<pre id="mivnu"></pre>

   <track id="mivnu"></track>

   金剛經(jīng)

   《金剛經(jīng)》是佛教重要經(jīng)典。根據不同譯本,全名略有不同,鳩摩羅什所譯全名為《金剛般若(bōrě)波羅蜜經(jīng)》,唐玄奘譯本則為《能斷金剛般若波羅蜜經(jīng)》, 梵文 vajracchedika-praj?āpāramitā-sūtra!督饎偨(jīng)》傳入中國后,自東晉到唐朝共有六個(gè)譯本,以鳩摩羅什所譯《金剛般若波羅蜜經(jīng)》最為流行..[詳情]

   金剛經(jīng)注音版

   《金剛般若波羅蜜經(jīng)》全文注音版
   《金剛般若波羅蜜經(jīng)》全文注音版
   《金剛般若波羅蜜經(jīng)》全文注音版

   法會(huì )因由分第一


   shì

   wén


   shí
   時(shí)

   zài
   shě
   wèi
   guó


   shù
   樹(shù)   yuán
   qiū
   zhòng
   qiān
   èr
   bǎi

   shí
   rén


   ěr
   shí
   時(shí)
   shì
   zūn

   shí
   shí
   時(shí)

   zhuó
   著(zhù)

   chí   shě
   wèi
   dài
   chéng


   shí   chéng
   zhōng


   huán
   zhì
   běn
   chǔ

   fàn
   shí


   shōu
   zuò
   ér
   zuò

   善現啟請分第二

   shí
   時(shí)
   zhǎng
   長(cháng)
   lǎo
   zài

   zhòng
   zhōng


   cóng
   zuò


   piān
   tǎn
   yòu
   jiān

   yòu

   zhuó
   著(zhù)   zhǎng
   gōng
   jìng

   ér
   bái

   yán


   yǒu
   shì
   zūn


   lái
   來(lái)
   shàn

   niàn
   zhū   shàn

   zhǔ
   zhū   shì
   zūn

   shàn
   nán


   shàn

   rén


   發(fā)
   ā
   nòu
   duō
   luó
   sān
   miǎo
   sān


   xīn

   yún

   yīng
   zhù

   yún

   xiáng


   xīn


   yán

   shàn
   zāi
   shàn
   zāi   suǒ
   shuō
   說(shuō)


   lái
   來(lái)
   shàn

   niàn
   zhū   shàn

   zhǔ
   zhū
   jīn

   tīng
   聽(tīng)

   dāng
   wéi

   shuō
   說(shuō)

   shàn
   nán


   shàn

   rén


   發(fā)
   ā
   nòu
   duō
   luó
   sān
   miǎo
   sān


   xīn

   yīng

   shì
   zhù


   shì
   xiáng


   xīn

   wéi
   rán

   shì
   zūn

   yuàn
   yao
   樂(lè )

   wén

   大乘正宗分第三


   gào
   zhū


   yīng

   shì
   xiáng


   xīn

   suǒ
   yǒu

   qiē
   zhòng
   shēng
   zhī
   lèi
   類(lèi)

   ruò
   luǎn
   shēng

   ruò
   tāi
   shēng

   ruò
   shī
   shēng

   ruò
   huà
   shēng

   ruò
   yǒu


   ruò

   無(wú)


   ruò
   yǒu
   xiǎng

   ruò

   無(wú)
   xiǎng

   ruò
   fēi
   yǒu
   xiǎng
   fēi

   無(wú)
   xiǎng


   jiē
   lìng


   無(wú)

   niè
   pán
   ér
   miè

   zhī


   shì
   miè


   無(wú)
   liàng

   無(wú)
   shù

   無(wú)
   biān
   zhòng
   shēng

   shí
   實(shí)

   無(wú)
   zhòng
   shēng

   miè

   zhě

   ruò


   yǒu

   xiànɡ

   rén
   xiànɡ

   zhòng
   shēng
   xiànɡ

   shòu
   zhě
   xiànɡ


   fēi   妙行無(wú)住分第四
   yīng

   無(wú)
   suǒ
   zhù

   xíng


   shī

   suǒ
   wèi

   zhù


   shī


   zhù
   shēng
   xiāng
   wèi
   chù


   shī   yīng

   shì

   shī


   zhù


   xiànɡ

   ruò   zhù
   xiànɡ

   shī   liànɡ   yún


   dōng
   fāng

   kōng


   liànɡ
   fǒu
   shì
   zūn

   nán

   西
   běi
   fāng


   wéi
   shàng
   xià

   kōng   liànɡ
   fǒu
   shì
   zūn
   無(wú)
   zhù
   xiànɡ

   shī


   shì   liànɡ   dàn
   yīng

   suǒ
   jiào
   zhù

   如理實(shí)見(jiàn)分第五   yún
   shēn
   xiànɡ
   jiàn
   見(jiàn)

   lái
   來(lái)
   fǒu
   shì
   zūn
   shēn
   xiànɡ

   jiàn
   見(jiàn)

   lái
   來(lái)


   lái
   來(lái)
   suǒ
   shuō
   說(shuō)
   shēn
   xiànɡ


   fēi
   shēn
   xiànɡ


   gào
   fán
   suǒ
   yǒu
   xiànɡ

   jiē
   shì

   wàng

   ruò
   jiàn
   見(jiàn)
   zhū
   xiànɡ
   fēi
   xiànɡ


   jiàn
   見(jiàn)

   lái
   來(lái)

   正信希有分第六
   bái

   yán

   shì
   zūn


   yǒu
   zhòng
   shēng


   wén

   shì
   yán
   shuō
   說(shuō)
   zhāng


   shēng
   shí
   實(shí)
   xìn
   fǒu


   gào

   zuò
   shì
   shuō
   說(shuō)


   lái
   來(lái)
   miè
   hòu

   hòu

   bǎi
   suì

   yǒu
   chí
   jiè
   xiū

   zhě   zhāng


   néng
   shēng
   xìn
   xīn   wéi
   shí
   實(shí)

   dāng
   zhī
   shì
   rén

   èr

   sān   ér
   zhǒng
   shàn
   gēn
   無(wú)
   liàng
   qiān
   wàn
   萬(wàn)

   suǒ

   zhǒng
   zhū
   shàn
   gēn

   wén
   shì
   zhāng


   nǎi
   zhì

   niàn
   shēng
   jìng
   xìn
   zhě


   lái
   來(lái)

   zhī

   jiàn
   見(jiàn)

   shì
   zhū
   zhòng
   shēng   shì

   無(wú)
   liàng   shì
   zhū
   zhòng
   shēng


   無(wú)


   xiànɡ

   rén
   xiànɡ

   zhòng
   shēng
   xiànɡ

   shòu
   zhě
   xiànɡ


   無(wú)

   xiànɡ   無(wú)
   fēi

   xiànɡ

   shì
   zhū
   zhòng
   shēng

   ruò
   xīn

   xiànɡ


   wéi
   zhuó
   著(zhù)

   rén
   zhòng
   shēng
   shòu
   zhě

   ruò


   xiànɡ


   zhuó
   著(zhù)

   rén
   zhòng
   shēng
   shòu
   zhě

   ruò

   fēi

   xiànɡ


   zhuó
   著(zhù)

   rén
   zhòng
   shēng
   shòu
   zhě

   shì


   yīng
   yīng

   fēi   shì
   lái
   來(lái)
   cháng
   shuō
   說(shuō)


   děng

   qiū

   zhī

   shuō
   說(shuō)

   zhě


   shàng
   yīng
   shě


   kuàng
   fēi


   無(wú)得無(wú)說(shuō)分第七   yún   lái
   來(lái)

   ā
   nòu
   duō
   luó
   sān
   miǎo
   sān

   lái
   來(lái)
   yǒu
   suǒ
   shuō
   說(shuō)


   yán   jiě

   suǒ
   shuō
   說(shuō)   無(wú)
   yǒu
   dìng


   míng
   ā
   nòu
   duō
   luó
   sān
   miǎo
   sān

   無(wú)
   yǒu
   dìng   lái
   來(lái)

   shuō
   說(shuō)


   lái
   來(lái)
   suǒ
   shuō
   說(shuō)


   jiē


   shuō
   說(shuō)

   fēi


   fēi
   fēi


   suǒ

   zhě   qiē
   xián
   shèng

   jiē


   無(wú)
   wéi

   ér
   yǒu
   chā
   bié

   依法出生分第八   yún


   ruò
   rén
   mǎn
   滿(mǎn)
   sān
   qiān

   qiān
   shì
   jiè

   bǎo


   yòng

   shī

   shì
   rén
   suǒ
   nìng
   wéi
   duō
   fǒu
   yán

   shèn
   duō

   shì
   zūn

   shì
   fēi


   xìng

   shì


   lái
   來(lái)
   shuō
   說(shuō)


   duō

   ruò

   yǒu
   rén   jīng
   經(jīng)
   zhōng

   shòu
   chí
   nǎi
   zhì   děng

   wéi

   rén
   shuō
   說(shuō)   shèng   qiē
   zhū   zhū

   ā
   nòu
   duō
   luó
   sān
   miǎo
   sān
   jiē
   cóng

   jīng
   經(jīng)
   chū

   suǒ
   wèi


   zhě


   fēi   無(wú)分第九   yún   tuó
   huán
   néng
   zuò
   shì
   niàn
   tuó
   huán
   guǒ
   fǒu
   yán
   shì
   zūn


   tuó
   huán
   míng
   wéi

   liú

   ér

   無(wú)
   suǒ

   shēng
   xiāng
   wèi
   chù


   shì
   míng

   tuó
   huán   yún   tuó
   hán
   néng
   zuò
   shì
   niàn
   tuó
   hán
   guǒ
   fǒu
   yán
   shì
   zūn


   tuó
   hán
   míng

   wǎng
   lái
   來(lái)

   ér
   shí
   實(shí)

   無(wú)
   wǎng
   lái
   來(lái)

   shì
   míng

   tuó
   hán   yún


   ā
   nuó
   hán
   néng
   zuò
   shì
   niàn   ā
   nuó
   hán
   guǒ
   fǒu
   yán
   shì
   zūn

   ā
   nuó
   hán
   míng
   wéi

   lái
   來(lái)

   ér
   shí
   實(shí)

   無(wú)

   lái
   來(lái)

   shì

   míng
   ā
   nuó
   hán   yún


   ā
   luó
   hàn
   néng
   zuò
   shì
   niàn   ā
   luó
   hàn
   dào
   fǒu
   yán
   shì
   zūn

   shí
   實(shí)

   無(wú)
   yǒu


   míng
   ā
   luó
   hàn

   shì
   zūn

   ruò
   ā
   luó
   hàn
   zuò
   shì
   niàn   ā
   luó
   hàn
   dào


   wéi
   zhuó
   著(zhù)

   rén
   zhòng
   shēng
   shòu
   zhě

   shì
   zūn


   shuō
   說(shuō)   無(wú)
   zhèng
   sān
   mèi

   rén
   zhōng
   zuì
   wéi   shì
   ā
   luó
   hàn

   shì
   zūn   zuò
   shì
   niàn


   shì


   ā
   luó
   hàn

   shì
   zūn


   ruò
   zuò
   shì
   niàn   ā
   luó
   hàn
   dào

   shì
   zūn


   shuō
   說(shuō)
   shì
   yào
   樂(lè )
   a
   lán
   nuó
   héng
   zhě

   shí
   實(shí)

   無(wú)
   suǒ
   xíng

   ér
   míng
   shì
   yào
   樂(lè )
   ā
   lán
   nuó
   héng

   凈土分第十


   gào


   yún   lái
   來(lái)

   zài
   rán
   dēng

   suǒ   yǒu
   suǒ

   fǒu
   shì
   zūn


   lái
   來(lái)
   zài
   rán
   dēng

   suǒ   shí
   實(shí)

   無(wú)
   suǒ
   yún
   zhuāng
   yán


   fǒu
   shì
   zūn

   zhuāng
   yán


   zhě


   fēi
   zhuāng
   yán

   shì
   míng
   zhuāng
   yán

   shì

   zhū


   yīng

   shì
   shēng
   qīng
   jìng
   xīn


   yīng
   zhù

   shēng
   xīn


   yīng
   zhù
   shēng
   xiāng
   wèi
   chù

   shēng
   xīn

   yīng

   無(wú)
   suǒ
   zhù
   ér
   shēng

   xīn   yǒu
   rén

   shēn   shān
   wáng   yún


   shì
   shēn
   wéi

   fǒu
   yán

   shèn


   shì
   zūn


   shuō
   說(shuō)
   fēi
   shēn

   shì
   míng

   shēn

   注:由于本文太長(cháng),我們對內容進(jìn)行了分頁(yè)

   精彩推薦
   天天操天天狠_亚1州区2区3区4区产品图片_成人免费无码H在线观看不卡_日本免费人成在线观看网站