<pre id="mivnu"></pre>

   <track id="mivnu"></track>

   普門(mén)品

   《觀(guān)世音菩薩普門(mén)品》,簡(jiǎn)稱(chēng)《普門(mén)品》。原是《妙法蓮華經(jīng)》里的一品,由于觀(guān)音信仰傳入中國日益盛行,所以它從漢文譯本內抽出來(lái),成為便于受持讀誦的單行本。它的原本,似乎最初只有長(cháng)行,所以在漢文譯本如晉竺法護的《正法華經(jīng)》、姚秦鳩摩羅什的《妙法蓮華經(jīng)》等中,此品全都是長(cháng)行。...[詳情]

   觀(guān)世音菩薩普門(mén)品注音版

   \

   ěr
   shí
   時(shí)

   無(wú)
   jìn   、
   、

   cónɡ
   zuò

   ,
   ,
   piān
   tǎn
   yòu
   jiān
   ,
   ,

   zhǎnɡ
   xiànɡ

   、
   、
   ér
   zuò
   shì
   yán


   shì
   zūn
   ,
   ,
   guān
   觀(guān)
   shì
   yīn
   p ú

   、
   、


   yīn
   yuán
   、
   、
   mínɡ
   guān
   觀(guān)
   shì
   yīn


   gào

   無(wú)
   jìn

   shàn
   nán

   ,
   ,
   ruò
   yǒu

   無(wú)
   liànɡ
   bǎi
   qiān
   wàn
   萬(wàn)

   zhònɡ
   shēnɡ
   、
   、
   shòu
   zhū

   nǎo
   ,
   ,
   wén
   shì
   guān
   觀(guān)
   shì
   yīn


   ,
   ,

   xīn
   chēnɡ
   稱(chēng)
   mínɡ
   ,
   ,
   guān
   觀(guān)
   shì
   yīn   shí
   時(shí)
   gu ān
   觀(guān)

   yīn
   shēnɡ
   ,
   ,
   jiē

   jiě
   tuō
   。
   。
   ruò
   yǒu
   chí
   shì
   guān
   觀(guān)
   shì
   yīn


   mínɡ
   zhě
   ,
   ,
   shè


   huǒ
   ,
   ,
   huǒ

   nénɡ
   shāo
   ,
   ,
   yóu
   shì


   wēi
   shén


   。
   。
   ruò
   wéi

   shuǐ
   suǒ
   piāo
   ,
   ,
   chēnɡ
   稱(chēng)

   mínɡ
   hào
   ,
   ,


   qiǎn
   chù
   。
   。
   ruò
   yǒu
   bǎ i
   qiān
   wàn
   萬(wàn)

   zhònɡ
   shēnɡ
   ,
   ,
   wèi
   qiú
   jīn
   、
   、
   yín
   、
   、
   liú

   、
   、
   chē

   、
   、

   nǎo
   、
   、
   shān

   、
   、


   、
   、
   zhēn
   zhū
   、
   、
   děnɡ
   bǎo
   ,
   ,   hǎi
   ,
   ,
   jiǎ
   shǐ
   使
   hēi
   fēnɡ
   風(fēng)
   chuī

   chuán
   fǎnɡ
   、
   、
   piāo
   duò
   luó
   chà
   guǐ
   guó
   ,
   ,

   zhōnɡ
   ruò
   yǒu
   nǎi
   zhì

   rén
   、
   、
   chēnɡ
   稱(chēng)
   guān
   觀(guān)
   shì
   yīn


   mínɡ
   zhě
   ,
   ,
   shì
   zhū
   rén
   děnɡ
   ,
   ,
   jiē

   jiě
   tuō
   luó
   chà
   zhī
   nàn
   。
   。

   shì
   yīn
   yuán
   ,
   ,
   mínɡ
   guān
   觀(guān)
   shì
   yīn
   。
   。


   ruò

   yǒu
   rén
   、
   、
   lín
   dān ɡ
   bèi
   hài
   ,
   ,
   chēnɡ
   稱(chēng)
   guān
   觀(guān)
   shì
   yīn


   mínɡ
   zhě
   ,
   ,

   suǒ
   zhí
   dāo
   zhànɡ
   、
   、
   xún
   duàn
   duàn
   huài
   ,
   ,
   ér

   jiě
   tuō
   。
   。
   ruò
   sān
   qiān

   qiān
   guó

   ,
   ,
   mǎn
   滿(mǎn)
   zhōnɡ

   chā
   、
   、
   luó
   chà
   ,
   ,

   lái
   來(lái)
   nǎo
   rén
   ,
   ,
   wén

   chēnɡ
   稱(chēng)
   guān
   觀(guān)
   shì
   yīn


   mínɡ
   zhě
   ,
   ,
   shì
   zhū
   è
   guǐ
   、
   、
   shànɡ

   né nɡ

   è
   yǎn
   shì
   zhī
   ,
   ,
   kuànɡ

   jiā
   hài
   。
   。
   shè

   yǒu
   rén
   ,
   ,
   ruò
   yǒu
   zu ì
   、
   、
   ruò

   無(wú)
   zuì
   ,
   ,
   chǒu
   xiè
   、
   、
   jiā
   suǒ
   、
   、
   jiǎn


   shēn
   ,
   ,
   chēnɡ
   稱(chēng)
   guān
   觀(guān)
   shì
   yīn


   mínɡ
   zhě
   ,
   ,
   jiē

   duàn
   huài
   ,
   ,


   jiě
   tuō
   。
   。
   ruò
   sān
   qiān

   qiān
   guó

   、
   、
   mǎn
   滿(mǎn)
   zhōnɡ
   yuàn
   zéi
   ,
   ,
   yǒu

   shānɡ
   zhǔ
   ,
   ,
   jiānɡ
   zhū
   shānɡ
   rén
   ,
   ,

   chí
   zhònɡ
   bǎo
   、
   、
   jīnɡ
   經(jīng)
   guò
   過(guò)
   xiǎn

   ,
   ,

   zhōnɡ

   rén
   、
   、
   zuò
   shì
   chànɡ
   yán


   zhū
   shàn
   nán

   、
   、


   kǒnɡ

   ,
   ,

   děnɡ
   yīnɡ
   dānɡ

   xīn
   chēnɡ
   稱(chēng)
   guān
   觀(guān)
   shì
   yīn


   mínɡ
   hào
   ,
   ,
   shì


   nénɡ


   無(wú)
   wèi
   shī

   zhònɡ
   shēnɡ
   ,
   ,

   děnɡ
   ruò
   chēnɡ
   稱(chēng)
   mínɡ
   zhě
   ,
   ,


   yuàn
   zéi
   、
   、
   dānɡ

   jiě
   tuō
   。
   。

   zhònɡ
   shānɡ
   rén
   wén
   ,
   ,


   發(fā)
   shēnɡ
   yán


   nán

   無(wú)
   guān
   觀(guān)
   shì
   yīn


   。
   。
   chēnɡ
   稱(chēng)

   mínɡ

   ,
   ,


   jiě
   tuō
   。
   。   無(wú)
   jìn

   ,
   ,
   guān
   觀(guān)
   shì
   yīn

   wēi
   shén
   zhī

   、
   、
   wēi
   wēi

   shì
   。
   。


   ruò
   yǒu
   zhònɡ
   shēnɡ
   、
   、
   duō

   yín

   ,
   ,
   chánɡ
   niàn
   gōnɡ
   jìnɡ
   guān
   觀(guān)
   shì
   yīn


   ,
   ,
   biàn
   便   。
   。
   ruò
   duō
   chēn
   huì
   ,
   ,
   chánɡ
   niàn
   gōnɡ
   jìnɡ
   guān
   觀(guān)
   shì
   yīn


   ,
   ,
   biàn
   便


   chēn
   。
   。
   ruò
   duō

   chī
   ,
   ,
   chánɡ
   niàn
   gōnɡ
   jìnɡ
   guān
   觀(guān)
   shì
   yīn


   ,
   ,
   biàn
   便


   chī
   。
   。

   無(wú)
   jìn

   ,
   ,
   guān
   觀(guān)
   shì
   yīn


   、
   、
   yǒu

   shì
   děnɡ

   wēi
   shén

   ,
   ,
   duō
   suǒ
   ráo

   ,
   ,
   shì

   zhònɡ
   shēnɡ
   、
   、
   chánɡ
   yīnɡ
   xīn
   niàn
   。
   。
   ruò
   yǒu

   rén
   、
   、
   shè

   qiú
   nán
   ,
   ,

   bài
   gōnɡ
   yǎnɡ
   guān
   觀(guān)
   shì
   yīn


   ,
   ,
   biàn
   便
   shēnɡ


   zhì
   huì
   zhī
   nán
   ,
   ,
   shè

   qiú

   ,
   ,
   biàn
   便
   shēnɡ
   duān
   zhènɡ
   yǒu
   xiānɡ
   zhī

   ,
   ,

   宿
   zhí

   běn
   ,
   ,
   zhònɡ
   rén
   ài
   愛(ài)
   jìnɡ
   。
   。

   無(wú)
   jìn

   ,
   ,
   guān
   觀(guān)
   shì
   yīn


   yǒu

   shì

   ,
   ,
   ruò
   yǒu
   zhònɡ
   shēnɡ
   、
   、
   gōnɡ
   jìnɡ

   bài
   guān
   觀(guān)
   shì
   yīn


   ,
   ,


   tánɡ
   juān
   ,
   ,
   shì

   zhònɡ
   shēnɡ
   jiē
   yīnɡ
   shòu
   chí
   guān
   觀(guān)
   shì
   yīn


   mínɡ
   hào
   。
   。   無(wú)
   jìn

   ,
   ,
   ruò
   yǒu
   rén
   、
   、
   shòu
   chí
   liù
   shí
   èr

   hénɡ

   shā


   mínɡ
   zi
   ,
   ,

   jìn
   xínɡ
   gōnɡ
   yǎnɡ
   yǐn
   shí
   、
   、

   fu
   、
   、


   、
   、

   yào
   ,
   ,   yún
   h é
   ,
   ,
   shì
   shàn
   nán

   、
   、
   shàn

   r én
   、
   、
   gōnɡ

   duō
   fǒu
   ?
   ?


   無(wú)
   jìn

   yán


   shèn
   duō
   ,
   ,
   shì
   zūn
   。
   。


   yán


   ruò

   yǒu
   rén
   、
   、
   shòu
   chí
   guān
   觀(guān)
   shì
   yīn


   mínɡ
   hào
   ,
   ,
   nǎi
   zhì

   shí
   時(shí)

   bài
   、
   、
   gōnɡ
   yǎnɡ
   ,
   ,
   shì
   èr
   rén

   ,
   ,
   zhènɡ
   děnɡ

   無(wú)

   ,
   ,

   bǎi
   qiān
   wàn
   萬(wàn)

   jié
   、
   、


   qiónɡ
   jìn
   ,
   ,

   無(wú)
   jìn

   ,
   ,
   shòu
   chí
   guān
   觀(guān)
   shì
   yīn


   mínɡ
   hào
   ,
   ,


   shì

   無(wú)
   liànɡ

   無(wú)
   biān


   zhī

   。
   。


   無(wú)
   jìn   bái

   yán


   shì
   zūn
   ,
   ,
   guān
   觀(guān)
   shì
   yīn


   yún

   yóu

   suō

   shì
   jiè
   ,
   ,
   yún

   ér
   wéi
   zhònɡ
   shēnɡ
   shuō
   說(shuō)

   ,
   ,
   fānɡ
   biàn
   便
   zhī

   ,
   ,

   shì
   yún

   ?
   ?


   gào

   無(wú)
   jìn

   shàn
   nán

   ,
   ,
   ruò
   yǒu
   guó

   zhònɡ
   shēnɡ
   、
   、
   yīnɡ


   shēn


   zhě
   ,
   ,
   guān
   觀(guān)
   shì
   yīn   xiàn

   shēn
   ér
   wéi
   shuō
   說(shuō)

   。
   。
   yīnɡ


   zhī

   shēn


   zhě
   ,
   ,

   xiàn

   zhī

   shēn
   ér
   wéi
   shuō
   說(shuō)

   。
   。
   yīnɡ

   shēnɡ
   wén
   shēn


   zhě
   ,
   ,

   xiàn
   shēnɡ
   wén
   shēn
   ér
   wéi
   shuō
   說(shuō)

   。
   。
   yīnɡ

   fàn
   wánɡ
   shēn


   zhě
   ,
   ,

   xiàn
   fàn
   wánɡ
   shēn
   ér
   wéi
   shuō
   說(shuō)

   。
   。
   yīnɡ


   shì
   shēn


   zh ě
   ,
   ,

   xiàn

   shì
   shēn
   ér
   wéi
   shuō
   說(shuō)

   。
   。
   yīnɡ


   zài
   tiān
   shēn


   zhě
   ,
   ,

   xiàn

   zài
   tiān
   shēn
   ér
   wéi
   shuō
   說(shuō)

   。
   。
   yīnɡ   zài
   tiān
   shēn


   zhě
   ,
   ,

   xiàn


   zài
   tiān
   shēn
   ér
   wéi
   shuō
   說(shuō)

   。
   。
   yīnɡ

   tiān

   jiānɡ
   jūn
   shēn


   zhě
   ,
   ,

   xiàn
   tiān

   jiānɡ
   jūn
   shēn
   ér
   wéi
   shuō
   說(shuō)

   。
   。
   yīnɡ


   shā
   mén
   門(mén)
   shēn

   d ù
   zhě
   ,
   ,

   xiàn

   shā
   mén
   門(mén)
   shēn
   ér
   wéi
   shuō
   說(shuō)

   。
   。
   yīnɡ

   xiǎo
   wánɡ
   shēn


   zhě
   ,
   ,

   xiàn
   xiǎo
   wánɡ
   shēn
   ér
   wéi
   shuō
   說(shuō)

   。
   。
   yīnɡ

   zhǎnɡ
   長(cháng)
   zhě
   shēn


   zhě
   ,
   ,

   xiàn
   zhǎnɡ
   長(cháng)
   zhě
   shēn
   ér
   wéi
   shuō
   說(shuō)

   。
   。
   yīnɡ


   shì
   shēn


   zh ě
   ,
   ,

   xiàn

   shì
   shēn
   ér
   wéi
   shuō
   說(shuō)

   。
   。
   yīnɡ

   zǎi
   guān
   shēn


   zhě
   ,
   ,

   xiàn
   zǎi
   guān
   shēn
   ér
   wéi
   shuō
   說(shuō)

   。
   。
   yīnɡ


   luó
   mén
   門(mén)
   shēn

   d ù
   zhě
   ,
   ,

   xiàn

   luó
   mén
   門(mén)
   shēn
   ér
   wéi
   shuō
   說(shuō)

   。
   。
   yīnɡ


   qiū
   、
   、

   qiū

   、
   、
   yōu
   優(yōu)

   sāi
   、
   、
   yōu
   優(yōu)


   shēn


   zhě
   ,
   ,

   xiàn

   qiū
   、
   、

   qiū

   、
   、
   yōu
   優(yōu)

   sāi
   、
   、
   yōu
   優(yōu)


   shēn
   ér
   wéi
   shuō
   說(shuō)

   。
   。
   yīnɡ

   zhǎnɡ
   長(cháng)
   zhě
   、
   、

   shì
   、
   、
   zǎi
   guān
   、
   、

   luó
   mén
   門(mén)


   shēn


   zhě
   ,
   ,

   xiàn


   shēn
   ér
   wéi
   shuō
   說(shuō)

   。
   。
   yīnɡ

   tónɡ
   nán
   、
   、
   tónɡ

   shēn


   zhě
   ,
   ,

   xiàn
   tónɡ
   nán
   、
   、
   tónɡ

   shēn
   ér
   wéi
   shuō
   說(shuō)

   。
   。
   yīnɡ

   tiān
   lónɡ
   、
   、

   chā
   、
   、
   qián


   、
   、
   ā
   xiū
   luó
   、
   、
   jiā
   lóu
   luó
   、
   、
   jǐn

   luó
   、
   、

   hóu
   luó
   qié
   、
   、
   rén
   fēi
   rén
   děnɡ
   shēn


   zhě
   ,
   ,

   jiē
   xiàn
   zhī
   ér
   wéi
   shuō
   說(shuō)

   。
   。
   yīnɡ

   zhí
   jīn
   gānɡ
   shén


   zhě
   ,
   ,

   xiàn
   zhí
   jīn
   gānɡ
   shén
   ér
   wéi
   shuō
   說(shuō)

   。
   。   無(wú)
   jìn

   ,
   ,
   shì
   guān
   觀(guān)
   shì
   yīn


   chénɡ
   jiù

   shì
   gōnɡ

   ,
   ,

   zhǒnɡ
   zhǒnɡ
   xínɡ
   、
   、
   yóu
   zhū
   guó

   ,
   ,

   tuō
   zhò nɡ
   shēnɡ
   ,
   ,
   shì


   děnɡ
   yīnɡ
   dānɡ

   xīn
   gōnɡ
   yǎnɡ
   guān
   觀(guān)
   shì
   yīn


   。
   。
   shì
   guān
   觀(guān)
   shì
   yīn

   ,
   ,


   wèi

   nán
   zhī
   zhōnɡ
   、
   、
   nénɡ
   shī

   無(wú)
   wèi
   ,
   ,
   shì


   suō

   shì
   jiè
   、
   、
   jiē
   hào
   zhī
   wéi
   shī

   無(wú)
   wèi
   zhě
   。
   。


   無(wú)
   jìn   bái

   yán


   shì
   zūn
   ,
   ,

   jīn
   dānɡ
   gōnɡ
   yǎnɡ
   guān
   觀(guān)
   shì
   yīn


   。
   。


   jiě
   jǐnɡ
   zhònɡ
   bǎo
   zhū
   yīnɡ
   luò
   、
   、
   jià
   價(jià)
   zhí
   bǎi
   qiān
   liǎnɡ
   jīn
   ,
   ,
   ér


   zhī
   ,
   ,
   zuò
   shì
   yán


   rén
   zhě
   ,
   ,
   shòu


   shī
   zhēn
   bǎo
   yīnɡ
   luò
   。
   。

   shí
   時(shí)
   guān
   觀(guān)
   shì
   yīn   kěn
   shòu
   zhī
   。
   。

   無(wú)
   jìn


   bái
   guān
   觀(guān)
   shì
   yī n


   yán


   rén
   zhě
   ,
   ,
   mǐn

   děnɡ

   ,
   ,
   shòu

   yīnɡ
   luò
   。
   。

   ěr
   shí
   時(shí)

   gào
   guān
   觀(guān)
   shì
   yīn
   p ú   dānɡ
   mǐn


   無(wú)
   jìn   、
   、


   zh ònɡ
   tiān
   lónɡ
   、
   、

   chā
   、
   、
   qián


   、
   、
   ā
   xiū
   luó
   、
   、
   jiā
   lóu
   luó
   、
   、
   jǐn

   luó
   、
   、

   hóu
   luó
   qié
   、
   、
   rén
   fēi
   rén
   děnɡ

   ,
   ,
   shòu
   shì
   yīnɡ
   luò
   。
   。


   shí
   時(shí)
   guān
   觀(guān)
   shì
   yīn


   mǐn
   zhū

   zhònɡ
   、
   、


   tiān
   lónɡ
   、
   、
   rén
   fēi
   r én
   děnɡ
   ,
   ,
   shòu

   yīnɡ
   luò
   ,
   ,
   fēn
   zuò
   èr
   fēn
   ,
   ,

   fēn
   fèn ɡ
   shì
   jiā
   móu


   ,
   ,

   fēn
   fènɡ
   duō
   bǎo


   。
   。   無(wú)
   jìn

   ,
   ,
   guān
   觀(guān)
   shì
   yīn


   yǒu

   shì

   zài
   shén

   ,
   ,
   yóu

   suō

   shì
   jiè
   。
   。

   ěr
   shí
   時(shí)

   無(wú)
   jìn

   wèn
   問(wèn)
   yuē


   shì
   zūn
   miào
   xiānɡ

   ,
   ,

   jīn
   chóng
   wèn
   問(wèn)

   ,
   ,   yīn
   yuán
   ,
   ,
   mínɡ
   wéi
   guān
   觀(guān)
   shì
   yīn
   ?
   ?   miào
   xiānɡ
   zūn
   ,
   ,

   d á

   無(wú)
   jìn

   。
   。

   tīnɡ
   聽(tīng)
   guān
   觀(guān)
   yīn
   xínɡ
   ,
   ,
   shàn
   yīnɡ
   zhū
   fānɡ
   suǒ
   ,
   ,
   hónɡ
   shì
   shēn

   hǎi
   ,
   ,

   jié   ,
   ,
   shì
   duō
   qiān


   ,
   ,

   發(fā)

   qīnɡ
   jìnɡ
   yuàn
   。
   。

   wéi

   lüè
   shuō
   說(shuō)
   ,
   ,
   wén
   mí nɡ

   jiàn
   見(jiàn)
   shēn
   ,
   ,
   xīn
   niàn

   kōnɡ
   guò
   過(guò)
   ,
   ,
   nénɡ
   miè
   zhū
   yǒu

   。
   。
   jiǎ
   shǐ
   使
   xìnɡ
   hài

   ,
   ,
   tuī
   luò

   huǒ
   kēnɡ
   ,
   ,
   niàn

   guān
   觀(guān)
   yīn

   ,
   ,
   huǒ
   kēnɡ
   biàn
   chénɡ
   chí
   。
   。
   huò
   piāo
   liú

   hǎi
   ,
   ,
   lónɡ

   魚(yú)
   zhū
   guǐ
   nán
   ,
   ,
   niàn

   guān
   觀(guān)
   yīn

   ,
   ,

   lànɡ

   nénɡ

   沒(méi)
   。
   。
   huò
   zài


   fēnɡ
   、
   、
   wéi
   ré n
   suǒ
   tuī
   duò
   ,
   ,
   niàn

   guān
   觀(guān)
   yīn

   ,
   ,   kōnɡ
   zhù
   。
   。
   huò
   bèi
   è
   rén
   zhú
   ,
   ,
   duò
   luò
   jīn
   gānɡ
   shān
   ,
   ,
   niàn

   guān
   觀(guān)
   yīn

   ,
   ,

   nénɡ
   sǔn

   máo
   。
   。
   huò
   zhí
   yuàn
   zéi
   rào
   ,
   ,

   zhí
   dāo
   jiā
   hài
   ,
   ,
   niàn

   guān
   觀(guān)
   yīn

   ,
   ,
   xián   xīn
   。
   。
   huò
   zāo
   wánɡ
   nán

   ,
   ,
   lín
   x ínɡ

   shòu
   zhōnɡ
   ,
   ,
   niàn

   guān
   觀(guān)
   yīn

   ,
   ,
   dāo
   xún
   duàn
   duàn
   huài
   。
   。
   huò
   qiú
   jìn
   jiā
   suǒ
   ,
   ,
   shǒu

   bèi
   chǒu
   xiè
   ,
   ,
   niàn

   guān
   觀(guān)
   yīn

   ,
   ,
   shì
   rán

   jiě
   tuō
   。
   。
   zhòu

   zhū

   yào
   、
   、
   suǒ

   hài
   shēn
   zhě
   ,
   ,
   niàn

   guān
   觀(guān)
   yīn

   ,
   ,
   hái
   zhuó
   著(zhù)

   běn
   rén
   。
   。
   huò

   è
   luó
   chà
   、
   、

   lónɡ
   zhū
   guǐ
   děnɡ
   ,
   ,
   niàn

   guān
   觀(guān)
   yīn

   ,
   ,
   shí
   時(shí)


   gǎn
   hài
   。
   。
   ruò
   è
   shòu
   wéi
   rào
   ,
   ,


   zhǎo


   ,
   ,
   niàn

   guān
   觀(guān)
   yīn

   ,
   ,

   zǒu

   無(wú)
   biān
   fānɡ
   。
   。
   yuán
   shé


   xiē
   ,
   ,


   yān
   huǒ
   rán
   ,
   ,
   niàn

   guān
   觀(guān)
   yīn

   ,
   ,
   xún
   shēnɡ

   huí

   。
   。
   yún
   léi

   chè
   diàn
   ,
   ,
   jiànɡ
   báo
   shù


   ,
   ,
   niàn

   guān
   觀(guān)
   yīn

   ,
   ,
   yìnɡ
   shí
   時(shí)

   xiāo
   sàn
   。
   。

   zhònɡ
   shēnɡ
   bèi
   kùn
   è
   ,
   ,

   無(wú)
   liànɡ


   shēn
   ,
   ,
   guān
   觀(guān)
   yīn
   miào
   zhì

   ,
   ,
   nénɡ
   jiù
   shì
   jiān

   。
   。


   shén
   tōnɡ

   ,
   ,
   guǎnɡ
   xiū
   zhì
   fānɡ
   biàn
   便
   ,
   ,
   shí
   fānɡ
   zhū
   guó

   ,
   ,

   無(wú)
   chà

   xiàn
   shēn
   。
   。
   zhǒnɡ
   zhǒnɡ
   zhū
   è

   ,
   ,

   y ù
   guǐ
   chù
   shenɡ
   ,
   ,
   shēnɡ
   lǎo
   bìnɡ


   ,
   ,

   jiàn

   lìnɡ
   miè
   。
   。
   zhēn
   guān
   觀(guān)
   qīnɡ
   jìnɡ
   guān
   觀(guān)
   ,
   ,
   guǎnɡ

   zhì
   huì
   guān
   觀(guān)
   ,
   ,
   bēi
   guān
   觀(guān)


   guān
   觀(guān)
   ,
   ,
   chánɡ
   yuàn
   chánɡ
   zhān
   yǎnɡ
   。
   。

   無(wú)
   gòu
   qīnɡ
   jìnɡ
   guānɡ
   、
   、
   huì


   zhū
   àn
   ,
   ,
   nénɡ

   zāi
   fēnɡ
   風(fēng)
   huǒ
   ,
   ,

   mínɡ
   zhào
   shì
   jiān
   。
   。
   bēi

   jiè
   léi
   zhèn
   ,
   ,


   miào

   yún
   ,
   ,
   shù
   gān   ,
   ,
   miè
   chú
   fán
   nǎo
   yàn
   。
   。
   zhènɡ
   sònɡ
   jīnɡ
   經(jīng)
   guān
   chù
   ,
   ,

   wèi
   jūn
   zhèn
   zhōnɡ
   ,
   ,
   niàn

   guān
   觀(guān)
   yīn

   ,
   ,
   zhònɡ
   yuàn

   tuì
   退
   sàn
   。
   。
   miào
   yīn
   guān
   觀(guān)
   shì
   yīn
   、
   、
   fàn
   yīn
   hǎi
   cháo
   yīn
   ,
   ,
   shènɡ

   shì
   jiān
   yīn
   ,
   ,
   shì


   chánɡ
   niàn
   。
   。
   niàn
   niàn

   shēnɡ

   。
   。
   guān
   觀(guān)
   shì
   yīn
   jìnɡ
   shènɡ
   ,
   ,


   nǎo

   è
   、
   、
   nénɡ
   wéi
   zuò


   。
   。


   qiè
   gōnɡ

   ,
   ,

   yǎn
   shì
   zhònɡ
   shēnɡ
   ,
   ,


   hǎi

   無(wú)
   liànɡ
   ,
   ,
   shì

   yīnɡ
   dǐnɡ

   。
   。

   ěr
   shí
   時(shí)
   chí
   cónɡ
   zuò

   ,
   ,
   qián
   bái

   yán


   shì
   zūn
   ,
   ,
   ruò
   yǒu
   zhònɡ
   shēnɡ
   、
   、
   wén
   shì
   guān
   觀(guān)
   shì
   yīn


   p ǐn
   、
   、

   zɑi
   zhī

   業(yè)
   ,
   ,

   mén
   門(mén)
   shì
   xiàn
   shén
   tōnɡ

   zhě
   ,
   ,
   dānɡ
   zhī
   shì
   rén
   gōnɡ


   shǎo
   。
   。


   shuō
   說(shuō)
   shì

   mén
   門(mén)
   pǐn
   shí
   時(shí)
   ,
   ,
   zhònɡ
   zhōnɡ

   wàn
   萬(wàn)

   qiān
   zhònɡ
   shēnɡ
   ,
   ,
   jiē

   發(fā)

   無(wú)
   děnɡ
   děnɡ
   ā
   nòu
   du ō
   luó
   sān
   miǎo
   sān


   xīn
   。
   。

   精彩推薦
   天天操天天狠_亚1州区2区3区4区产品图片_成人免费无码H在线观看不卡_日本免费人成在线观看网站