<pre id="mivnu"></pre>

   <track id="mivnu"></track>

   十善業道經

   《十善業道經》中文版本為唐朝實叉難陀翻譯,北宋施護所譯《佛為娑伽羅龍王所說大乘經》為同經異譯,本經出自西晉月氏國三藏竺法護譯《佛說海龍王經》,為其第十一品《十德六度》,是釋迦牟尼佛在娑竭羅(意為:咸水海)龍宮,為龍王所宣說的經典...[詳情]

   十善業道經注音版

   \


   shì

   wén


   shí
   ,
   ,

   zài
   suō
   jié
   luó
   lónɡ
   ɡōnɡ
   ,
   ,


   qiān


   qiū
   zhònɡ
   ,
   ,
   sān
   wàn
   èr
   qiān


   。
   。
   ěr
   shí
   ,
   ,
   shì
   zūn
   ɡào
   lónɡ
   wánɡ
   yán
   :“
   :“

   qiè
   zhònɡ
   shēnɡ
   ,
   ,
   xīn
   xiǎnɡ

   ɡù
   ,
   ,
   zào   ,
   ,
   yóu
   shì
   ɡù
   yǒu
   zhū

   lún
   zhuǎn
   。
   。
   lónɡ
   wánɡ
   ,
   ,

   jiàn

   huì


   hǎi
   zhōnɡ
   ,
   ,
   xínɡ

   zhǒnɡ
   lèi
   ,
   ,
   ɡè
   bié
   fǒu

   ?
   ?

   shì

   qiè
   ,
   ,


   yóu
   xīn
   zào
   shàn

   shàn
   shēn

   、
   、


   、
   、


   suǒ
   zhì
   。
   。
   ér
   xīn


   ,
   ,


   jiàn

   ,
   ,
   dàn
   shì

   wànɡ
   zhōnɡ
   ,
   ,
   zhū   ,
   ,

   jìnɡ

   zhǔ
   ,
   ,   suǒ
   ,
   ,
   suī
   ɡè
   suí

   ,
   ,
   suǒ
   xiàn

   tónɡ
   ,
   ,
   ér
   shí

   zhōnɡ
   ,
   ,

   yǒu
   zuò
   zhě
   。
   。
   ɡù

   qiè

   ,
   ,
   jiē   ,
   ,

   xìnɡ

   huàn
   。
   。
   zhì
   zhě
   zhī

   ,
   ,
   yīnɡ
   xiū
   shàn

   。
   。

   shì
   suǒ
   shēnɡ
   yùn
   、
   、
   chù
   、
   、
   jiè
   děnɡ
   ,
   ,
   jiē

   duān
   zhènɡ
   ,
   ,
   jiàn
   zhě

   yàn
   。
   。


   lónɡ
   wánɡ
   ,
   ,

   ɡuān

   shēn
   ,
   ,
   cónɡ
   bǎi
   qiān   suǒ
   shēnɡ
   ,
   ,
   zhū
   xiànɡ
   zhuānɡ
   yán
   ,
   ,
   ɡuānɡ
   mínɡ
   xiǎn
   yào
   ,
   ,

   zhū

   zhònɡ
   ,
   ,
   shè

   liànɡ


   zài
   fàn
   wánɡ   xiàn
   ,
   ,

   yǒu
   zhān
   yǎnɡ

   lái
   shēn
   zhě
   ,
   ,   xuàn
   ?
   ?

   yòu
   ɡuān

   zhū   ,
   ,
   miào

   yán
   jìnɡ
   ,
   ,

   qiè
   jiē
   yóu
   xiū

   shàn   ér
   shēnɡ
   。
   。
   yòu
   zhū
   tiān
   lónɡ


   zhònɡ
   děnɡ

   wēi
   shì
   zhě
   ,
   ,

   yīn
   shàn   suǒ
   shēnɡ
   。
   。
   jīn

   hǎi
   zhōnɡ
   ,
   ,
   suǒ
   yǒu
   zhònɡ
   shēnɡ
   ,
   ,
   xínɡ   ,
   ,
   huò

   huò
   xiǎo
   ,
   ,
   jiē
   yóu

   xīn
   ,
   ,
   zhǒnɡ
   zhǒnɡ
   xiǎnɡ
   niàn
   ,
   ,
   zuò
   shēn
   、
   、

   、
   、

   zhū

   shàn

   ,
   ,
   shì
   ɡù
   suí

   ɡè

   shòu
   bào
   。
   。

   jīn
   cháng
   yīnɡ

   shì
   xiū
   xué
   ,
   ,

   lìnɡ
   zhònɡ
   shēnɡ
   ,
   ,
   liǎo

   yīn
   ɡuǒ
   ,
   ,
   xiū

   shàn

   。
   。

   dānɡ


   ,
   ,
   zhènɡ
   jiàn

   dònɡ
   ,
   ,


   duò
   zài
   duàn
   、
   、
   chánɡ
   jiàn
   zhōnɡ
   。
   。

   zhū

   tián
   ,
   ,
   huān

   jìnɡ
   yǎnɡ
   ,
   ,
   shì
   ɡù

   děnɡ
   ,
   ,


   rén
   tiān
   zūn
   jìnɡ
   ɡònɡ
   yǎnɡ
   。
   。


   lónɡ
   wánɡ
   ,
   ,
   dānɡ
   zhī


   yǒu


   ,
   ,
   nénɡ
   duàn

   qiè
   zhū
   è
   dào

   。
   。

   děnɡ
   wéi

   ?
   ?
   wèi

   zhòu

   chánɡ
   niàn
   、
   、

   wéi
   、
   、
   ɡuān
   chá
   shàn

   ,
   ,
   lìnɡ
   zhū
   shàn

   niàn
   niàn
   zēnɡ
   zhǎnɡ
   ,
   ,

   rónɡ
   háo
   fēn

   shàn
   jiàn

   。
   。
   shì

   nénɡ
   lìnɡ
   zhū
   è
   yǒnɡ
   duàn
   ,
   ,
   shàn

   yuán
   mǎn
   滿
   ,
   ,
   chánɡ

   qīn
   jìn
   zhū

   shènɡ
   zhònɡ
   。
   。
   yán
   shàn

   zhě
   ,
   ,
   wèi
   rén
   tiān
   shēn
   。
   。
   shēnɡ
   wén


   、
   、

   jué


   、
   、

   shànɡ


   ,
   ,
   jiē
   wéi
   ɡēn
   běn
   ,
   ,


   chénɡ
   jiù
   ,
   ,
   ɡù
   mínɡ
   shàn

   。
   。   shì

   shí
   shàn

   dào
   》,
   》,

   děnɡ
   wéi
   shí
   ?
   ?
   wèi
   nénɡ
   yǒnɡ

   shā
   shēnɡ
   、
   、
   tōu
   dào
   、
   、
   xié
   xínɡ
   、
   、
   wànɡ

   、
   、
   liǎnɡ
   shé
   、
   、
   è
   kǒu
   、
   、


   、
   、
   tān

   、
   、
   chēn
   huì
   、
   、
   xié
   jiàn
   。
   。


   lónɡ
   wánɡ
   ,
   ,
   ruò

   shā
   shēnɡ
   ,
   ,


   chénɡ
   jiù
   shí

   nǎo

   。
   。

   děnɡ
   wéi
   shí
   ?
   ?

   ,
   ,

   zhū
   zhònɡ
   shēnɡ
   ,
   ,

   shī

   wèi
   。
   。
   èr
   ,
   ,
   chánɡ

   zhònɡ
   shēnɡ
   ,
   ,   xīn
   。
   。
   sān
   ,
   ,
   yǒnɡ
   duàn

   qiè
   chēn
   huì


   。
   。

   ,
   ,
   shēn
   chánɡ

   bìnɡ
   。
   。

   ,
   ,
   shòu
   mìnɡ
   chánɡ
   yuǎn
   。
   。
   liù
   ,
   ,
   hénɡ
   wéi
   fēi
   rén
   zhī
   suǒ
   shǒu

   。
   。

   ,
   ,
   chánɡ

   è
   mènɡ
   ,
   ,
   qǐn
   jiào
   kuài

   。
   。

   ,
   ,
   miè
   chú
   yuàn
   jié
   ,
   ,
   zhònɡ
   yuàn

   jiě
   。
   。
   jiǔ
   ,
   ,

   è
   dào

   。
   。
   shí
   ,
   ,
   mìnɡ
   zhōnɡ
   shēnɡ
   tiān
   。
   。
   shì
   wéi
   shí
   。
   。
   ruò
   nénɡ
   huí
   xiànɡ
   ā
   nòu
   duō
   luó
   sān
   miǎo
   sān


   zhě
   ,
   ,
   hòu
   chénɡ

   shí
   ,
   ,


   suí
   xīn

   zài
   shòu
   mìnɡ
   。
   。
   ,
   ,
   lónɡ
   wánɡ
   ,
   ,
   ruò

   tōu
   dào
   ,
   ,


   shí
   zhǒnɡ

   bǎo
   xìn

   。
   。

   děnɡ
   wéi
   shí
   ?
   ?

   ,
   ,

   cái
   yínɡ

   ,
   ,
   wánɡ
   zéi
   shuǐ
   huǒ

   fēi
   ài


   nénɡ
   sàn
   miè
   。
   。
   èr
   ,
   ,
   duō
   rén
   ài
   niàn
   。
   。
   sān
   ,
   ,
   rén   。
   。

   ,
   ,
   shí
   fānɡ
   zàn
   měi
   。
   。

   ,
   ,

   yōu
   sǔn
   hài
   。
   。
   liù
   ,
   ,
   shàn
   mínɡ
   liú

   。
   。

   ,
   ,
   chǔ
   zhònɡ

   wèi
   。
   。

   ,
   ,
   cái
   mìnɡ


   ān

   ,
   ,
   biàn
   cái   quē
   。
   。
   jiǔ
   ,
   ,
   chánɡ
   huái
   shī

   。
   。
   shí
   ,
   ,
   mìnɡ
   zhōnɡ
   shēnɡ
   tiān
   。
   。
   shì
   wéi
   shí
   。
   。
   ruò
   nénɡ
   huí
   xiànɡ
   ā
   nòu
   duō
   luó
   sān
   miǎo
   sān


   zhě
   ,
   ,
   hòu
   chénɡ

   shí
   ,
   ,

   zhènɡ
   qīnɡ
   jìnɡ   zhì
   。
   。
   ,
   ,
   lónɡ
   wánɡ
   ,
   ,
   ruò

   xié
   xínɡ
   ,
   ,   zhǒnɡ
   zhì
   suǒ
   zàn

   。
   。

   děnɡ
   wéi

   ?
   ?

   ,
   ,
   zhū
   ɡēn
   tiáo
   調
   shùn
   。
   。
   èr
   ,
   ,
   yǒnɡ

   xuān
   diào
   。
   。
   sān
   ,
   ,
   shì
   suǒ
   chēnɡ
   tàn
   。
   。

   ,
   ,


   nénɡ
   qīn
   。
   。
   shì
   wéi

   。
   。
   ruò
   nénɡ
   huí
   xiànɡ
   ā
   nòu
   duō
   luó
   sān
   miǎo
   sān


   zhě
   ,
   ,
   hòu
   chénɡ

   shí
   ,
   ,


   zhànɡ

   yǐn

   cáng
   xiànɡ
   。
   。
   ,
   ,
   lónɡ
   wánɡ
   ,
   ,
   ruò

   wànɡ

   ,
   ,   zhǒnɡ
   tiān
   suǒ
   zàn

   。
   。

   děnɡ
   wéi

   ?
   ?

   ,
   ,
   kǒu
   chánɡ
   qīnɡ
   jìnɡ
   ,
   ,
   yōu

   huā
   xiānɡ
   。
   。
   èr
   ,
   ,
   wéi
   zhū
   shì
   jiān
   zhī
   suǒ
   xìn

   。
   。
   sān
   ,
   ,

   yán
   chénɡ
   zhènɡ
   ,
   ,
   rén
   tiān
   jìnɡ
   ài
   。
   。

   ,
   ,
   chánɡ

   ài

   ,
   ,
   ān
   wèi
   zhònɡ
   shēnɡ
   。
   。

   ,
   ,

   shènɡ


   ,
   ,
   sān

   qīnɡ
   jìnɡ
   。
   。
   liù
   ,
   ,
   yán


   shī
   ,
   ,
   xīn
   chánɡ
   huān

   。
   。

   ,
   ,

   yán
   zūn
   zhònɡ
   ,
   ,
   rén
   tiān
   fènɡ
   xínɡ
   。
   。

   ,
   ,
   zhì
   huì
   shū
   shènɡ
   ,
   ,

   nénɡ
   zhì

   。
   。
   shì
   wéi

   。
   。
   ruò
   nénɡ
   huí
   xiànɡ
   ā
   nòu
   duō
   luó
   sān
   miǎo
   sān


   zhě
   ,
   ,
   hòu
   chénɡ

   shí
   ,
   ,   lái
   zhēn
   shí

   。
   。
   ,
   ,
   lónɡ
   wánɡ
   ,
   ,
   ruò

   liǎnɡ
   shé
   ,
   ,   zhǒnɡ


   huài

   。
   。

   děnɡ
   wéi

   ?
   ?

   ,
   ,


   huài
   shēn
   ,
   ,

   nénɡ
   hài
   ɡù
   。
   。
   èr
   ,
   ,


   huài
   juàn
   shǔ
   ,
   ,

   nénɡ

   ɡù
   。
   。
   sān
   ,
   ,


   huài
   xìn
   ,
   ,
   shùn
   běn

   ɡù
   。
   。

   ,
   ,


   huài

   ,
   ,
   xínɡ
   suǒ
   xiū
   jiān
   ɡù
   ɡù
   。
   。

   ,
   ,


   huài
   shàn
   zhī
   shí
   ,
   ,

   kuánɡ
   huò
   ɡù
   。
   。
   shì
   wéi

   。
   。
   ruò
   nénɡ
   huí
   xiànɡ
   ā
   nòu
   duō
   luó
   sān
   miǎo
   sān


   zhě
   ,
   ,
   hòu
   chénɡ

   shí
   ,
   ,

   zhènɡ
   juàn
   shǔ
   ,
   ,
   zhū

   wài
   dào

   nénɡ

   huài
   。
   。
   ,
   ,
   lónɡ
   wánɡ
   ,
   ,
   ruò

   è
   kǒu
   ,
   ,


   chénɡ
   jiù

   zhǒnɡ
   jìnɡ

   。
   。

   děnɡ
   wéi

   ?
   ?

   ,
   ,
   yán

   ɡuāi

   。
   。
   èr
   ,
   ,
   yán
   jiē


   。
   。
   sān
   ,
   ,
   yán   。
   。

   ,
   ,
   yán

   měi
   miào
   。
   。

   ,
   ,
   yán

   chénɡ
   lǐnɡ
   。
   。
   liù
   ,
   ,
   yán

   xìn
   yònɡ
   。
   。

   ,
   ,
   yán   。
   。

   ,
   ,
   yán
   jìn
   ài

   。
   。
   shì
   wéi

   。
   。
   ruò
   nénɡ
   huí
   xiànɡ
   ā
   nòu
   duō
   luó
   sān
   miǎo
   sān


   zhě
   ,
   ,
   hòu
   chénɡ

   shí
   ,
   ,   lái
   fàn
   yīn
   shēnɡ
   xiànɡ
   。
   。
   ,
   ,
   lónɡ
   wánɡ
   ,
   ,
   ruò   ,
   ,


   chénɡ
   jiù
   sān
   zhǒnɡ
   jué
   dìnɡ
   。
   。

   děnɡ
   wéi
   sān
   ?
   ?

   ,
   ,
   dìnɡ
   wéi
   zhì
   rén
   suǒ
   ài
   。
   。
   èr
   ,
   ,
   dìnɡ
   nénɡ

   zhì

   shí

   wèn
   。
   。
   sān
   ,
   ,
   dìnɡ

   rén
   tiān
   ,
   ,
   wēi

   zuì
   shènɡ
   ,
   ,

   yǒu

   wànɡ
   。
   。
   shì
   wéi
   sān
   。
   。
   ruò
   nénɡ
   huí
   xiànɡ
   ā
   nòu
   duō
   luó
   sān
   miǎo
   sān


   zhě
   ,
   ,
   hòu
   chénɡ

   shí
   ,
   ,   lái
   zhū
   suǒ
   shòu

   ,
   ,
   jiē

   tánɡ
   juān
   。
   。
   ,
   ,
   lónɡ
   wánɡ
   ,
   ,
   ruò

   tān

   ,
   ,


   chénɡ
   jiù

   zhǒnɡ

   zài
   。
   。

   děnɡ
   wéi

   ?
   ?

   ,
   ,
   sān


   zài
   ,
   ,
   zhū
   ɡēn


   ɡù
   。
   。
   èr
   ,
   ,
   cái


   zài
   ,
   ,

   qiè
   yuàn
   zéi

   nénɡ
   duó
   ɡù
   。
   。
   sān
   ,
   ,   zài
   ,
   ,
   suí
   xīn
   suǒ

   ,
   ,

   jiē
   bèi
   ɡù
   。
   。

   ,
   ,
   wánɡ
   wèi

   zài
   ,
   ,
   zhēn

   miào

   ,
   ,
   jiē
   fènɡ
   xiàn
   ɡù
   。
   。

   ,
   ,
   suǒ
   huò
   zhī

   ,
   ,
   ɡuò
   běn
   suǒ
   qiú
   ,
   ,
   bǎi
   bèi
   shū
   shènɡ
   ,
   ,
   yóu


   shí

   qiān

   ɡù
   。
   。
   shì
   wéi

   。
   。
   ruò
   nénɡ
   huí
   xiànɡ
   ā
   nòu
   duō
   luó
   sān
   miǎo
   sān


   zhě
   ,
   ,
   hòu
   chénɡ

   shí
   ,
   ,
   sān
   jiè

   zūn
   ,
   ,
   jiē
   ɡònɡ
   jìnɡ
   yǎnɡ
   。
   。
   ,
   ,
   lónɡ
   wánɡ
   ,
   ,
   ruò

   chēn
   huì
   ,
   ,   zhǒnɡ

   yuè
   xīn

   ,
   ,

   děnɡ
   wéi

   ?
   ?

   ,
   ,

   sǔn
   nǎo
   xīn
   。
   。
   èr
   ,
   ,

   chēn
   huì
   xīn
   。
   。
   sān
   ,
   ,

   zhènɡ
   sònɡ
   xīn
   。
   。

   ,
   ,
   róu

   zhì
   zhí
   xīn
   。
   。

   ,
   ,

   shènɡ
   zhě

   xīn
   。
   。
   liù
   ,
   ,
   chánɡ
   zuò


   ,
   ,
   ān
   zhònɡ
   shēnɡ
   xīn
   。
   。

   ,
   ,
   shēn
   xiànɡ
   duān
   yán
   ,
   ,
   zhònɡ
   ɡònɡ
   zūn
   jìnɡ
   。
   。

   ,
   ,


   rěn
   ɡù
   ,
   ,

   shēnɡ
   fàn
   shì
   。
   。
   shì
   wéi

   。
   。
   ruò
   nénɡ
   huí
   xiànɡ
   ā
   nòu
   duō
   luó
   sān
   miǎo
   sān


   zhě
   ,
   ,
   hòu
   chénɡ

   shí
   ,
   ,


   ài
   xīn
   ,
   ,
   ɡuān
   zhě

   yàn
   。
   。
   ,
   ,
   lónɡ
   wánɡ
   ,
   ,
   ruò

   xié
   jiàn
   ,
   ,


   chénɡ
   jiù
   shí
   ɡōnɡ


   。
   。

   děnɡ
   wéi
   shí
   ?
   ?

   ,
   ,

   zhēn
   shàn


   、
   、
   zhēn
   shàn
   děnɡ

   。
   。
   èr
   ,
   ,
   shēn
   xìn
   yīn
   ɡuǒ
   ,
   ,
   nínɡ
   yǔn
   shēn
   mìnɡ
   ,
   ,
   zhōnɡ

   zuò
   è
   。
   。
   sān
   ,
   ,
   wéi
   ɡuī


   ,
   ,
   fēi

   tiān
   děnɡ
   。
   。

   ,
   ,
   zhí
   xīn
   zhènɡ
   jiàn
   ,
   ,
   yǒnɡ


   qiè

   xiōnɡ

   wǎnɡ
   。
   。

   ,
   ,
   chánɡ
   shēnɡ
   rén
   tiān
   ,
   ,

   ɡēnɡ
   è
   dào
   。
   。
   liù
   ,
   ,

   liànɡ

   huì
   ,
   ,
   zhuǎn
   zhuǎn
   zēnɡ
   shènɡ
   。
   。

   ,
   ,
   yǒnɡ

   xié
   dào
   ,
   ,
   xínɡ

   shènɡ
   dào
   。
   。

   ,
   ,


   shēn
   jiàn
   ,
   ,
   shě
   zhū
   è

   。
   。
   jiǔ
   ,
   ,
   zhù

   ài
   jiàn
   。
   。
   shí
   ,
   ,

   duò
   zhū
   nàn
   。
   。
   shì
   wéi
   shí
   。
   。
   ruò
   nénɡ
   huí
   xiànɡ
   ā
   nòu
   duō
   luó
   sān
   miǎo
   sān


   zhě
   ,
   ,
   hòu
   chénɡ

   shí
   ,
   ,

   zhènɡ

   qiè


   ,
   ,
   chénɡ
   jiù

   zài
   shén
   tōnɡ
   。”
   。”

   ěr
   shí
   ,
   ,
   shì
   zūn

   ɡào
   lónɡ
   wánɡ
   yán
   :“
   :“
   ruò
   yǒu


   ,
   ,


   shàn

   ,
   ,

   xiū
   dào
   shí
   ,
   ,
   nénɡ

   shā
   hài
   ér
   xínɡ
   shī
   ɡù
   ,
   ,
   chánɡ

   cái
   bǎo

   nénɡ
   qīn
   duó
   ,
   ,
   chánɡ
   shòu

   yāo
   ,
   ,

   wéi

   qiè
   yuàn
   zéi
   sǔn
   hài
   。
   。
   ér
   xínɡ
   shī
   ɡù
   ,
   ,
   chánɡ

   cái
   bǎo

   nénɡ
   qīn
   duó
   ,
   ,
   zuì
   shènɡ


   ,
   ,

   nénɡ
   bèi

   zhū


   zànɡ
   。
   。

   fēi
   fàn
   hènɡ
   ér
   xínɡ
   shī
   ɡù
   ,
   ,
   chánɡ

   cái
   bǎo

   nénɡ
   qīn
   duó
   ,
   ,

   jiā
   zhēn
   shùn
   ,
   ,

   yǒu
   nénɡ


   xīn
   shì
   zhě
   。
   。


   kuánɡ

   ér
   xínɡ
   shī
   ɡù
   ,
   ,
   chánɡ

   cái
   bǎo

   nénɡ
   qīn
   duó
   ,
   ,

   zhònɡ
   huǐ
   bànɡ
   ,
   ,
   shè
   chí
   zhènɡ

   ,
   ,


   shì
   yuàn
   ,
   ,
   suǒ
   zuò

   ɡuǒ
   。
   。


   jiàn

   ér
   xínɡ
   shī
   ɡù
   ,
   ,
   chánɡ

   cái
   bǎo

   nénɡ
   qīn
   duó
   ,
   ,
   juàn
   shǔ


   ,
   ,
   tónɡ

   zhì

   ,
   ,
   hénɡ

   ɡuāi
   zhènɡ
   。
   。


   è

   ér
   xínɡ
   shī
   ɡù
   ,
   ,
   chánɡ

   cái
   bǎo

   nénɡ
   qīn
   duó
   ,
   ,

   qiè
   zhònɡ
   huì
   huān

   ɡuī

   ,
   ,
   yán
   jiē
   xìn
   shòu

   wéi

   zhě
   。
   。
   ér
   xínɡ
   shī
   ɡù
   ,
   ,
   chánɡ

   cái
   bǎo

   nénɡ
   qīn
   duó
   ,
   ,
   yán


   shè
   ,
   ,
   rén
   jiē
   jìnɡ
   shòu
   ,
   ,
   nénɡ
   shàn
   fānɡ
   biàn
   便
   ,
   ,
   duàn
   zhū

   huò
   。
   。

   tān
   qiú
   xīn
   ér
   xínɡ
   shī
   ɡù
   ,
   ,
   chánɡ

   cái
   bǎo

   nénɡ
   qīn
   duó
   ,
   ,

   qiè
   suǒ
   yǒu


   huì
   shě
   ,
   ,
   xìn
   jiě
   jiān
   ɡù


   wēi

   。
   。

   fèn
   忿

   xīn
   ér
   xínɡ
   shī
   ɡù
   ,
   ,
   chánɡ

   cái
   bǎo

   nénɡ
   qīn
   duó
   ,
   ,


   chénɡ
   jiù

   ài
   xīn
   zhì
   ,
   ,
   zhū
   ɡēn
   yán
   hǎo
   ,
   ,
   jiàn
   jiē
   jìnɡ
   ài
   。
   。

   xié
   dǎo
   xīn
   ér
   xínɡ
   shī
   ɡù
   ,
   ,
   chánɡ

   cái
   bǎo

   nénɡ
   qīn
   duó
   ,
   ,
   hénɡ
   shēnɡ
   zhènɡ
   jiàn
   jìnɡ
   xìn
   zhī
   jiā
   ,
   ,
   jiàn

   wén

   ɡònɡ
   yǎnɡ
   zhònɡ
   sēnɡ
   ,
   ,
   chánɡ

   wànɡ
   shī   xīn
   。
   。
   shì
   wéi

   shì
   xiū


   dào
   shí
   ,
   ,
   xínɡ
   shí
   shàn

   ,
   ,

   shī
   zhuānɡ
   yán
   suǒ
   huò   shì
   。
   。


   lónɡ
   wánɡ
   ,
   ,

   yào
   yán
   zhī
   ,
   ,
   xínɡ
   shí
   shàn
   dào
   ,
   ,

   jiè
   zhuānɡ
   yán
   ɡù
   ,
   ,
   nénɡ
   shēnɡ

   qiè
   ,
   ,
   mǎn
   滿


   yuàn
   ;
   ;
   rěn

   zhuānɡ
   yán
   ɡù
   ,
   ,


   yuán
   yīn
   ,
   ,

   zhònɡ
   xiànɡ
   hǎo
   ;
   ;
   jīnɡ
   jìn
   zhuānɡ
   yán
   ɡù
   ,
   ,
   nénɡ


   yuàn
   ,
   ,   zànɡ
   ;
   ;
   dìnɡ
   zhuānɡ
   yán
   ɡù
   ,
   ,
   nénɡ
   shēnɡ
   niàn
   huì
   ,
   ,
   cán
   kuì
   qīnɡ
   ān
   ;
   ;
   huì
   zhuānɡ
   yán
   ɡù
   ,
   ,
   nénɡ
   duàn

   qiè
   fēn
   bié
   wànɡ
   jiàn
   ;
   ;

   zhuānɡ
   yán
   ɡù
   ,
   ,

   zhū
   zhònɡ
   shēnɡ


   nǎo
   hài
   ;
   ;
   bēi
   zhuānɡ
   yán
   ɡù
   ,
   ,
   mǐn
   zhū
   zhònɡ
   shēnɡ
   ,
   ,
   chánɡ

   yàn
   shě
   ;
   ;

   zhuānɡ
   yán
   ɡù
   ,
   ,
   jiàn
   xiū
   shàn
   zhě
   ,
   ,
   xīn

   xián

   ;
   ;
   shě
   zhuānɡ
   yán
   ɡù
   ,
   ,

   shùn
   wéi
   jìnɡ
   ,
   ,

   ài
   huì
   xīn
   ;
   ;

   shè
   zhuānɡ
   yán
   ɡù
   ,
   ,
   chánɡ
   qín
   shè
   huà

   qiè
   zhònɡ
   shēnɡ
   ;
   ;
   niàn
   chù
   zhuānɡ
   yán
   ɡù
   ,
   ,
   shàn
   nénɡ
   xiū


   niàn
   chù
   ɡuān
   ;
   ;
   zhènɡ
   qín
   zhuānɡ
   yán
   ɡù
   ,
   ,

   nénɡ
   duàn
   chú

   qiè

   shàn

   ,
   ,
   chénɡ

   qiè
   shàn

   ;
   ;
   shén

   zhuānɡ
   yán
   ɡù
   ,
   ,
   hénɡ
   lìnɡ
   shēn
   xīn
   ,
   ,
   qīnɡ
   ān
   kuài

   ;
   ;

   ɡēn
   zhuānɡ
   yán
   ɡù
   ,
   ,
   shēn
   xìn
   jiān
   ɡù
   ,
   ,
   jīnɡ
   qín
   fěi
   xiè
   ,
   ,
   chánɡ


   wànɡ
   ,
   ,

   rán
   tiáo
   調
   shùn
   ,
   ,
   duàn
   zhū
   fán
   nǎo
   ;
   ;

   zhuānɡ
   yán
   ɡù
   ,
   ,
   zhònɡ
   yuàn
   jìn
   miè
   ,
   ,

   nénɡ
   huài
   zhě
   ;
   ;
   jué
   zhī
   zhuānɡ
   yán
   ɡù
   ,
   ,
   chánɡ
   shàn
   jué


   qiè
   zhū

   ;
   ;
   zhènɡ
   dào
   zhuānɡ
   yán
   ɡù
   ,
   ,

   zhènɡ
   zhì
   huì
   chánɡ
   xiàn
   zài
   qián
   ;
   ;
   zhènɡ
   zhuānɡ
   yán
   ɡù
   ,
   ,

   nénɡ

   chú

   qiè
   jié
   shǐ
   使
   ;
   ;
   ɡuān
   zhuānɡ
   yán
   ɡù
   ,
   ,
   nénɡ

   shí
   zhī
   zhū


   xìnɡ
   ;
   ;
   fānɡ
   biàn
   便
   zhuānɡ
   yán
   ɡù
   ,
   ,


   chénɡ
   mǎn
   滿
   ,
   ,
   wéi

   wéi

   。
   。


   lónɡ
   wánɡ
   ,
   ,
   dānɡ
   zhī

   shí
   shàn

   ,
   ,
   nǎi
   zhì
   nénɡ
   lìnɡ
   shí

   、
   、

   wèi
   、
   、
   shí


   ɡònɡ
   、
   、

   qiè


   jiē

   yuán
   mǎn
   滿
   ,
   ,
   shì
   ɡù

   děnɡ
   yīnɡ
   qín
   xiū
   xué
   。
   。


   lónɡ
   wánɡ
   ,
   ,   qiè
   chénɡ

   、
   、

   luò
   ,
   ,
   jiē   ér

   ān
   zhù
   ;
   ;

   qiè
   yào
   cǎo
   、
   、
   huì

   、
   、
   cónɡ
   lín
   ,
   ,

   jiē


   ér

   shēnɡ
   zhǎnɡ
   。
   。

   shí
   shàn
   dào
   ,
   ,   shì
   。
   。

   qiè
   rén
   tiān
   ,
   ,

   zhī
   ér

   ;
   ;

   qiè
   shēnɡ
   wén
   、
   、

   jué


   ,
   ,
   zhū


   hènɡ
   ,
   ,

   qiè


   ,
   ,
   xián
   ɡònɡ


   shí
   shàn


   ,
   ,
   ér

   chénɡ
   jiù
   。”
   。”


   shuō

   jīnɡ

   ,
   ,
   suō
   jié
   luó
   lónɡ
   wánɡ

   zhū

   zhònɡ
   ,
   ,

   qiè
   shì
   jiān
   tiān
   、
   、
   rén
   、
   、
   ā
   xiū
   luó
   děnɡ
   ,
   ,
   jiē

   huān

   ,
   ,
   xìn
   shòu
   fènɡ
   xínɡ
   。
   。

   回向偈:

   誦經功德殊勝行,無邊勝福皆回向

   普愿沉溺諸有情,速往無量光佛剎

   十方三世一切佛,一切菩薩摩訶薩

   摩訶般若波羅蜜

   回向偈:

   愿以此功德,莊嚴凈土

   上報四重恩,下濟三途苦

   若有見聞者,悉發菩提心

   盡此一報身,同生極樂國

   精彩推薦
   天天操天天狠_亚1州区2区3区4区产品图片_成人免费无码H在线观看不卡_日本免费人成在线观看网站