。..[詳情]

   佛說(shuō)阿彌陀經(jīng)注音版

   \

    姚秦三藏法師鳩摩羅什譯
    南無(wú)本師釋迦牟尼佛(三稱(chēng))

   【開(kāi)經(jīng)偈】

    無(wú)上甚深微妙法,百千萬(wàn)劫難遭遇,
    我今見(jiàn)聞得受持,愿解如來(lái)真實(shí)義。

   【蓮池贊】

    蓮池海會(huì ),彌陀如來(lái),觀(guān)音勢至坐蓮臺,接引上金階,大誓弘開(kāi),普愿離塵埃。
    南無(wú)蓮池海會(huì )佛菩薩(三稱(chēng)三拜)
    南無(wú)西方極樂(lè )世界大慈大悲阿彌陀佛(三稱(chēng))

   佛說(shuō)阿彌陀經(jīng)


   shì

   wén
   ,
   ,

   shí
   時(shí)
   ,
   ,

   zài
   shè
   wèi
   guó
   ,
   ,

   shù
   樹(shù)   yuán
   。
   。   qiū
   sēng
   ,
   ,
   qiān
   èr
   bǎi

   shí
   rén

   ,
   ,
   jiē
   shì

   ā
   luó
   hàn
   ,
   ,
   zhòng
   suǒ
   zhī
   shì

   zhǎng
   長(cháng)
   lǎo
   shè


   ,
   ,   jiān
   lián
   ,
   ,


   jiā
   shè
   ,
   ,


   jiā
   zhān
   yán
   ,
   ,   chī
   luó
   ,
   ,


   duō
   ,
   ,
   zhōu

   pán
   tuó
   qié
   ,
   ,
   nán
   tuó
   ,
   ,
   ā
   nán
   tuó
   ,
   ,
   luó
   hóu
   luó
   ,
   ,
   jiāo
   fàn


   ,
   ,
   bīn
   tóu


   luó
   duò
   ,
   ,
   jiā
   liú
   tuó

   ,
   ,


   jié
   bīn

   ,
   ,


   luó
   ,
   ,
   ā
   nóu
   lóu
   tuó
   ,
   ,

   shì
   děng
   zhū   。
   。
   bìng
   zhū


   wén
   shū
   shī


   wáng

   ,
   ,
   ā

   duō
   p ú

   ,
   ,
   qián
   tuó
   ,
   ,
   cháng
   jīng
   jìn
   進(jìn)


   ,
   ,


   shì
   děng
   zhū   。
   。

   shì

   huán
   yīn
   děng
   ,
   ,

   無(wú)
   liàng
   zhū
   tiān

   zhòng

   。
   。

   ěr
   shí
   時(shí)

   gào
   zhǎng
   長(cháng)
   lǎo
   shè


   ,
   ,
   cóng
   shì

   西
   fāng
   ,
   ,
   guò
   過(guò)
   shí
   wàn
   萬(wàn)   ,
   ,
   yǒu
   shì
   jiè
   míng
   yuē


   樂(lè )
   。
   。


   yǒu

   ,
   ,
   hào
   ā

   tuó
   ,
   ,
   jīn
   xiàn
   zài
   shuō
   說(shuō)

   。
   。
   shè


   ,
   ,
   míng
   wéi


   樂(lè )
   ?
   ?

   guó
   zhòng
   shēng
   ,
   ,

   無(wú)
   yǒu
   zhòng

   ,
   ,
   dàn
   shòu
   zhū

   樂(lè )
   ,
   ,

   míng


   樂(lè )
   。
   。
   yòu
   shè


   ,
   ,


   樂(lè )
   guó

   ,
   ,

   chóng
   lán
   shǔn
   ,
   ,

   chóng
   luó
   wǎng
   網(wǎng)
   ,
   ,

   chóng
   háng
   shù
   樹(shù)
   ,
   ,
   jiē
   shì

   bǎo
   zhōu

   wéi
   rào
   ,
   ,
   shì


   guó
   míng
   wéi


   樂(lè )
   。
   。
   yòu
   shè


   ,
   ,


   樂(lè )
   guó

   ,
   ,
   yǒu

   bǎo
   chí
   ,
   ,

   gōng

   shuǐ
   chōng
   mǎn
   滿(mǎn)

   zhōng
   。
   。
   chí

   chún

   jīn
   shā


   。
   。

   biān
   jiē
   dào
   ,
   ,
   jīn
   、
   、
   yín
   、
   、
   liú

   、
   、   chéng
   。
   。
   shàng
   yǒu
   lóu

   ,
   ,


   jīn
   、
   、
   yín
   、
   、
   liú

   、
   、


   、
   、
   chē

   、
   、
   chì
   zhū
   、
   、

   nǎo
   ér
   yán
   shì
   zhī
   。
   。
   chí
   zhōng
   lián
   huā
   ,
   ,


   chē
   車(chē)
   lún
   ,
   ,
   qīng

   qīng
   guāng
   ,
   ,
   huáng

   huáng
   guāng
   ,
   ,
   chì

   chì
   guāng
   ,
   ,
   bái

   bái
   guāng
   ,
   ,
   wēi
   miào
   xiāng
   jié
   。
   。
   shè


   ,
   ,


   樂(lè )
   guó

   ,
   ,
   chéng
   jiù

   shì
   gōng

   zhuāng
   yán
   。
   。
   yòu
   shè


   ,
   ,


   guó

   ,
   ,
   cháng
   zuò
   tiān
   yuè
   樂(lè )
   ,
   ,
   huáng
   jīn
   wéi

   ,
   ,
   zhòu

   liù
   shí
   時(shí)
   ,
   ,

   tiān
   màn
   tuó
   luó
   huā
   。
   。


   zhòng
   shēng
   ,
   ,
   cháng

   qīng
   dàn
   ,
   ,
   ,
   ,
   ch éng
   zhòng
   miào
   huā
   ,
   ,
   gòng
   yǎng

   fāng
   shí
   wàn
   萬(wàn)


   。
   。


   shí
   shí
   時(shí)
   ,
   ,
   huán
   dào
   běn
   guó
   ,
   ,
   fǎn

   jīng
   經(jīng)
   xíng
   。
   。
   shè


   ,
   ,


   樂(lè )
   guó

   ,
   ,
   chéng
   jiù

   shì
   gōng

   zhuāng
   yán
   。
   。


   shè


   ,
   ,

   guó
   cháng
   yǒu
   zhǒng
   zhǒng

   miào


   zhī
   niǎo
   鳥(niǎo)

   bái

   、
   、
   kǒng
   què
   、
   、
   yīng

   、
   、
   shè

   、
   、
   jiā
   líng
   pín
   qié
   、
   、
   gòng
   mìng
   zhī
   niǎo
   鳥(niǎo)
   。
   。
   shì
   zhū
   zhòng
   niǎo
   鳥(niǎo)
   ,
   ,
   zhòu

   liù
   shí
   時(shí)
   ,
   ,
   chū


   yīn
   ,
   ,

   yīn
   yǎn
   chàng

   gēn
   、
   、


   、
   、   fēn
   、
   、

   shèng
   dào
   fēn
   ,
   ,

   shì
   děng

   。
   。


   zhòng
   shēng
   ,
   ,
   wén
   shì
   yīn

   ,
   ,
   jiē

   niàn

   、
   、
   niàn

   、
   、
   niàn
   sēng
   。
   。
   shè


   ,
   ,


   wèi

   ni ǎo
   鳥(niǎo)
   ,
   ,
   shí
   實(shí)
   shì
   zuì
   bào
   suǒ
   shēng
   。
   。
   suǒ

   zhě

   ?
   ?


   guó

   ,
   ,

   無(wú)
   sān
   è
   dào
   。
   。
   shè


   。
   。


   guó

   ,
   ,
   shàng

   無(wú)
   è
   dào
   zhī
   míng
   ,
   ,

   kuàng
   yǒu
   shí
   實(shí)
   。
   。
   shì
   zhū
   zhòng
   niǎo
   鳥(niǎo)
   ,
   ,
   jiē
   shì
   ā

   tuó

   ,
   ,

   lìng

   yīn
   xuān
   liú
   ,
   ,
   biàn
   huà
   suǒ
   zuò
   。
   。
   shè


   。
   。


   guó

   ,
   ,
   wēi
   fēng
   風(fēng)
   chuī
   dòng
   動(dòng)
   zhū
   bǎo
   hàng
   shù
   樹(shù)
   ,
   ,

   bǎo
   luó
   wǎng
   網(wǎng)
   ,
   ,
   chū
   wēi
   miào
   yīn
   ,
   ,


   bǎi
   qiān
   zhǒng
   yuè
   樂(lè )
   ,
   ,
   tóng
   shí
   時(shí)

   zuò
   。
   。
   wén
   shì
   yīn
   zhě
   ,
   ,

   rán
   jiē
   shēng
   niàn

   、
   、
   niàn

   、
   、
   niàn
   sēng
   zhī
   xīn
   。
   。
   shè


   。
   。


   guó

   ,
   ,
   chéng
   jiù

   shì
   gōng

   zhuāng
   yán
   。
   。

   shè


   ,
   ,   yún

   ,
   ,
   hào
   ā

   tuó
   ?
   ?
   shè


   ,
   ,


   guāng
   míng

   無(wú)
   liàng
   ,
   ,
   zhào
   shí
   fāng
   guó
   ,
   ,

   無(wú)
   suǒ
   zhàng
   ài
   ,
   ,
   shì

   hào
   wéi
   ā

   tuó
   。
   。
   yòu
   shè


   ,
   ,


   shòu
   mìng
   ,
   ,


   rén
   mín
   ,
   ,

   無(wú)
   liàng

   無(wú)
   biān
   ā
   sēng

   jié
   ,
   ,

   míng
   ā

   tuó
   。
   。
   shè


   ,
   ,
   ā

   tuó

   ,
   ,
   ché ng


   lái
   來(lái)
   ,
   ,

   jīn
   shí
   jié
   。
   。
   yòu
   shè


   ,
   ,


   yǒu

   無(wú)
   liàng

   無(wú)
   biān
   shēng
   wén


   ,
   ,
   jiē
   ā
   luó
   hàn
   ,
   ,
   fēi
   shì
   suàn
   shù
   zhī
   suǒ
   néng
   zhī
   。
   。
   zhū


   zhòng
   ,
   ,   shì
   。
   。
   shè


   ,
   ,


   gu ó

   ,
   ,
   chéng
   jiù

   shì
   gōng

   zhuāng
   yán
   。
   。
   yòu
   shè


   ,
   ,


   樂(lè )
   guó

   ,
   ,
   zh òng
   shēng
   shēng
   zhě
   ,
   ,
   jiē
   shì
   ā


   zhì
   。
   。

   zhōng
   duō
   yǒu

   shēng

   chù
   ,
   ,

   shù
   shèn
   duō
   ,
   ,
   fēi
   shì
   suàn
   shù
   suǒ
   néng
   zhī
   zhī
   ,
   ,
   dàn   無(wú)
   liàng

   無(wú)
   biān
   ā
   sēng

   shuō
   說(shuō)
   。
   。
   shè


   ,
   ,
   zhòng
   shēng
   wén
   zhě
   ,
   ,
   yīng
   dāng

   發(fā)
   yuàn
   ,
   ,
   yuàn
   shēng

   guó
   。
   。
   suǒ

   zhě

   ?
   ?   shì
   zhū
   shàng
   shàn
   rén

   huì
   會(huì )

   chù
   。
   。
   shè


   ,
   ,   shǎo
   shàn
   gēn
   、
   、


   、
   、
   yīn
   yuán
   ,
   ,

   shēng

   guó
   。
   。
   shè


   ,
   ,
   ruò
   yǒu
   shàn
   nán

   、
   、
   shàn

   rén
   ,
   ,
   wén
   shuō
   說(shuō)
   ā

   tuó

   ,
   ,
   zhí
   chí
   míng
   hào
   ,
   ,
   ruò


   、
   、
   ruò
   èr

   、
   、
   ruò
   s ān

   、
   、
   ruò


   、
   、
   ruò


   、
   、
   ruò
   liù

   、
   、
   ruò


   ,
   ,

   xīn

   luàn
   。
   。

   rén
   lín
   mìng
   zhōng
   shí
   時(shí)
   ,
   ,
   ā

   tuó


   zh ū
   shèng
   zhòng
   ,
   ,
   xiàn
   zài

   qián
   。
   。
   shì
   rén
   zhōng
   shí
   時(shí)
   ,
   ,
   xīn

   diān
   dǎo
   ,
   ,


   wǎng
   shēng
   ā

   tuó   樂(lè )
   guó

   。
   。
   shè


   ,
   ,
   w ǒ
   jiàn
   見(jiàn)
   shì

   ,
   ,

   shuō
   說(shuō)

   yán
   。
   。
   ruò
   yǒu
   zhòng
   shēng
   ,
   ,
   wén
   shì
   shuō
   說(shuō)
   zhě
   ,
   ,
   yīng
   dāng

   發(fā)
   yuàn
   ,
   ,
   shēng

   guó

   。
   。

   shè


   ,
   ,


   jīn
   zhě
   ,
   ,
   zàn
   tàn
   ā

   tuó

   gōng

   zhī

   。
   。
   dōng
   fāng

   yǒu
   ā
   chù


   、
   、


   xiàng

   、
   、
   、
   、


   guāng

   、
   、
   miào
   yīn

   ,
   ,

   shì
   děng
   héng

   shā
   shù
   zhū

   ,
   ,   guó
   ,
   ,
   chū
   guǎng
   cháng
   長(cháng)
   shé
   xiàng
   ,
   ,
   biàn

   sān
   qiān

   qiān
   shì
   jiè
   ,
   ,
   shuō
   說(shuō)
   chéng
   shí
   實(shí)
   yán


   děng
   zhòng
   shēng
   ,
   ,
   dāng
   xìn
   shì
   chēng
   稱(chēng)
   zàn
   gōng

   ,
   ,

   qiè
   zhū

   suǒ

   niàn
   jīng
   經(jīng)
   。
   。

   shè


   ,
   ,
   nán
   fāng
   shì
   ji è
   yǒu

   yuè
   dēng

   、
   、
   míng
   wén
   guāng

   、
   、

   yàn
   jiān

   、
   、


   dēng

   、
   、
   w ú
   無(wú)
   liàng
   jīng
   jìn
   進(jìn)

   ,
   ,

   shì
   děng
   héng

   shā
   shù
   zhū

   ,
   ,   guó
   ,
   ,
   chū
   guǎng
   cháng
   長(cháng)
   shé
   xiàng
   ,
   ,
   biàn

   sān
   qiān

   qiān
   shì
   jiè
   ,
   ,
   shuō
   說(shuō)
   chéng
   shí
   實(shí)
   yán


   děng
   zhòng
   shēng
   ,
   ,
   dāng
   xìn
   shì
   chēng
   稱(chēng)
   zàn
   gōng

   ,
   ,

   qiè
   zhū

   suǒ

   niàn
   jīng
   經(jīng)
   。
   。

   shè


   ,
   ,

   西
   fāng
   shì
   jiè
   yǒu

   無(wú)
   liàng
   shòu

   、
   、

   無(wú)
   liàng
   xiàng

   、
   、

   無(wú)
   liàng
   chuáng

   、
   、

   guāng

   、
   、

   míng

   、
   、
   bǎo
   xiàng

   、
   、
   jìng
   guāng

   ,
   ,

   shì
   děng
   héng

   shā
   shù
   zhū

   ,
   ,   guó
   ,
   ,
   chū
   guǎng
   cháng
   長(cháng)
   shé
   xiàng
   ,
   ,
   biàn

   sān
   qiān

   qiān
   shì
   jiè
   ,
   ,
   shuō
   說(shuō)
   chéng
   shí
   實(shí)
   yán


   děng
   zhòng
   shēng
   ,
   ,
   dāng
   xìn
   shì
   chēng
   稱(chēng)
   zàn
   gōng

   ,
   ,
   y í
   qiè
   zhū

   suǒ

   niàn
   jīng
   經(jīng)
   。
   。

   shè


   ,
   ,
   běi
   fāng
   shì
   ji è
   yǒu
   yàn
   jiān

   、
   、
   zuì
   shèng
   yīn

   、
   、
   nán


   、
   、

   shēng

   、
   、
   wǎng
   網(wǎng)
   míng

   ,
   ,

   shì
   děng
   héng

   shā
   shù
   zhū

   ,
   ,   guó
   ,
   ,
   chū
   guǎng
   cháng
   長(cháng)
   shé
   xiàng
   ,
   ,
   biàn

   sān
   qiān

   qiān
   shì
   jiè
   ,
   ,
   shuō
   說(shuō)
   chéng
   shí
   實(shí)
   yán


   děng
   zhòng
   shēng
   ,
   ,
   dāng
   xìn
   shì
   chēng
   稱(chēng)
   zàn
   gōng

   ,
   ,

   qiè
   zhū

   suǒ

   niàn
   jīng
   經(jīng)
   。
   。

   shè


   ,
   ,
   xià
   fāng
   shì
   ji è
   yǒu
   shī


   、
   、
   míng
   wén

   、
   、
   míng
   guāng

   、
   、   、
   、

   chuáng

   、
   、
   chí


   ,
   ,

   shì
   děng
   héng

   shā
   shù
   zhū

   ,
   ,   guó
   ,
   ,
   chū
   guǎng
   cháng
   長(cháng)
   shé
   xiàng
   ,
   ,
   biàn

   sān
   qiān

   qiān
   shì
   jiè
   ,
   ,
   shuō
   說(shuō)
   chéng
   shí
   實(shí)
   yán


   děng
   zhòng
   shēng
   ,
   ,
   dāng
   xìn
   shì
   chēng
   稱(chēng)
   zàn
   gōng

   ,
   ,
   y í
   qiè
   zhū

   suǒ

   niàn
   jīng
   經(jīng)
   。
   。

   shè


   ,
   ,
   shàng
   fāng
   shì
   jiè
   yǒu
   fàn
   yīn

   、
   、
   xiù
   宿
   wáng

   、
   、
   xiāng
   shàng

   、
   、
   xiāng
   guāng

   、
   、

   yàn
   jiān

   、
   、


   bǎo
   huā
   yǎn
   shēn

   、
   、
   suō
   luó
   shù
   樹(shù)
   wáng

   、
   、
   bǎo
   huā


   、
   、
   jiàn
   見(jiàn)

   qiè


   、
   、   shān

   ,
   ,

   shì
   děng
   héng

   shā
   shù
   zhū

   ,
   ,   guó
   ,
   ,
   chū
   guǎng
   cháng
   長(cháng)
   shé
   xiàng
   ,
   ,
   biàn

   sān
   qiān

   qiān
   shì
   jiè
   ,
   ,
   shuō
   說(shuō)
   chéng
   shí
   實(shí)
   yán


   děng
   zhòng
   shēng
   ,
   ,
   dāng
   xìn
   shì
   chēng
   稱(chēng)
   zàn
   gōng

   ,
   ,

   qiè
   zhū

   suǒ

   niàn
   jīng
   經(jīng)
   。
   。

   shè


   ,
   ,   yún

   ,
   ,


   míng
   wéi

   qiè
   zhū

   suǒ

   niàn
   jīng
   經(jīng)
   ?
   ?
   shè


   ,
   ,
   ruò
   yǒu
   shàn
   nán

   、
   、
   shàn

   rén
   ,
   ,
   wén
   shì
   jīng
   經(jīng)
   shòu
   chí
   zhě
   ,
   ,

   wén
   zhū

   míng
   zhě
   ,
   ,
   shì
   zhū
   shàn
   nán

   、
   、
   shàn

   rén
   ,
   ,
   jiē
   wéi

   qiè
   zhū

   zhī
   suǒ

   niàn
   ,
   ,
   jiē


   tuì
   退
   zhuǎn

   ā
   nòu
   duō
   luó
   sān
   miǎo
   sān


   。
   。
   shì

   shè


   ,
   ,

   děng
   jiē
   dāng
   xìn
   shòu


   語(yǔ)
   ,
   ,

   zhū

   suǒ
   shuō
   說(shuō)
   。
   。

   shè


   ,
   ,
   ruò
   yǒu
   rén


   發(fā)
   yuàn
   、
   、
   jīn

   發(fā)
   yuàn
   、
   、
   dāng

   發(fā)
   yuàn
   ,
   ,

   shēng
   ā

   tuó

   guó
   zhě
   ,
   ,
   shì
   zhū
   rén
   děng
   ,
   ,
   jiē


   tuì
   退
   zhuǎn

   ā
   nòu
   duō
   luó
   sān
   miǎo
   sān


   。
   。


   guó

   ,
   ,
   ruò

   shēng
   、
   、
   ruò
   jīn
   shēng
   、
   、
   ruò
   dāng
   shēng
   。
   。
   shì

   shè


   ,
   ,
   zhū
   shàn
   nán

   、
   、
   shàn

   rén
   ,
   ,
   ruò
   yǒu
   xìn
   zhě
   ,
   ,
   yīng
   dāng

   發(fā)
   yuàn
   ,
   ,
   shēng

   guó

   。
   。

   shè


   ,
   ,


   jīn
   zhě
   ,
   ,
   chēng
   稱(chēng)
   zàn
   zhū

   gōng

   ,
   ,

   zhū

   děng
   ,
   ,

   chēng
   稱(chēng)
   zàn

   gōng

   。
   。
   ér
   zuò
   shì
   yán
   ,
   ,
   shì
   jiā
   móu


   ,
   ,
   néng
   wéi
   shèn
   nán

   yǒu
   zhī
   shì
   。
   。
   néng

   suō

   guó

   ,
   ,

   zhuó
   è
   shì
   ,
   ,
   jié
   zhuó
   、
   、
   jiàn
   見(jiàn)
   zhuó
   、
   、
   fán
   nǎo
   zhuó
   、
   、
   zhòng
   shēng
   zhuó
   、
   、
   mìng
   zhuó
   zhōng
   ,
   ,

   ā
   nòu
   duō
   luó
   sān
   miǎo
   sān


   。
   。
   wèi
   zhū
   zhòng
   shēng
   ,
   ,
   shuō
   說(shuō)
   shì

   qiè
   shì
   jiān
   nán
   xìn
   zhī

   。
   。
   shè


   ,
   ,
   dāng
   zhī   zhuó
   è
   shì
   ,
   ,
   xíng

   nán
   shì
   ,
   ,

   ā
   nòu
   duō
   luó
   sān
   miǎo
   sān


   ,
   ,
   wèi

   qiè
   shì
   jiān
   shuō
   說(shuō)

   nán
   xìn
   zhī

   ,
   ,
   shì
   wéi
   shèn
   nán
   。
   。


   shuō
   說(shuō)

   jīng
   經(jīng)

   ,
   ,
   shè


   ,
   ,

   zhū

   qiū
   ,
   ,

   qiè
   shì
   jiān
   tiān
   rén
   ā
   xiū
   luó
   děng
   ,
   ,
   wén

   suǒ
   shuō
   說(shuō)
   ,
   ,
   huān

   xìn
   shòu
   ,
   ,
   zuò

   ér

   。
   。   qiè

   業(yè)
   zhàng
   gēn
   běn

   shēng
   jìng

   tuó
   luó

   精彩推薦
   天天操天天狠_亚1州区2区3区4区产品图片_成人免费无码H在线观看不卡_日本免费人成在线观看网站