<pre id="mivnu"></pre>

   <track id="mivnu"></track>

   四十二章經

   《佛說四十二章經》,簡稱《四十二章經》,佛教著作,據說是東漢迦葉摩騰、竺法蘭漢譯,一般認為是古代中國譯出的第一部佛教經典。內容是把佛所說的某一段話稱為一章,共選了四十二段話所編集而成。收在《大正藏》第十七冊。...[詳情]

   佛說四十二章經注音

   后漢 迦葉摩騰 竺法蘭 同譯

   經序

   shì
   zūn
   chéng
   dào

   。
   。
   zuò
   shì

   wéi
   。
   。   jìng
   。
   。
   shì
   zuì
   wéi
   shèng
   。
   。
   zhù

   chán
   dìng
   。
   。
   xiáng
   zhū

   dào
   。
   。


   鹿

   yuàn
   zhōng
   。
   。
   zhuǎn   lún
   。
   。

   qiáo
   chén

   děng

   rén
   。
   。
   ér
   zhèng
   dào
   guǒ
   。
   。

   yǒu

   qīu
   suǒ
   shuō
   zhū

   。
   。
   qiú

   jìn
   zhǐ
   。
   。
   shì
   zūn
   jiào
   chì
   。
   。


   kāi

   。
   。

   zhǎng
   jìng
   nuò
   。
   。
   ér
   shùn
   zūn
   chì
   。
   。

   第一章 出家證果


   yán
   。
   。

   qīn
   chū
   jiā
   。
   。
   shí
   xīn

   běn
   。
   。
   jiě

   wéi

   。
   。
   míng
   yuē
   shā
   mén
   。
   。
   cháng
   xíng
   èr
   bǎi

   shí
   jiè
   。
   。
   jìn
   zhǐ
   qīng
   jìng
   。
   。
   wéi

   zhēn
   dào
   xíng
   。
   。
   chéng
   ā
   luó
   hàn
   。
   。
   ā
   luó
   hàn
   zhě
   。
   。
   néng
   fēi
   xíng
   biàn
   huà
   。
   。
   kuàng
   jié
   shòu
   mìng
   。
   。
   zhù
   dòng
   tiān

   。
   。

   wéi
   ā
   nuó
   hán
   。
   。
   ā
   nuó
   hán
   zhě
   。
   。
   shòu
   zhōng
   líng
   shén
   shàng
   shí
   jiǔ
   tiān
   。
   。
   zhèng
   ā
   luó
   hàn
   。
   。

   wéi

   tuó
   hán
   。
   。

   tuó
   hán
   zhě
   。
   。

   shàng

   huán
   。
   。


   ā
   luó
   hàn
   。
   。

   wéi

   tuó
   huán
   。
   。

   tuó
   huán
   zhě
   。
   。   shēng
   。
   。
   biàn
   便
   zhèng
   ā
   luó
   hàn
   。
   。
   ài

   duàn
   zhě
   。
   。


   zhī
   duàn
   。
   。


   yòng
   zhī
   。
   。

   第二章 斷欲絕朕


   yán
   。
   。
   chū
   jiā
   shā
   mén
   zhě
   。
   。
   duàn


   ài
   。
   。
   shí

   xīn
   yuán
   。
   。


   shēn

   。
   。


   wéi

   。
   。
   nèi

   suǒ

   。
   。
   wái

   suǒ
   qiú
   。
   。
   xīn


   dào
   。
   。


   jié

   。
   。

   niàn

   zuò
   。
   。
   fēi
   xīu
   fēi
   zhèng
   。
   。


   zhū
   wèi
   。
   。
   ér

   chóng
   zuì
   。
   。
   míng
   zhī
   wéi
   dào
   。
   。

   第三章 割愛去貪


   yán
   。
   。

   chú


   ér
   wéi
   shā
   mén
   。
   。
   shòu
   dào

   zhě
   。
   。

   shì

   cái
   。
   。

   qiú


   。
   。

   zhōng

   shí
   。
   。
   shù
   xià


   宿
   。
   。
   shèn

   zài

   。
   。
   shǐ
   使
   rén


   zhě
   。
   。
   ài   。
   。

   第四章 善惡并明


   yán
   。
   。
   zhòng
   shēng

   shí
   shì
   wéi
   shàn
   。
   。


   shí
   shì
   wéi
   è
   。
   。

   děng
   wéi
   shí
   。
   。
   shēn
   sān
   。
   。
   kǒu

   四。

   sān
   。
   。
   shēn
   sān
   zhě
   。
   。
   shā
   。
   。
   dào
   。
   。
   yín
   。
   。
   kǒu

   zhě
   。
   。
   liǎng
   shé
   。
   。
   è
   kǒu
   。
   。
   wàng
   yán
   。
   。


   。
   。

   sān
   zhě
   。
   。

   。
   。
   huì
   。
   。
   chī
   。
   。

   shì
   shí
   shì
   。
   。

   shùn
   shèng
   dào
   。
   。
   míng
   shí
   è
   xíng
   。
   。
   shì
   è
   ruò
   zhǐ
   。
   。
   míng
   shí
   shàn
   xíng
   ěr
   。
   。

   第五章 轉重令輕


   yán
   。
   。
   rén
   yǒu
   zhòng
   guò
   。
   。
   ér


   huǐ
   。
   。
   dùn


   xīn
   。
   。
   zuì
   lái

   shēn
   。
   。

   shuǐ
   guī
   hǎi
   。
   。
   jiàn
   chéng
   shēn
   guǎng
   。
   。
   ruò
   rén
   yǒu
   guò
   。
   。

   jiě
   zhī
   fēi
   。
   。
   gǎi
   è
   xíng
   shàn
   。
   。
   zuì

   xiāo
   miè
   。
   。

   bìng

   hàn
   。
   。
   jiàn
   yǒu
   quán
   sǔn
   ěr
   。
   。

   第六章 忍惡無瞋


   yán
   。
   。
   è
   rén
   wén
   shàn
   。
   。

   lái
   rǎo
   luàn
   zhě
   。
   。


   jìn

   。
   。
   dāng

   chēn

   。
   。

   lái
   è
   zhě
   ér


   zhī
   。
   。

   第七章 惡還本身


   yán
   。
   。
   yǒu
   rén
   wén

   shǒu
   dào
   。
   。
   xíng

   rén

   。
   。

   zhì


   。
   。   duì
   。
   。

   zhǐ
   。
   。
   wèn
   yuē
   。
   。   cóng
   rén
   。
   。

   rén


   。
   。

   guī

   hu
   。
   。
   duì
   yuē
   。
   。
   guī

   。
   。

   yán
   。
   。
   jīn   。
   。

   jīn


   。
   。


   chí
   huò
   guī

   shēn

   。
   。
   yóu
   xiǎng
   yìng
   shēng
   。
   。
   yǐng
   zhī
   suí
   xíng
   。
   。
   zhōng

   miǎn

   。
   。
   shèn

   wéi
   è
   。
   。

   第八章 塵唾自污


   yán
   。
   。
   è
   rén
   hài
   xián
   zhě
   。
   。
   yóu
   yǎng
   tiān
   ér
   tuò
   。
   。
   tuò

   zhì
   tiān
   。
   。
   hái
   cóng

   duò
   。
   。

   fēng
   yáng
   chén
   。
   。
   chén

   zhì

   。
   。
   hái
   bèn

   shēn
   。
   。
   xián


   huǐ
   。
   。
   huò

   miè

   。
   。

   第九章 返本會道


   yán
   。
   。

   wén
   ài
   dào
   。
   。
   dào

   nán
   huì
   。
   。
   shǒu
   zhì
   fèng
   dào
   。
   。

   dào
   shèn

   。
   。

   第十章 喜施獲福


   yán
   。
   。

   rén
   shī
   dào
   。
   。
   zhù
   zhī
   huān

   。
   。


   shèn

   。
   。
   shā
   mén
   wèn
   yuē
   。
   。


   jìn
   hu
   。
   。

   yán
   。
   。
   zhī
   huǒ
   。
   。
   shù
   qiān
   bǎi
   rén
   。
   。   lái
   fēn

   。
   。
   shú
   shí
   chú
   míng
   。
   。
   。
   。   zhī
   。
   。

   精彩推薦
   天天操天天狠_亚1州区2区3区4区产品图片_成人免费无码H在线观看不卡_日本免费人成在线观看网站