<pre id="mivnu"></pre>

   <track id="mivnu"></track>

   觀無量壽經

   《觀無量壽經》,簡稱《觀經》。與《阿彌陀經》、《無量壽經》合稱凈土三部經。宋畺良耶舍譯。另有異譯一種,已佚。此經進一步發揮了《無量壽經》的凈土思想,敘述釋迦牟尼佛應韋提希夫人之請,在頻婆娑羅宮為信眾講述觀想阿彌陀佛的身相和極樂凈土莊嚴的十六種觀想方法(十六觀)...[詳情]

   觀無量壽經注音

   \

   劉宋西域三藏法師礓良耶舍譯


   shì

   wén
   ,
   ,

   shí

   zài
   wáng
   shè
   chéng

   shé

   shān
   zhōng
   ,
   ,   qiū
   zhòng
   qiān
   èr
   bǎi

   shí
   rén

   ,
   ,


   sān
   wàn
   èr
   qiān
   ,
   ,
   wén
   shū
   shī


   wáng

   ér
   wéi
   shàng
   shǒu
   。
   。

   ěr
   shí
   wáng
   shè
   dài
   chéng
   yǒu

   tài

   míng
   ā
   shé
   shì
   ,
   ,
   suí
   shùn
   tiáo
   調

   è
   yǒu
   zhī
   jiào
   ,
   ,
   shōu
   zhí

   wáng
   pín

   suō
   luó
   ,
   ,
   yōu

   zhì


   chóng
   shì
   nèi
   ,
   ,
   zhì
   zhū
   qún
   chén
   ,
   ,   wǎng
   。
   。

   guó
   tài

   rén
   ,
   ,
   míng
   wéi


   ,
   ,
   gōng
   jìng

   wáng
   ,
   ,
   zǎo

   qīng
   jìng
   ,
   ,
   chǎo
   ,
   ,
   yòng


   shēn;
   zhū
   yīng
   luò
   zhōng
   ,
   ,
   chéng

   táo
   jiāng
   漿
   ,
   ,


   shàng
   wáng
   。
   。

   ěr
   shí

   wáng
   ,
   ,
   shí
   chǎo
   yǐn
   jiāng
   漿
   ,
   ,
   qiú
   shuǐ
   shù
   kǒu
   。
   。
   shù
   kǒu


   ,
   ,

   zhǎng
   gōng
   jìng
   ,
   ,
   xiàng

   shé

   shān
   ,
   ,
   yáo

   shì
   zūn
   ,
   ,
   ér
   zuò
   shì
   yán   jiān
   lián
   ,
   ,
   shì

   qīn
   yǒu
   ,
   ,
   yuàn
   xīng

   bēi
   ,
   ,
   shòu


   jiè
   。
   。
   shí

   jiān
   lián
   ,
   ,

   yīng
   sǔn
   fēi
   ,
   ,

   zhì
   wáng
   suǒ
   。
   。   shì
   ,
   ,
   shòu
   wáng

   jiè
   。
   。
   shì
   zūn

   qiǎn
   zūn
   zhě

   lóu

   ,
   ,
   wèi
   wáng
   shuō

   。
   。


   shì
   shí
   jiān
   ,
   ,
   jīng
   sān


   ,
   ,
   wáng
   shí
   chǎo

   ,
   ,

   wén


   ,
   ,
   yán


   yuè
   。
   。

   shí
   ā
   shé
   shì
   ,
   ,
   wèn
   shǒu
   mén
   rén
   ,
   ,

   wáng
   jīn
   zhě
   ,
   ,
   yóu
   cún
   zài

   ?
   ?
   shí
   shǒu
   mén
   rén
   bài
   yán


   wáng
   !
   !
   guó
   tài

   rén
   ,
   ,
   shēn

   chǎo

   ,
   ,
   yīng
   luò
   chéng
   jiāng
   漿
   ,
   ,
   chí
   yòng
   shàng
   wáng
   。
   。
   shā
   mén

   lián
   ,
   ,


   lóu

   ,
   ,
   cóng
   kōng
   ér
   lái
   ,
   ,
   wèi
   wáng
   shuō

   ,
   ,


   jìn
   zhì
   。
   。
   shí
   ā
   shé
   shì
   ,
   ,
   wén   ,
   ,   yuē   shì
   zéi
   ,
   ,

   zéi
   wéi
   bàn
   。
   。
   shā
   mén
   è
   rén
   ,
   ,
   huàn
   huò
   zhòu
   shù
   ,
   ,
   lìng

   è
   wáng
   ,
   ,
   duō   。
   。

   zhí

   jiàn
   ,
   ,

   hài


   。
   。

   shí
   yǒu

   chén
   ,
   ,
   míng
   yuē
   yuè
   guāng
   ,
   ,
   cōng
   míng
   duō
   zhì
   ,
   ,
   ,
   ,
   wèi
   wáng
   zuò

   。
   。
   bài
   yán


   wáng
   !
   !
   chén
   wén

   tuó
   lùn
   jīng
   shuō
   ,
   ,
   jié
   chū

   lái
   ,
   ,
   yǒu
   zhū
   è
   wáng
   ,
   ,
   tān
   guó
   wèi

   ,
   ,
   shā
   hài


   ,
   ,

   wàn

   qiān
   ,
   ,
   wèi
   céng
   wén
   yǒu

   dào
   hài

   。
   。
   wáng
   jīn
   wéi

   shā

   zhī
   shì
   ,
   ,

   chà

   zhǒng
   ,
   ,
   chén

   rěn
   wén
   ,
   ,
   shì
   zhān
   tuó
   luó
   ,
   ,

   děng   zhù


   。
   。

   shí
   èr

   chén
   ,
   ,
   shuō


   jìng
   ,
   ,

   shǒu
   àn
   jiàn
   ,
   ,
   què
   xíng
   ér
   tuì
   退
   。
   。
   shí
   ā
   shé
   shì
   ,
   ,
   jīng

   huáng

   ,
   ,
   gào


   yán   wèi


   ?
   ?


   bài
   yán


   wáng
   !
   !
   shèn

   hài

   。
   。

   wáng
   wén


   ,
   ,
   chàn
   huǐ
   qiú
   jiù
   ,
   ,

   biàn
   便
   shě
   jiàn
   ,
   ,
   zhǐ

   hài

   。
   。
   chì

   nèi
   guān
   ,
   ,

   zhì
   shēn
   gōng
   ,
   ,

   lìng

   chū
   。
   。

   shí
   wéi


   ,
   ,
   bèi
   yōu


   ,
   ,
   chóu
   yōu
   qiáo
   cuì
   ,
   ,
   yáo
   xiàng

   shé

   shān
   ,
   ,
   wèi

   zuò

   ,
   ,
   ér
   zuò
   shì
   yán


   lái
   shì
   zūn
   !
   !
   zài

   zhī
   shí
   ,
   ,
   héng
   qiǎn
   ā
   nán
   ,
   ,
   lái
   wèi
   wèn

   。
   。

   jīn
   chóu
   yōu
   ,
   ,
   shì
   zūn
   wēi
   zhòng
   ,
   ,

   yóu

   jiàn
   ,
   ,
   yuàn
   qiǎn

   lián
   ,
   ,
   zūn
   zhě
   ā
   nán
   ,
   ,


   xiāng
   jiàn
   。
   。
   zuò
   shì


   ,
   ,
   bēi


   lèi
   ,
   ,
   yáo
   xiàng


   ,
   ,
   wèi

   tóu
   qǐng
   。
   。

   ěr
   shí
   shì
   zūn
   ,
   ,
   zài

   shé

   shān
   ,
   ,
   zhī
   wéi


   xīn
   zhī
   suǒ
   niàn
   ,
   ,

   chì


   jiān
   lián


   ā
   nán
   ,
   ,
   cóng
   kōng
   ér
   lái
   。
   。


   cóng

   shé

   shān

   ,
   ,

   wáng
   gōng
   chū
   。
   。
   shí
   wéi


   ,
   ,   tóu
   ,
   ,
   jiàn
   shì
   zūn
   shì
   jiā
   móu


   ,
   ,
   shēn

   jīn

   ,
   ,
   zuò
   bǎi
   bǎo
   lián
   huā
   。
   。

   lián
   shì
   zuǒ
   ,
   ,
   ā
   nán
   shì
   yòu
   。
   。
   shì
   fàn

   shì
   zhū
   tiān
   ,
   ,
   zài

   kōng
   zhōng
   ,
   ,


   tiān
   huā
   ,
   ,
   chí
   yòng
   gōng
   yǎng
   。
   。

   shí
   wéi


   ,
   ,
   jiàn

   shì
   zūn
   ,
   ,

   jué
   yīng
   luò
   ,
   ,

   shēn
   tóu

   ,
   ,
   háo

   xiàng


   yán

   shì
   zūn
   !
   !


   宿

   zuì
   ,
   ,
   shēng

   è

   ?
   ?
   shì
   zūn

   yǒu

   děng
   yīn
   yuán
   ,
   ,
   duō
   ,
   ,
   gòng
   wéi
   juàn
   shǔ
   ?
   ?
   wéi
   yuàn
   shì
   zūn
   ,
   ,
   wèi

   guǎng
   shuō

   yōu
   nǎo
   chù
   ,
   ,

   dāng
   wǎng
   shēng
   ,
   ,


   yán


   zhuó
   è
   shì

   !
   !

   zhuó
   è
   chù
   ,
   ,


   è
   guǐ
   chù
   shēng
   yíng
   mǎn
   滿
   ,
   ,
   duō

   shàn

   。
   。
   yuàn

   wèi
   lái
   ,
   ,

   wén
   è
   shēng
   ,
   ,

   jiàn
   è
   rén
   。
   。
   jīn
   xiàng
   shì
   zūn
   ,
   ,


   tóu

   ,
   ,
   qiú
   āi
   chàn
   huǐ
   。
   。
   wéi
   yuàn


   jiāo

   guān

   qīng
   jìng

   chù
   。
   。

   ěr
   shí
   shì
   zūn
   ,
   ,
   fàng
   méi
   jiān
   guāng
   ,
   ,

   guāng
   jīn

   ,
   ,
   biàn
   zhào
   shí
   fāng

   liàng
   shì
   jiè
   ,
   ,
   huán
   zhù

   dǐng
   ,
   ,
   huà
   wéi
   jīn
   tái
   ,
   ,   shān
   。
   。
   shí
   fāng
   zhū

   jìng
   miào
   guó

   ,
   ,
   jiē

   zhōng
   xiàn
   。
   。
   huò
   yǒu
   guó

   ,
   ,

   bǎo

   chéng
   。
   。

   yǒu
   guó

   ,
   ,
   chún
   shì
   lián
   huā
   。
   。

   yǒu
   guó

   ,
   ,


   zài
   tiān
   gōng
   。
   。

   yǒu
   guó

   ,
   ,   jìng
   。
   。
   shí
   fāng
   guó

   ,
   ,
   jiē

   zhōng
   xiàn
   。
   。
   yǒu

   shì
   děng

   liàng
   zhū

   guó

   ,
   ,
   yán
   xiǎn

   guān
   ,
   ,
   lìng
   wéi


   jiàn
   。
   。

   shí
   wéi


   bài

   yán

   shì
   zūn
   !
   !
   shì
   zhū


   ,
   ,
   suī

   qīng
   jìng
   ,
   ,
   jiē
   yǒu
   guāng
   míng
   。
   。

   jīn

   shēng


   shì
   jiè
   ā

   tuó

   suǒ
   ,
   ,
   wéi
   yuàn
   shì
   zūn
   ,
   ,
   jiāo


   wéi
   ,
   ,
   jiāo

   zhèng
   shòu
   。
   。

   ěr
   shí
   shì
   zūn
   ,
   ,

   biàn
   便
   wēi
   xiào
   ,
   ,
   yǒu


   guāng
   ,
   ,
   cóng

   kǒu
   chū
   ,
   ,


   guāng
   zhào
   pín

   suō
   luó
   wáng
   dǐng
   。
   。
   ěr
   shí

   wáng
   ,
   ,
   suī
   zài
   yōu

   ,
   ,
   xīn
   yǎn

   zhàng
   。
   。
   yáo
   jiàn
   shì
   zūn
   ,
   ,
   tóu
   miàn
   zuò

   。
   。

   rán
   zēng
   jìn
   ,
   ,
   chéng
   ā

   hán
   。
   。

   精彩推薦
   天天操天天狠_亚1州区2区3区4区产品图片_成人免费无码H在线观看不卡_日本免费人成在线观看网站