<pre id="mivnu"></pre>

   <track id="mivnu"></track>

   維摩詰經

   《維摩詰經》簡稱《維摩經》,全名是《維摩詰所說經》,亦名《不可思議解脫經》。維摩羅詰是梵語Vimalakirti之音譯,維摩羅意即“凈名”、“無垢”,詰即為“稱”,故《維摩詰經》又名《凈名經》或《說無垢稱經》。摩羅詰又譯為維摩羅詰、毗摩羅詰,略稱維摩或維摩詰。意譯為凈名...[詳情]

   當前位置:華人佛教 > 佛經大全 > 維摩詰經 >

   維摩詰經注音


   shàng
   shèn
   shēn
   wēi
   miào

   ,
   ,
   bǎi
   qiān
   wàn
   jié
   nàn
   zāo

   ,
   ,


   jīn
   jiàn
   wén

   shòu
   chí
   ,
   ,
   yuàn
   jiě

   lái
   zhēn
   shí

   。
   。   běn
   shī
   shì
   jiā
   móu   (三稱)

   wéi

   jié
   suǒ
   shuō
   jīng

   jiě
   tuō

   mén

   yáo
   qín
   sān
   zàng

   shī
   jiū

   luó
   shí


   guó
   pǐn   shì

   wén


   shí
   ,
   ,

   zài   ān
   luó
   shù
   yuán
   ,
   ,   qiū
   zhòng

   qiān
   rén

   。
   。


   sān
   wàn
   èr
   qiān
   ,
   ,
   zhòng
   suǒ
   zhī
   shí
   ,
   ,

   zhì
   běn
   xíng
   jiē

   chéng
   jiù
   ,
   ,
   zhū

   wēi
   shén
   zhī
   suǒ
   jiàn

   ;
   ;
   wéi


   chéng
   ,
   ,
   shòu
   chí
   zhèng

   ;
   ;
   néng
   shī

   hǒu
   ,
   ,
   míng
   wén
   shí
   fāng
   ;
   ;
   zhòng
   rén

   qǐng
   ,
   ,
   yǒu
   ér
   ān
   zhī
   ;
   ;
   shào
   lóng
   sān
   bǎo
   ,
   ,
   néng
   shǐ
   使

   jué
   ;
   ;
   xiáng


   yuàn
   ,
   ,
   zhì
   zhū
   wài
   dào
   ;
   ;


   qīng
   jìng
   ,
   ,
   yǒng

   gài
   chán
   ;
   ;
   xīn
   cháng
   ān
   zhù

   ài
   jiě
   tuō
   ,
   ,
   niàn
   dìng
   zǒng
   chí
   ,
   ,
   biàn
   cái

   duàn
   ;
   ;

   shī
   、
   、
   chí
   jiè
   、
   、
   rěn

   、
   、
   jīng
   jìn
   、
   、
   chán
   dìng
   、
   、
   zhì
   huì
   ,
   ,

   fāng
   biàn
   便

   ,
   ,
   ;
   ;
   dài

   suǒ

   ,
   ,   rěn
   ,
   ,

   néng
   suí
   shùn
   zhuǎn

   tuì
   退
   lún
   ;
   ;
   shàn
   jiě

   xiāng
   ,
   ,
   zhī
   zhòng
   shēng
   gēn
   ,
   ,
   gài
   zhū

   zhòng


   suǒ
   wèi
   ;
   ;
   gōng

   zhì
   huì

   xiū

   xīn
   ;
   ;
   xiāng
   hǎo
   yán
   shēn

   xiàng


   ,
   ,
   shě
   zhū
   shì
   jiān
   suǒ
   yǒu
   shì
   hǎo
   ;
   ;
   míng
   chēng
   gāo
   yuǎn
   ,
   ,
   ;
   ;
   shēn
   xìn
   jiān

   ,
   ,
   yóu
   ruò
   jīn
   gāng
   ;
   ;

   bǎo

   zhào
   ér

   gān

   ,
   ,

   zhòng
   yán
   yīn
   wēi
   miào


   ;
   ;
   shēn

   yuán

   ,
   ,
   duàn
   zhū
   xié
   jiàn
   、
   、
   yǒu

   èr
   biān
   ,
   ,
   ;
   ;
   yǎn


   wèi
   yóu
   shī

   hǒu
   ,
   ,

   suǒ
   jiǎng
   shuō
   nǎi

   léi
   zhèn
   ;
   ;

   yǒu
   liàng
   ,
   ,

   guò
   liàng
   ,
   ,

   zhòng

   bǎo

   hǎi
   dǎo
   shī
   ;
   ;
   liǎo

   zhū

   shēn
   miào
   zhī

   ,
   ,
   shàn
   zhī
   zhòng
   shēng
   wǎng
   lái
   suǒ


   xīn
   suǒ
   xíng
   ;
   ;
   jìn

   děng
   děng


   zài
   huì
   、
   、
   shí

   、
   、

   wèi
   、
   、
   shí


   gòng
   ;
   ;
   guān


   qiè
   zhū
   è

   mén
   ,
   ,
   ér
   shēng

   dào

   xiàn

   shēn
   ;
   ;
   wéi


   wáng
   ,
   ,
   shàn
   liáo
   zhòng
   bìng
   ,
   ,
   yīng
   bìng

   yào
   ,
   ,
   lìng


   xíng
   ;
   ;

   liàng
   gōng

   jiē
   chéng
   jiù
   ,
   ,

   liàng


   jiē
   yán
   jìng
   ;
   ;

   jiàn
   wén
   zhě


   méng

   ,
   ,
   zhū
   yǒu
   suǒ
   zuò


   táng
   juān
   。
   。

   shì

   qiè
   gōng

   jiē   。
   。

   míng
   yuē

   děng
   guān


   、
   、

   děng
   guān


   、
   、
   děng

   děng
   guān


   、
   、
   dìng

   zài
   wáng


   、
   、


   zài
   wáng


   、
   、

   xiàng


   、
   、
   guāng
   xiàng


   、
   、
   guāng
   yán


   、
   、

   yán


   、
   、
   bǎo   、
   、
   biàn   、
   、
   bǎo
   shǒu


   、
   、
   bǎo
   yìn
   shǒu


   、
   、
   cháng

   shǒu


   、
   、
   cháng
   xià
   shǒu


   、
   、
   cháng
   cǎn


   、
   、

   gēn


   、
   、

   wáng


   、
   、
   biàn
   yīn


   、
   、

   kōng
   zàng


   、
   、
   zhí
   bǎo   、
   、
   bǎo
   yǒng


   、
   、
   bǎo
   jiàn


   、
   、

   wǎng


   、
   、
   míng
   wǎng


   、
   、

   yuán
   guān


   、
   、
   huì   、
   、
   bǎo
   shèng


   、
   、
   tiān
   wáng


   、
   、
   huài   、
   、
   diàn   、
   、

   zài
   wáng


   、
   、
   gōng

   xiàng
   yán


   、
   、
   shī

   hǒu


   、
   、
   léi
   yīn


   、
   、
   shān
   xiàng

   yīn


   、
   、
   xiāng
   xiàng


   、
   、
   bái
   xiāng
   xiàng


   、
   、
   cháng
   jīng
   jìn


   、
   、

   xiū   、
   、
   miào
   shēng


   、
   、
   huá
   yán


   、
   、
   guān
   shì
   yīn


   、
   、


   shì


   、
   、
   fàn
   wǎng


   、
   、
   bǎo
   zhàng


   、
   、

   shèng


   、
   、
   yán   、
   、
   jīn   、
   、
   zhū   、
   、
   、
   、
   wén
   shū
   shī


   wáng   ,
   ,

   shì
   děng
   sān
   wàn
   èr
   qiān
   rén
   。
   。

   yǒu
   wàn
   fàn
   tiān
   wáng
   shī

   děng
   ,
   ,
   cóng


   tiān
   xià
   ,
   ,
   lái


   suǒ
   ér
   tīng

   。
   。

   yǒu
   wàn
   èr
   qiān
   tiān

   ,
   ,

   cóng


   tiān
   xià
   ,
   ,
   lái
   zài
   huì
   zuò
   。
   。
   bìng


   wēi

   zhū
   tiān
   、
   、
   lóng
   、
   、
   shén
   、
   、

   chā
   、
   、
   qián


   、
   、
   ā
   xiū
   luó
   、
   、
   jiā
   lóu
   luó
   、
   、
   jǐn

   luó
   、
   、

   hóu
   luó
   qié
   děng
   ,
   ,

   lái
   huì
   zuò
   。
   。
   zhū

   qiū
   、
   、

   qiū

   、
   、
   yōu


   、
   、
   yōu


   ,
   ,

   lái
   huì
   zuò
   。
   。


   shí
   ,
   ,   liàng
   bǎi
   qiān
   zhī
   zhòng
   ,
   ,
   gōng
   jìng
   wéi
   rào
   ér
   wéi
   shuō

   。
   。
   shān
   wáng
   xiǎn


   hǎi
   ,
   ,
   ān
   chù
   zhòng
   bǎo
   shī

   zhī
   zuò
   ,
   ,   qiè
   zhū
   lái

   zhòng
   。
   。

   ěr
   shí
   ,
   ,   chéng
   yǒu
   zhǎng
   zhě

   ,
   ,
   míng
   yuē
   bǎo

   ,
   ,


   bǎi
   zhǎng
   zhě

   ,
   ,

   chí

   bǎo
   gài
   ,
   ,
   lái


   suǒ
   ,
   ,
   tóu
   miàn


   ,
   ,   gài
   gòng
   gōng
   yàng

   。
   。

   zhī
   wēi
   shén
   ,
   ,
   lìng
   zhū
   bǎo
   gài

   chéng

   gài
   ,
   ,
   biàn

   sān
   qiān

   qiān
   shì
   jiè
   ,
   ,
   ér

   shì
   jiè
   guǎng
   cháng
   zhī
   xiàng


   zhōng
   xiàn
   。
   。
   yòu

   sān
   qiān

   qiān
   shì
   jiè
   ,
   ,
   zhū


   shān
   、
   、
   xuě
   shān
   、
   、

   zhēn
   lín
   tuó
   shān
   、
   、   zhēn
   lín
   tuó
   shān
   、
   、
   xiāng
   shān
   、
   、
   bǎo
   shān
   、
   、
   jīn
   shān
   、
   、
   hēi
   shān
   、
   、
   tiě
   wéi
   shān
   、
   、

   tiě
   wéi
   shān
   ,
   ,

   hǎi
   jiāng

   、
   、
   chuān
   liú
   quán
   yuán
   ,
   ,


   yuè
   xīng
   chén
   、
   、
   tiān
   gōng
   、
   、
   lóng
   gōng
   、
   、
   zūn
   shén
   gōng
   ,
   ,

   xiàn

   bǎo
   gài
   zhōng
   。
   。
   yòu
   shí
   fāng
   zhū

   ,
   ,
   zhū

   shuō

   ,
   ,

   xiàn

   bǎo
   gài
   zhōng
   。
   。

   ěr
   shí
   ,
   ,

   qiè

   zhòng


   shén

   ,
   ,
   tàn
   wèi
   céng
   yǒu
   ,
   ,

   zhǎng


   ,
   ,
   zhān
   yǎng
   zūn
   yán
   ,
   ,


   zàn
   shě
   。
   。

   shì
   zhǎng
   zhě

   bǎo

   ,
   ,   qián
   ,
   ,


   sòng
   yuē

   "
   "

   jìng
   xiū
   guǎng

   qīng
   lián
   ,
   ,
   xīn
   jìng


   zhū
   chán
   dìng
   ,
   ,
   jiǔ

   jìng

   chēng

   liàng
   ,
   ,
   dǎo
   zhòng
   shǒu
   。
   。

   jiàn

   shèng

   shén
   biàn
   ,
   ,

   xiàn
   shí
   fāng

   liàng

   ,
   ,

   zhōng
   zhū

   yǎn
   shuō

   ,
   ,

   shì

   qiè

   jiàn
   wén
   。
   。

   wáng


   chāo
   qún
   shēng
   ,
   ,
   cháng


   cái
   shī

   qiè
   ,
   ,
   néng
   shàn
   fēn
   bié
   zhū

   xiāng
   ,
   ,
   ér

   dòng
   ,
   ,


   zhū   zài
   ,
   ,
   shì


   shǒu


   wáng
   。
   。
   shuō


   yǒu   ,
   ,

   yīn
   yuán

   zhū

   shēng
   ,
   ,   zào

   shòu
   zhě
   ,
   ,
   shàn
   è
   zhī   wáng
   。
   。

   精彩推薦
   天天操天天狠_亚1州区2区3区4区产品图片_成人免费无码H在线观看不卡_日本免费人成在线观看网站