<pre id="mivnu"></pre>

   <track id="mivnu"></track>

   普賢行愿品

   《普賢行愿品》的異譯很多。西晉·聶道真譯的《三曼陀跋陀羅菩薩經》,就大體概括了它的內容,似乎是它的異譯;不過因為翻譯的不甚善巧,譯文只有簡略的長行,與本經的文字外形不一致。本經的文字有長行、偈頌兩部份。長行的文勢,承《華嚴經》第三十九卷普賢菩薩贊佛功德偈而來。善財童子...[詳情]

   普賢行愿品注音版

   \

   普賢行愿品注音

   (本文注音“行”字讀音有多音)

   ěr
   shí

   xián

   ,
   ,
   chēng
   tàn

   lái
   shèng
   gōng


   ,
   ,
   gào
   zhū   shàn
   cái
   yán

   shàn
   nán

   ,
   ,

   lái
   gōng

   ,
   ,
   jiǎ
   shǐ
   使
   shí
   fāng

   qiè
   zhū

   ,
   ,
   jīng


   shuō


   shuō

   chà

   wēi
   chén
   shù
   jié
   ,
   ,
   xiāng

   yǎn
   shuō
   ,
   ,


   qióng
   jìn
   。
   。
   ruò

   chéng
   jiù

   gōng

   mén
   ,
   ,
   yìng
   xiū
   shí
   zhòng
   guǎng

   hèng
   yuàn
   。
   。


   děng
   wéi
   shí
   ?
   ?


   zhě

   jìng
   zhū

   èr
   zhě
   chēng
   zàn

   lái

   sān
   zhě
   guǎng
   xiū
   gōng
   yǎng


   zhě
   chàn
   huǐ

   zhàng


   zhě
   suí

   gōng

   liù
   zhě
   qǐ ng
   zhuǎn

   lún


   zhě
   qǐng

   zhù
   shì


   zhě
   cháng
   suí

   xué

   jiǔ
   zhě
   héng
   shùn
   zhòng
   shēng

   shí
   zhě

   jiē
   huí
   xiàng
   。
   。

   shàn
   cái
   bái
   yán


   shèng
   ,
   ,
   yún


   jìng
   ,
   ,
   nǎi
   zhì
   huí
   xiàng
   ?
   ?


   xián


   gào
   shàn
   cái
   yán

   shàn
   nán

   ,
   ,
   yán

   jìng
   zhū

   zhě
   ,
   ,
   suǒ
   yǒu
   jìn

   jiè

   kōng
   jiè
   ,
   ,
   shí
   fāng
   sān
   shì

   qiè

   chà

   wēi
   chén
   shù
   zhū

   shì
   zūn
   ,
   ,   xián
   hèng
   yuàn


   ,
   ,
   shēn
   xīn
   xìn
   jiě
   ,
   ,

   duì

   qián
   ,
   ,


   qīng
   jìng
   shēn   ,
   ,
   cháng
   xiū

   jìng
   。
   。   suǒ
   ,
   ,
   jiē
   xiàn


   shuō


   shuō

   chà

   wēi
   chén
   shù
   shēn
   。
   。


   shēn
   ,
   ,
   biàn   shuō


   shuō

   chà

   wēi
   chén
   shù

   。
   。

   kōng
   jiè
   jìn
   ,
   ,


   nǎi
   jìn
   。
   。


   kōng
   jiè


   jìn

   ,
   ,   jìng

   yǒu
   qióng
   jìn
   。
   。

   shì
   nǎi
   zhì
   zhòng
   shēng
   jiè
   jìn
   ,
   ,
   zhòng
   shēng

   jìn
   ,
   ,
   zhòng
   shēng
   fán
   nǎo
   jìn
   ,
   ,


   nǎi
   jìn
   。
   。
   ér
   zhòng
   shēng
   jiè
   nǎi
   zhì
   fán
   nǎo

   yǒu
   jìn

   ,
   ,   jìng

   yǒu
   qióng
   jìn
   。
   。
   niàn
   niàn
   xiāng

   ,
   ,

   yǒu
   jiàn
   duàn
   。
   。
   shēn   ,
   ,

   yǒu

   yàn
   。
   。   shàn
   nán

   ,
   ,
   yán
   chēng
   zàn

   lái
   zhě
   ,
   ,
   suǒ
   yǒu
   jìn

   jiè

   kōng
   jiè
   ,
   ,
   shí
   fāng
   sān
   shì

   qiè
   chà

   ,
   ,
   suǒ
   yǒu

   wēi


   chén
   zhōng
   ,
   ,
   jiē
   yǒu

   qiè
   shì
   jiān

   wēi
   chén
   shù

   。
   。   suǒ
   ,
   ,
   jiē
   yǒu


   hǎi
   huì
   wéi
   rào
   。
   。

   dāng


   shèn
   shēn
   shèng
   jiě
   ,
   ,
   xiàn
   qián
   zhī
   jiàn
   ,
   ,


   chū
   guò
   biàn
   cái
   tiān

   wēi
   miào
   shé
   gēn
   ,
   ,


   shé
   gēn
   ,
   ,
   chū

   jìn
   yīn
   shēng
   hǎi
   ,
   ,


   yīn
   shēng
   ,
   ,
   chū

   qiè
   yán

   hǎi
   ,
   ,
   chēng
   yáng
   zàn
   tàn

   qiè

   lái
   zhū
   gōng

   hǎi
   。
   。
   qióng
   wèi
   lái

   ,
   ,
   xiāng


   duàn
   。
   。
   jìn


   jiè
   ,
   ,


   zhōu
   biàn
   。
   。

   shì

   kōng
   jiè
   jìn
   ,
   ,
   zhòng
   shēng
   jiè
   jìn
   ,
   ,
   zhòng
   shēng

   jìn
   ,
   ,
   zhòng
   shēng
   fán
   nǎo
   jìn
   ,
   ,

   zàn
   nǎi
   jìn
   。
   。
   ér

   kōng
   jiè
   nǎi
   zhì
   fán
   nǎo

   yǒu
   jìn

   ,
   ,


   zàn
   tàn

   yǒu
   qióng
   jìn
   。
   。
   niàn
   niàn
   xiāng

   ,
   ,

   yǒu
   jiàn
   duàn
   。
   。
   shēn   ,
   ,

   yǒu

   yàn
   。
   。   shàn
   nán

   ,
   ,
   yán
   guǎng
   xiū
   gōng
   yǎng
   zhě
   ,
   ,
   su ǒ
   yǒu
   jìn

   jiè

   kōng
   jiè
   ,
   ,
   shí
   fāng
   sān
   shì

   qiè

   chà

   wēi
   chén
   zhōng
   ,
   ,   yǒu

   qiè
   shì
   jiè

   wēi
   chén
   shù

   。
   。   suǒ
   ,
   ,
   zhǒng
   zhǒng


   hǎi
   huì
   wéi
   rào
   。
   。   xián
   hèng
   yuàn


   ,
   ,

   shēn
   xìn
   jiě
   ,
   ,
   xiàn
   qián
   zhī
   jiàn
   ,
   ,


   shàng
   miào
   zhū
   gōng
   yǎng

   ér
   wéi
   gōng
   yǎng
   。
   。
   suǒ
   wèi
   huá
   yún
   、
   、
   mán
   yún
   、
   、
   tiān
   yīn
   yuè
   yún
   、
   、
   tiān
   sǎn
   gài
   yún
   、
   、
   tiān

   fu
   yún
   、
   、
   tiān
   zhǒng
   zhǒng
   xiāng
   、
   、

   xiāng
   、
   、
   shāo
   xiāng
   、
   、

   xiāng
   ,
   ,

   shì
   děng
   yún
   ,
   ,


   liàng   shān
   wáng
   。
   。
   rán
   zhǒng
   zhǒng
   dēng
   ,
   ,

   dēng
   、
   、
   yóu
   dēng
   、
   、
   zhū
   xiāng
   yóu
   dēng
   ,
   ,


   dēng
   zhù   shān
   ,
   ,


   dēng
   yóu


   hǎi
   shuǐ
   。
   。


   shì
   děng
   zhū
   gōng
   yǎng

   ,
   ,
   cháng
   wéi
   gōng
   yǎng
   。
   。
   shàn
   nán

   ,
   ,
   zhū
   gōng
   yǎng
   zhōng
   ,
   ,

   gōng
   y ǎng
   zuì
   。
   。
   suǒ
   wèi

   shuō
   xiū
   xíng
   gōng
   yǎng
   、
   、


   zhòng
   shēng
   gōng
   yǎng
   、
   、
   shè
   shòu
   zhòng
   shēng
   gōng
   yǎng
   、
   、
   dài
   zhòng
   shēng

   gōng
   yǎng
   、
   、
   qín
   xiū
   shàn
   gēn
   gōng
   yǎng
   、
   、

   shě   gōng
   yǎng
   、
   、
   xīn
   gōng
   yǎng
   。
   。
   shàn
   nán

   ,
   ,

   qián
   gōng
   yǎng

   liàng
   gōng

   ,
   ,


   gōng
   yǎng

   niàn
   gōng

   ,
   ,
   bǎi
   fēn   ,
   ,
   qiān
   fēn   ,
   ,
   bǎi
   qiān

   zhī

   yóu

   fēn
   、
   、
   jiā
   luó
   fēn
   、
   、
   suàn
   fēn
   、
   、
   shù
   fēn
   、
   、

   fēn
   、
   、
   yōu


   shā
   tuó
   fēn
   ,
   ,
   。
   。   ?
   ?

   zhū

   lái
   zūn
   zhòng


   ,
   ,


   shuō
   xíng
   chū
   shēng
   zhū


   。
   。
   ruò
   zhū


   xíng

   gōng
   yǎng
   ,
   ,


   chéng
   jiù
   gōng
   yǎng

   lái
   。
   。

   shì
   xiū
   xíng
   ,
   ,
   shì
   zhēn
   gōng
   yǎng

   。
   。

   guǎng

   zuì
   shèng
   gōng
   yǎng
   ,
   ,

   kōng
   jiè
   jìn
   ,
   ,
   zhòng
   shēng
   jiè
   jìn
   ,
   ,
   zhòng
   shēng

   jìn
   ,
   ,
   zhòng
   shēng
   fán
   nǎo
   jìn
   ,
   ,

   gòng
   nǎi
   jìn
   。
   。
   ér

   kōng
   jiè
   nǎi
   zhì
   fán
   nǎo


   jìn

   ,
   ,


   gōng
   yǎng


   yǒu
   jìn
   。
   。
   niàn
   niàn
   xiāng

   ,
   ,

   yǒu
   jiàn
   duàn
   。
   。
   shēn   ,
   ,

   yǒu

   yàn
   。
   。   shàn
   nán

   ,
   ,
   yán
   chàn
   chú

   zhàng
   zhě
   ,
   ,   niàn
   ,
   ,


   guò


   shǐ
   jié
   zhōng
   ,
   ,
   yóu
   tān
   chēn
   chī
   ,
   ,

   shēn
   kǒu

   ,
   ,
   zuò
   zhū
   è

   ,
   ,

   liàng

   biān
   。
   。
   ruò

   è

   yǒ u

   xiāng
   zhě
   ,
   ,
   jìn

   kōng
   jiè

   néng
   róng
   shòu
   。
   。

   jīn


   qīng
   jìng
   sān

   ,
   ,
   biàn


   jiè

   wēi
   chén
   chà
   ,
   ,

   qiè
   zhū   zhòng
   qián
   ,
   ,
   chéng
   xīn
   chàn
   huǐ
   ,
   ,
   hòu


   zào
   ,
   ,
   héng
   zhù
   jìng
   jiè

   qiè
   gōng

   。
   。

   shì

   kōng
   jiè
   jìn
   ,
   ,
   zhòng
   shēng
   jiè
   jìn
   ,
   ,
   zhòng
   shēng

   jìn
   ,
   ,
   zhòng
   shēng
   fán
   nǎo
   jìn
   ,
   ,

   chàn
   nǎi
   jìn
   。
   。
   ér

   kōng
   jiè
   nǎi
   zhì
   zhòng
   shēng
   fán
   nǎo


   jìn

   ,
   ,


   chàn
   huǐ

   yǒu
   qióng
   jìn
   。
   。
   niàn
   niàn
   xiāng

   ,
   ,

   yǒu
   jiàn
   duàn
   。
   。
   shēn   ,
   ,

   yǒu

   yàn
   。
   。   shàn
   nán

   ,
   ,
   yán
   suí

   gōng

   zhě
   ,
   ,
   suǒ
   yǒu
   jìn

   jiè

   kōng
   jiè
   ,
   ,
   shí
   fāng
   sān
   shì

   qiè

   chà

   wēi
   chén
   shù
   zhū


   lái
   ,
   ,
   cóng
   chū

   xīn
   ,
   ,
   wéi

   qiè
   zhì
   ,
   ,
   qín
   xiū


   ,
   ,


   shēn
   mìng
   ,
   ,
   jīng


   shuō


   shuō

   chà

   wēi
   chén
   shù
   jié
   。
   。


   jié
   zhōng
   ,
   ,
   shě


   shuō


   shuō

   chà

   wēi
   chén
   shù
   tóu

   shǒu

   。
   。

   shì

   qiè
   nán
   xíng

   xíng
   ,
   ,
   yuán
   mǎn
   滿
   zhǒng
   zhǒng

   luó

   mén
   ,
   ,
   zhèng

   zhǒng
   zhǒng


   zhì

   ,
   ,
   chéng
   jiù
   zhū


   shàng


   ,
   ,

   bān
   niè
   pán
   ,
   ,
   fēn

   shè

   。
   。
   suǒ
   yǒu
   shàn
   gēn
   ,
   ,

   jiē
   suí

   。
   。


   shí
   fāng

   qiè
   shì
   jiè
   ,
   ,
   liù


   shēng

   qiè
   zhǒng
   lèi
   ,
   ,
   suǒ
   yǒu
   gōng

   ,
   ,
   nǎi
   zhì

   chén
   ,
   ,

   jiē
   suí

   。
   。
   shí
   fāng
   sān
   shì

   qiè
   shēng
   wén


   zhī

   、
   、
   yǒu
   xué
   、
   、

   xué
   ,
   ,
   suǒ
   yǒu
   gōng

   ,
   ,

   jiē
   suí

   。
   。

   qiè


   su ǒ
   xiū

   liàng
   nán
   xíng

   xíng
   ,
   ,
   zhì
   qiú

   shàng
   zhèng
   děng


   ,
   ,
   guǎng

   gōng

   ,
   ,

   jiē
   suí

   。
   。

   shì

   kōng
   jiè
   jìn
   ,
   ,
   zhòng
   shēng
   jiè
   jìn
   ,
   ,
   zhòng
   shēng

   jìn
   ,
   ,
   zhòng
   shēng
   fán
   nǎo
   jìn
   ,
   ,


   suí


   yǒu
   qióng
   jìn
   。
   。
   niàn
   niàn
   xiāng

   ,
   ,

   yǒu
   jiàn
   duàn
   。
   。
   shēn   ,
   ,

   yǒu

   yàn
   。
   。

   精彩推薦
   天天操天天狠_亚1州区2区3区4区产品图片_成人免费无码H在线观看不卡_日本免费人成在线观看网站