<pre id="mivnu"></pre>

   <track id="mivnu"></track>

   藥師經

   《藥師經》,全名《藥師琉璃光如來本愿功德經》,由唐三藏法師玄奘奉詔譯為中文。和《地藏經》一樣,《藥師經》是贊嘆藥師佛行愿的佛經,是大乘經典之一!栋浲咏洝氛f,若有善男子善女人聞說阿彌陀佛,執持名號,從一日乃至七日能夠一心不亂,此人臨命終時心不顛倒,即得往生西方極樂世界。..[詳情]

   當前位置:華人佛教 > 佛經大全 > 藥師經 >

   藥師經注音版

   \


   shì

   wén


   shí

   qié
   fàn

   yóu
   huà
   zhū
   guó

   zhì
   guǎng
   yán
   chéng

   zhù
   yuè
   yīn
   shù
   xià
   。
   。   chú
   zhòng

   qiān
   rén   sān
   wàn
   liù
   qiān


   guó
   wáng

   chén


   luó
   mén


   shì

   tiān
   lóng
   yào
   chā

   rén
   fēi
   rén
   děng


   liàng

   zhòng

   gōng
   jìng
   wéi
   rǎo

   ér
   wèi
   shuō

   。
   。
   ěr
   shí
   màn
   shū
   shì


   wáng


   chéng

   wēi
   shén

   cóng
   zuò
   ér


   piān
   tǎn

   jiān

   yòu

   zhuó


   xiàng

   qié
   fàn


   gōng

   zhǎng

   bái
   yán

   shì
   zūn

   wéi
   yuàn
   yǎn
   shuō

   shì
   xiāng
   lèi
   zhū

   míng
   hào


   běn

   yuàn
   shū
   shèng
   gōng


   lìng
   zhū
   wén
   zhě


   zhàng
   xiāo
   chú

   wèi   xiàng

   zhuǎn
   shí
   zhū
   yǒu
   qíng

   。
   。
   ěr
   shí
   shì
   zūn

   zàn
   màn
   shū
   shì

   tóng

   yán

   shàn
   zāi
   shàn
   zāi
   。
   。
   màn
   shū
   shì

   bēi

   quàn
   qǐng

   shuō
   zhū

   míng
   hào

   běn
   yuàn
   gōng


   wèi


   zhàng
   suǒ
   chán
   yǒu
   qíng   ān

   xiàng

   zhuǎn
   shí

   zhū
   yǒu
   qíng

   。
   。

   jīn

   tīng


   shàn

   wéi

   dāng
   wéi

   shuō
   。
   。
   màn
   shū
   shì

   yán

   wéi
   rán

   yuàn
   shuō


   děng
   yào
   wén
   。
   。

   gào
   màn
   shū
   shì


   dōng
   fāng


   guò
   shí
   jìng
   qié
   shā
   děng   yǒu
   shì
   jiè
   míng
   jìng
   liú   hào
   yào
   shī
   liú

   guāng


   lái

   yìng
   zhèng
   děng
   jué

   míng
   xíng
   yuán
   mǎn
   滿

   shàn
   shì

   shì
   jiān
   jiě


   shàng
   shì

   tiáo
   調

   zhàng


   tiān
   rén
   shī
   qié
   fàn
   。
   。
   màn
   shū
   shì
   shì
   zūn
   yào
   shī
   liú

   guāng

   lái

   běn
   xíng


   dào
   shí


   shí
   èr

   yuàn

   lìng
   zhū
   yǒu
   qíng

   suǒ
   qiú
   jiē

   。
   。
   yuàn

   yuàn

   lái
   shì


   ā
   nòu
   duō
   luó
   sān
   miǎo
   sān


   shí


   shēn
   guāng
   míng
   chì
   rán

   zhào
   yào
   耀

   liàng

   shù

   biān
   shì
   jiè
   。
   。

   sān
   shí
   èr

   zhàng

   xiàng


   shí
   suí
   xíng

   zhuāng
   yán

   shēn
   。
   。
   lìng

   qiè
   yǒu
   qíng

   。
   。


   èr

   yuàn

   yuàn

   lái
   shì   shí

   shēn

   liú


   nèi
   wài
   míng
   chè

   jìng

   xiá
   huì

   guāng
   míng
   guǎng


   gōng

   wēi
   wēi

   shēn
   shàn
   ān
   zhù
   。
   。
   yàn
   wǎng
   zhuāng
   yán

   guò


   yuè
   。
   。
   yōu
   míng
   zhòng
   shēng


   méng
   kāi
   xiǎo
   。
   。
   suí

   suǒ


   zuò
   zhū
   shì

   。
   。


   sān

   yuàn

   yuàn

   lái
   shì   shí   liàng

   biān
   zhì
   huì
   fāng
   biàn
   便

   lìng
   zhū
   yǒu
   qíng

   jiē


   jìn
   suǒ
   shòu
   yòng   lìng
   zhòng
   shēng
   yǒu
   suǒ

   shǎo
   。
   。
   yuàn

   yuàn

   lái
   shì   shí

   ruò
   zhū
   yǒu
   qíng

   xíng
   xié
   dào
   zhě


   lìng
   ān
   zhù


   dào
   zhōng
   。
   。
   ruò
   xíng
   shēng
   wén

   jué
   chéng
   zhě

   jiē


   chéng
   ér
   ān

   zhī
   。
   。
   yuàn

   yuàn

   lái
   shì   shí

   ruò
   yǒu

   liàng

   biān
   yǒu
   qíng
   zhōng

   xiū
   xíng
   fàn
   héng


   qiè
   jiē
   lìng


   quē
   jiè


   sān

   jiè
   。
   。
   shè
   yǒu
   huǐ
   fàn

   wén

   míng


   huán

   qīng
   jìng


   duò
   è

   。
   。


   liù

   yuàn

   yuàn

   lái
   shì   shí

   ruò
   zhū
   yǒu
   qíng


   shēn
   xià
   liè

   zhū
   gēn   chǒu
   lòu
   wán


   máng
   lóng
   yīn


   luán

   bèi
   lóu

   bái
   lài
   diān
   kuáng

   zhǒng
   zhǒng
   bìng

   。
   。
   wén

   míng   qiè
   jiē

   duān
   zhèng
   xiá
   huì

   zhū
   gēn
   wán   zhū


   。
   。
   yuàn

   yuàn

   lái
   shì   shí

   ruò
   zhū
   yǒu
   qíng

   zhòng
   bìng

   qiè


   jiù

   guī
   yào


   qīn

   jiā

   pín
   qióng
   duō

   。
   。

   zhī
   míng
   hào


   jīng

   ěr

   zhòng
   bìng

   chú

   shēn
   xīn
   ān


   jiā
   shǔ
   jiē
   fēng


   nǎi
   zhì
   zhèng


   shàng


   。
   。
   yuàn

   yuàn

   lái
   shì   shí

   ruò
   yǒu

   rén

   wéi

   bǎi
   è
   zhī
   suǒ

   nǎo


   shēng
   yàn


   yuàn
   shě

   shēn
   。
   。
   wén

   míng   qiè
   jiē

   zhuǎn

   chéng
   nán


   zhàng

   xiàng

   nǎi
   zhì
   zhèng


   shàng


   。
   。


   jiǔ

   yuàn

   yuàn

   lái
   shì   shí

   lìng
   zhū
   yǒu
   qíng

   chū

   juàn
   wǎng

   xiè
   tuō

   qiè
   wài
   dào
   chán

   。
   。
   ruò
   duò
   zhǒng
   zhǒng
   è
   jiàn
   chóu
   lín

   jiē
   dāng
   yǐn
   shè
   zhì

   zhèng
   jiàn

   jiàn
   lìng
   xiū

   zhū


   héng


   zhèng

   shàng
   zhèng
   děng


   。
   。


   shí

   yuàn

   yuàn

   lái
   shì   shí

   ruò
   zhū
   yǒu
   qíng

   wáng

   suǒ


   shéng

   biān
   láo


   huò
   dāng
   xíng

   liàng
   zāi
   nàn
   líng


   bēi
   chóu
   jiān


   shēn
   xīn
   shòu

   。
   。
   ruò
   wén

   míng

   wēi
   shén   jiē

   xiè
   tuō

   qiè
   yōu

   。
   。


   shí


   yuàn

   yuàn

   lái
   shì   shí

   ruò
   zhū
   yǒu
   qíng   suǒ
   nǎo

   wéi
   qiú
   shí


   zào
   zhū
   è

   。
   。

   wén

   míng

   zhuān
   niàn
   shòu
   chí


   dāng
   xiān

   shàng
   miào
   yǐn
   shí

   bǎo


   shēn

   hòu


   wèi


   jìng
   ān

   ér
   jiàn

   zhī
   。
   。


   shí
   èr

   yuàn

   yuàn

   lái
   shì   shí

   ruò
   zhū
   yǒu
   qíng

   pín


   fu

   wén
   méng
   hán


   zhòu


   nǎo
   。
   。
   ruò
   wén

   míng

   zhuān
   niàn
   shòu
   chí   suǒ
   hào   zhǒng
   zhǒng
   shàng
   miào

   fu
   qiè
   bǎo
   zhuāng
   yán


   huā
   mán

   xiāng


   yuè
   zhòng


   suí
   xīn
   suǒ
   wán

   jiē
   lìng
   mǎn
   滿

   。
   。

   màn
   shū
   shì


   shì
   wéi

   shì
   zūn
   yào
   shī
   liú

   guāng

   lái

   yìng
   zhèng
   děng
   jué

   xíng


   dào
   shí

   suǒ

   shí
   èr
   wēi
   miào
   shàng
   yuàn
   。
   。


   màn
   shū
   shì   shì
   zūn
   yào
   shī
   liú

   guāng

   lái

   xíng


   dào
   shí

   suǒ


   yuàn

   gōng

   zhuāng
   yán


   ruò

   jié

   ruò

   jié


   shuō

   néng
   jìn
   。
   。
   rán

   xiàng
   qīng
   jìng


   yǒu

   rén   è
   yīn
   shēng
   。
   。
   liú

   wéi


   jīn
   shéng
   jiè
   dào

   chéng
   què
   gōng


   xuān
   chuāng
   luó
   wǎng

   jiē

   bǎo
   chéng
   。
   。   西
   fāng


   shì
   jiè

   gōng

   zhuāng
   yán

   děng

   chà
   bié
   。
   。


   guó
   zhōng

   yǒu
   èr   míng

   guāng
   biàn
   zhào

   èr
   míng
   yuè
   guāng
   biàn
   zhào

   shì


   liàng

   shù


   zhòng
   zhī
   shàng
   shǒu
   chù


   néng
   chí

   shì
   zūn
   yào
   shī
   liú

   guāng

   lái
   zhèng

   bǎo
   zàng
   。
   。
   shì

   màn
   shū
   shì


   zhū
   yǒu
   xìn
   xīn
   shàn
   nán


   shàn

   rén
   děng

   yīng
   dāng
   yuàn
   shēng


   shì
   jiè

   ěr
   shí
   shì
   zūn


   gào
   màn
   shū
   shì

   tóng

   yán

   màn
   shū
   shì


   yǒu
   zhū
   zhòng
   shēng


   shí
   shàn
   è

   wéi
   huái
   tān
   lìn


   zhī

   shī


   shī
   guǒ
   bào
   。
   。

   chī

   zhì

   quē

   xìn
   gēn

   duō

   cái
   bǎo

   qín
   jiā
   shǒu

   。
   。
   jiàn

   zhě
   lái


   xīn   shè

   huò

   ér
   xíng
   shī
   shí   shēn
   ròu

   shēn
   shēng
   tòng

   。
   。

   yǒu

   liàng
   qiān
   tān
   yǒu
   qíng
   cái
   shēn
   shàng

   shòu
   yòng


   kuàng
   néng
   zi   zuò
   shǐ
   使


   lái

   zhě
   。
   。

   zhū
   yǒu
   qíng

   cóng

   mìng
   zhōng

   shēng
   è
   guǐ
   jiè

   huò
   páng
   shēng

   。
   。
   yóu

   rén
   jiān
   céng

   zàn
   wén
   yào
   shī
   liú

   guāng

   lái
   míng


   jīn
   zài
   è


   zàn


   niàn


   lái
   míng   niàn
   shí

   cóng

   chù


   huán
   shēng
   rén
   zhōng   宿
   mìng
   niàn

   wèi
   è
   yào   hào
   xíng
   huì
   shī

   zàn
   tàn
   shī
   zhě
   。
   。

   qiè
   suǒ
   yǒu   tān


   jiàn

   shàng
   néng

   tóu

   shǒu


   xuè
   ròu
   shēn
   fēn

   shī
   lái
   qiú
   zhě

   kuàng

   cái

   。
   。   màn
   shū
   shì


   ruò
   zhū
   yǒu
   qíng

   suī


   lái
   shòu
   zhū
   xué
   chǔ

   ér

   shī
   luó
   。
   。
   yǒu
   suī


   shī
   luó

   ér

   guǐ

   。
   。
   yǒu

   shī
   luó
   guǐ

   suī


   huài

   rán
   huǐ
   zhèng
   jiàn
   。
   。
   yǒu
   suī

   huǐ
   zhèng
   jiàn

   ér

   duō
   wén   suǒ
   shuō

   jīng
   shēn   néng
   jiě
   liǎo
   。
   。
   yǒu
   suī
   duō
   wén

   ér
   zēng
   shàng
   màn

   yóu
   zēng
   shàng
   màn


   xīn   shì
   fēi


   xián
   bàng
   zhèng


   wéi

   bàn
   dǎng
   。
   。

   shì

   rén


   xíng
   xié
   jiàn


   lìng

   liàng

   zhī
   yǒu
   qíng

   duò

   xiǎn
   kēng
   。
   。

   zhū
   yǒu
   qíng

   yīng   páng
   shēng
   guǐ


   liú
   zhuǎn

   qióng
   。
   。
   ruò

   wén

   yào
   shī
   liú

   guāng

   lái
   míng
   hào

   biàn
   便
   shě
   è
   xíng

   xiū
   zhū
   shàn   duò
   è

   。
   。
   shè
   yǒu

   néng
   shě
   zhū
   è
   xíng

   xiū
   xíng
   shàn


   duò
   è

   zhě
   。
   。   lái
   běn
   yuàn
   wēi


   lìng

   xiàn
   qián
   zàn
   wén
   míng
   hào

   cóng

   mìng
   zhōng

   huán
   shēng
   rén   zhèng
   jiàn
   jīng
   jìn

   shàn
   tiáo
   調   biàn
   便
   néng
   shě
   jiā   fēi
   jiā


   lái

   zhōng

   shòu
   chí
   xué
   chǔ


   yǒu
   huǐ
   fàn

   zhèng
   jiàn
   duō
   wén

   jiě
   shèn
   shēn   zēng
   shàng
   màn


   bàng
   zhèng   wéi

   bàn

   jiàn

   xiū
   xíng
   zhū


   héng   yuán
   mǎn
   滿
   。
   。   màn
   shū
   shì


   ruò
   zhū
   yǒu
   qíng

   qiān
   tān
   zàn
   huǐ


   dāng
   duò
   sān
   è

   zhōng


   liàng
   qiān
   suì

   shòu
   zhū


   。
   。
   shòu
   cóng

   mìng
   zhōng

   lái
   shēng
   rén
   jiān

   zuò
   niú

   tuó


   héng
   bèi
   biān

   nǎo

   yòu
   cháng

   zhòng

   suí

   ér
   xíng
   。
   。
   huò
   děi
   wéi
   rén

   shēng

   xià
   jiàn

   zuò
   rén   shòu
   héng


   zài
   。
   。
   ruò

   rén
   zhōng

   céng
   wén
   shì
   zūn
   yào
   shī
   liú

   guāng

   lái
   míng
   hào

   yóu

   shàn
   yīn

   jīn


   niàn

   zhì
   xīn
   guī
   shén


   zhòng

   xiè
   tuō

   zhū
   gēn
   cōng


   zhì
   huì
   duō
   wén

   héng
   qiú
   shèng


   cháng

   shàn
   yǒu

   yǒng
   duàn

   juàn   míng

   jié
   .竭
   fán
   nǎo

   xiè
   .解
   tuō

   qiè
   shēng
   lǎo
   bìng

   yōu
   bēi

   nǎo
   。
   。   màn
   shū
   shì


   ruò
   zhū
   yǒu
   qíng

   hào

   guāi


   gèng
   xiāng
   dòu
   sòng

   nǎo
   luàn
   shēn   zào
   zuò
   zēng
   zhǎng
   zhǒng
   zhǒng
   è


   zhǎn
   zhuǎn
   cháng
   wéi

   ráo

   shì


   xiāng
   móu
   hài

   gào
   zhào
   shān
   lín
   shù
   zhǒng
   děng
   shén

   shā
   zhū
   zhòng
   shēng   xuè
   ròu   yào
   chā
   luó
   chà

   děng
   。
   。
   shū
   yuàn
   rén
   míng

   zuò

   xíng
   xiàng


   è
   zhòu
   shù
   ér
   zhòu

   zhī
   。
   。
   yàn
   mèi

   dào

   zhòu

   shī
   guǐ

   lìng
   duàn

   mìng


   huài

   shēn
   。
   。
   shì
   zhū
   yǒu
   qíng

   ruò

   wén

   yào
   shī
   liú

   guāng

   lái
   míng
   hào


   zhū
   è
   shì   néng
   hài
   。
   。

   qiè
   zhǎn
   zhuǎn
   jiē


   xīn   ān   sǔn
   nǎo   xián
   hèn
   xīn   huān
   yuè   suǒ
   shòu

   shēng

   xiāng
   qīn
   líng


   wéi
   ráo

   。
   。   màn
   shū
   shì


   ruò
   yǒu

   zhòng


   chú


   chú
   suǒ
   jiā
   jiā   jìng
   xìn
   shàn
   nán


   shàn

   rén
   děng

   yǒu
   néng
   shòu
   chí

   fēn
   zhāi
   jiè

   huò
   jīng

   nián

   huò

   sān
   yuè

   shòu
   chí
   xué
   chǔ   shàn
   gēn

   yuàn
   shēng

   西
   fāng


   shì
   jiè

   liàng
   shòu

   suǒ

   tīng
   wén
   zhèng


   ér
   wèi
   dìng
   zhě
   。
   。
   ruò
   wén
   shì
   zūn
   yào
   shī
   liú

   guāng

   lái
   míng
   hào

   lín
   mìng
   zhōng
   shí

   yǒu


   míng
   yuē
   wén
   shū
   shī
   guān
   shì
   yīn

   shì
   jìn
   bǎo
   tán
   huā   yào
   wáng   yào
   shàng   。
   。
   shì

   chéng
   kōng
   ér
   lái

   shì

   dào

   jiè
   zhǒng
   zhǒng


   zhòng
   bǎo
   huā
   zhōng


   rán
   huà
   shēng
   。
   。
   huò
   yǒu
   yīn

   shēng

   tiān
   shàng

   suī
   shēng
   tiān
   zhōng

   ér
   běn
   shàn
   gēn

   wèi
   qióng
   jìn   gèng
   shēng
   zhū

   è

   。
   。
   tiān
   shàng
   shòu
   jìn

   huán
   shēng
   rén
   jiān

   huò
   wéi
   lún
   wáng

   tǒng
   shè

   zhōu

   wēi


   zài

   ān


   liàng
   bǎi
   qiān
   yǒu
   qíng


   shí
   shàn
   dào
   。
   。
   huò
   shēng
   chà
   luó
   mén


   shì


   jiā

   duō
   ráo
   cái
   bǎo

   cāng

   yíng


   xíng
   xiàng
   duān
   yán

   juàn
   shǔ   cōng
   míng
   zhì
   huì

   yǒng
   jiàn
   wēi
   měng
   shì
   。
   。
   ruò
   shì

   rén


   wén
   shì
   zūn
   yào
   shī
   liú

   guāng

   lái
   míng
   hào

   zhì
   xīn
   shòu
   chí


   hòu


   gèng
   shòu

   shēn
   。
   。   màn
   shū
   shì   yào
   shī
   liú

   guāng

   lái   shí

   yóu
   běn
   yuàn


   guān
   zhū
   yǒu
   qíng


   zhòng
   bìng


   shòu
   luán
   gān
   xiāo

   huáng

   děng
   bìng

   huò
   bèi
   yǎn
   mèi


   suǒ
   zhōng

   huò

   duǎn
   mìng

   huò
   shí
   hèng   lìng
   shì
   děng
   bìng

   xiāo
   chú

   suǒ
   qiú
   yuàn
   mǎn
   滿
   。
   。
   shí

   shì
   zūn

   sān   míng
   yuē
   chú
   miè

   qiè
   zhòng
   shēng

   nǎo
   。
   。


   dìng   ròu

   zhōng

   chū

   guāng
   míng

   guāng
   zhōng
   yǎn
   shuō

   tuó
   luó

   yuē
   。
   。
   qié   shā
   shè   liú


   shé


   tuō
   jiē
   duō

   ā   sān
   miǎo
   sān

   tuó


   zhí
   tuō
   ǎn

   shā
   shì

   shā
   shì

   shā
   shè
   sān

   jiē

   suō

   ěr
   shí
   guāng
   zhōng
   shuō

   zhòu
   zhèn
   dòng

   fàng

   guāng
   míng


   qiè
   zhòng
   shēng
   bìng

   jiē
   chú

   shòu
   ān
   wěn

   。
   。
   màn
   shū
   shì


   ruò
   jiàn
   nán


   rén

   yǒu
   bìng

   zhě

   yīng
   dāng

   xīn
   wèi

   bìng
   rén

   cháng
   qīng
   jìng
   zǎo
   shù

   huò
   shí
   huò
   yào

   huò

   chóng
   shuǐ

   zhòu

   bǎi

   biàn
   shí

   suǒ
   yǒu
   bìng   jiē
   xiāo
   miè
   。
   。
   ruò
   yǒu
   suǒ
   qiú

   zhì
   xīn
   niàn
   sòng

   jiē


   shì

   bìng
   yán
   nián
   。
   。
   mìng
   zhōng
   zhī
   hòu

   shēng

   shì
   jiè   tuì
   退
   zhuǎn

   nǎi
   zhì


   。
   。
   shì

   màn
   shū
   shì


   ruò
   yǒu
   nán


   rén   yào
   shī
   liú

   guāng

   lái

   zhì
   xīn
   yīn
   zhòng
   gōng
   .恭
   jìng
   gòng
   yǎng
   zhě

   cháng
   chí

   zhòu


   lìng
   fèi
   wàng
   。
   。   màn
   shū
   shì


   ruò
   yǒu
   jìng
   xìn
   nán


   rén


   wén
   yào
   shī
   liú

   guāng

   lái

   yìng
   zhèng
   děng
   jué

   suǒ
   yǒu
   míng
   hào

   wén

   sòng
   chí
   。
   。
   chén
   jiáo
   chǐ


   zǎo
   shù
   qīng
   jìng


   zhū
   xiāng
   huā

   shāo
   xiāng

   xiāng

   zuò
   zhòng

   yuè

   gòng
   yǎng
   xíng
   xiàng
   。
   。


   jīng
   diǎn

   ruò

   shū

   ruò
   jiào
   rén
   shū


   xīn
   shòu
   chí

   tīng
   wén


   。
   。   shī

   yīng
   xiū
   gòng
   yǎng


   qiè
   suǒ
   yǒu

   shēn
   zhī   jiē
   shī   lìng

   shǎo
   。
   。

   shì
   biàn
   便
   méng
   zhū


   niàn

   suǒ
   qiú
   yuàn
   mǎn
   滿

   nǎi
   zhì


   。
   。

   ěr
   shí
   màn
   shū
   shì

   tóng

   bái

   yán

   shì
   zūn


   dāng
   shì

   xiàng

   zhuǎn
   shí


   zhǒng
   zhǒng
   fāng
   biàn
   便

   lìng
   zhū
   jìng
   xìn
   shàn
   nán

   shàn

   rén
   děng


   wén
   shì
   zūn
   yào
   shī
   liú

   guāng

   lái
   míng
   hào
   。
   。
   nǎi
   zhì
   shuì
   zhōng
   míng
   jué


   ěr
   。
   。
   shì
   zūn

   ruò


   jīng
   shòu
   chí

   sòng

   huò

   wèi

   yǎn
   shuō
   kāi
   shì

   ruò

   shū

   ruò
   jiào
   rén
   shū

   gōng
   jìng
   zūn
   zhòng


   zhǒng
   zhǒng
   huā
   xiāng


   xiāng


   xiāng

   shāo
   xiāng

   huā
   mán
   yīng
   luò

   fān
   gài

   yuè

   ér
   wéi
   gòng
   yǎng
   。
   。   cǎi

   zuò
   náng
   chéng
   zhī


   sǎo
   jìng
   chù


   shè
   gāo
   zuò

   ér
   yòng
   ān
   chǔ
   。
   。
   ěr
   shí


   tiān
   wáng   juàn
   shǔ
   liàng
   bǎi
   qiān
   tiān
   zhòng

   jiē


   suǒ

   gòng
   yǎng
   shǒu

   。
   。
   shì
   zūn

   ruò

   jīng
   bǎo
   liú
   xíng
   zhī
   chù

   yǒu
   néng
   shòu
   chí   shì
   zūn
   yào
   shī
   liú

   guāng

   lái
   běn
   yuàn
   gōng   wén
   míng
   hào

   dang
   zhī
   shì
   chù   hèng

   wéi
   zhū
   è
   guǐ
   shén
   duó

   jīng

   。
   。
   shè

   duó
   zhě

   huán
   shēn
   xīn
   ān

   。
   。

   gào
   màn
   shū
   shì   shì

   shì   suǒ
   shuō
   。
   。
   màn
   shū
   shì


   ruò
   yǒu
   jìng
   xìn
   shàn
   nán

   shàn

   rén
   děng


   gòng
   yǎng

   shì
   zūn
   yào
   shī
   liú

   guāng

   lái
   zhě

   yīng
   xiān
   zào   xíng
   xiàng


   qīng
   jìng
   zuò

   ér
   ān
   chǔ
   zhī
   。
   。
   sàn
   zhǒng
   zhǒng
   huā

   shāo
   zhǒng
   zhǒng
   xiāng


   zhǒng
   zhǒng
   chuáng
   fān

   zhuāng
   yán

   chù
   。
   。

   shòu

   fēn
   zhāi
   jiè

   shí
   qīng
   jìng
   shí

   zǎo

   xiāng
   jié

   zhuó
   qīng
   jìng


   yīng
   shēng

   gòu
   zhuó
   xīn   hài
   xīn   qiè
   yǒu
   qíng
   ān   bēi

   shě

   píng
   děng
   zhī
   xīn
   。
   。

   yuè

   zàn

   yòu
   rǎo

   xiàng
   。
   。

   yīng
   niàn


   lái
   běn
   yuàn
   gōng   sòng

   jīng


   wéi   yǎn
   shuō
   kāi
   shì

   suí
   suǒ
   yào
   qiú


   qiè
   jiē
   suì
   。
   。
   qiú
   cháng
   shòu

   cháng
   shòu

   qiú

   ráo


   ráo

   qiú
   guān
   wèi

   guān
   wèi

   qiú
   nán


   nán

   。
   。
   ruò

   yǒu
   rén   è
   mèng

   jiàn
   zhū
   è
   xiàng

   huò
   guài
   niǎo
   lái


   huò

   zhù
   chù

   bǎi
   guài
   chū
   xiàn
   。
   。

   rén
   ruò

   zhòng
   miào   gōng
   jìng
   gòng
   yǎng

   shì
   zūn
   yào
   shī
   liú

   guāng

   lái
   zhě

   è
   mèng
   è
   xiàng

   zhū


   xiáng

   jiē

   yǐn   néng
   wéi
   huàn
   。
   。
   huò
   yǒu
   shuǐ
   huǒ
   dāo

   xuán
   xiǎn

   è
   xiàng
   shī   láng
   xióng   shé
   è
   xiē


   gōng
   yóu
   yán

   wén
   méng
   děng


   ruò
   néng
   zhì
   xīn

   niàn   gōng
   jìng
   gòng
   yǎng


   qiè

   wèi

   jiē

   xiè
   tuō
   。
   。
   ruò

   guó
   qīn
   rǎo

   dào
   zéi
   fǎn
   luàn


   niàn
   gōng
   jìng


   lái
   zhě


   jiē
   xiè
   tuō
   。
   。   màn
   shū
   shì


   ruò
   yǒu
   jìng
   xìn
   shàn
   nán

   shàn

   rén
   děng

   nǎi
   zhì
   jìn
   xíng


   shì

   tiān

   wéi
   dāng

   xīn
   guī


   sēng

   shòu
   chí
   jìn
   jiè

   ruò

   jiè

   shí
   jiè
   bǎi
   jiè


   chú
   èr
   bǎi

   shí
   jiè


   chú


   bǎi
   jiè
   。
   。

   suǒ
   shòu
   zhōng

   huò
   yǒu
   huǐ
   fàn


   duò
   è


   ruò
   néng
   zhuān
   niàn


   míng
   hào

   gōng
   jìng
   gòng
   yǎng
   zhě


   dìng

   shòu
   sān
   è

   shēng
   。
   。
   huò
   yǒu

   rén

   lín
   dāng
   chǎn
   shí

   shòu
   ruò
   néng
   zhì
   xīn
   chēng
   míng

   zàn

   gōng
   jìng
   gòng
   yǎng


   lái
   zhě

   zhòng

   jiē
   chú
   。
   。
   suǒ
   shēng
   zhī


   shēn
   fēn   xíng

   duān
   zhèng

   jiàn
   zhě
   huān   gēn
   cōng
   míng

   ān
   wěn
   shǎo
   bìng


   yǒu
   fēi
   rén
   duó

   jīng

   。
   。

   ěr
   shí
   shì
   zūn

   gào
   ā
   nán
   yán   chēng
   yáng

   shì
   zūn
   yào
   shī
   liú

   guāng

   lái
   suǒ
   yǒu
   gōng   shì
   zhū

   shèn
   shēn
   xíng
   chù

   nán

   jiě
   liǎo


   wéi
   xìn
   fǒu
   。
   。
   ā
   nán
   bái
   yán   shì
   zūn
   lái
   suǒ
   shuō

   jīng


   shēng

   huò
   。
   。
   suǒ

   zhě   qiè

   lái

   shēn


   qīng
   jìng
   。
   。
   shì
   zūn   yuè
   lún


   lìng
   duò
   luò

   miào
   gāo
   shān
   wáng


   shǐ
   使
   qīng
   dòng

   zhū

   suǒ
   yán


   yǒu


   。
   。
   shì
   zūn

   yǒu
   zhū
   zhòng
   shēng

   xìn
   gēn   wén
   shuō
   zhū

   shèn
   shēn
   xíng
   chù

   zuò
   shì

   wéi

   yún

   dàn
   niàn
   yào
   shī
   liú

   guāng

   lái


   míng
   hào

   biàn
   便
   huò
   ěr
   suǒ
   gōng

   shèng


   yóu


   xìn

   fǎn
   shēng
   fěi
   bàng   cháng


   shī
   duò
   zhū
   è


   liú
   zhuǎn

   qióng
   。
   。

   gào
   ā
   nán

   shì
   zhū
   yǒu
   qíng

   ruò
   wén
   shì
   zūn
   yào
   shī
   liú

   guāng

   lái
   míng
   hào

   zhì
   xīn
   shòu
   chí


   shēng

   huò

   duò
   è

   zhě


   yǒu
   shì
   chù
   。
   。
   ā
   nán


   shì
   zhū

   shèn
   shēn
   suǒ
   xíng

   nán

   xìn
   jiě


   jīn
   néng
   shòu

   dāng
   zhī
   jiē
   shì

   lái
   wēi

   。
   。
   ā
   nán


   qiè
   shēng
   wén

   jué


   wèi
   dēng

   zhū


   děng

   jiē


   néng

   shí
   xìn
   jiě

   wéi
   chú

   shēng
   suǒ   。
   。
   ā
   nán

   rén
   shēn
   nán   sān
   bǎo
   zhōng

   xìn
   jìng
   zūn
   zhòng


   nán


   。
   。
   wén
   shì
   zūn
   yào
   shī
   liú

   guāng

   lái
   míng
   hào


   nán

   shì
   。
   。
   ā
   nán


   yào
   shī
   liú

   guāng

   lái


   liàng


   héng


   liàng
   shàn
   qiǎo
   fāng
   biàn
   便


   liàng
   guǎng

   yuàn


   ruò

   jié

   ruò

   jié


   ér
   guǎng
   shuō
   zhě

   jié


   jìn   héng
   yuàn
   shàn
   qiǎo
   fāng
   biàn
   便


   yǒu
   jìn

   。
   。

   ěr
   shí
   zhòng
   zhōng

   yǒu   míng
   yuē
   jiù
   tuō


   cóng
   zuò


   piān
   tǎn
   yòu
   jiān

   yòu

   zhuó   gōng

   zhǎng

   ér
   bái

   yán
   。
   。


   shì
   zūn

   xiàng

   zhuǎn
   shí

   yǒu
   zhū
   zhòng
   shēng

   wéi
   zhǒng
   zhǒng
   huàn
   zhī
   suǒ
   kùn
   è

   cháng
   bìng
   léi
   shòu


   néng
   yǐn
   shí

   hóu
   chún
   gān
   zào

   jiàn
   zhū
   fāng
   àn


   xiàng
   xiàn
   qián   qīn
   shǔ

   péng
   yǒu
   zhī
   shi   wéi
   rǎo
   。
   。
   rán


   shēn   běn
   chù

   jiàn
   yǎn

   shǐ
   使

   yǐn

   shén
   shí

   zhì

   yǎn


   wáng
   zhī
   qián
   。
   。
   rán
   zhū
   yǒu
   qíng

   yǒu

   shēng
   shén

   suí

   suǒ
   zuò

   ruò
   zuì
   ruò


   jiē

   shū
   zhī

   jìn
   chí
   shòu

   yǎn


   wáng
   。
   。
   ěr
   shí

   wáng

   tuī
   wèn

   rén

   suàn

   suǒ
   zuò

   suí

   zuì

   ér
   chǔ
   duàn
   zhī
   。
   。
   shí

   bìng
   rén

   qīn
   shǔ

   zhī
   shi

   ruò
   néng
   wèi

   guī

   shì
   zūn
   yào
   shī
   liú

   guāng

   lái

   qǐng
   zhū
   zhòng
   sēng

   zhuǎn


   jīng

   rán

   céng
   zhī
   dēng

   xuán   mìng
   shén
   fān
   。
   。
   huò
   yǒu
   shì
   chù


   shí

   huán


   zài
   mèng
   zhōng

   míng
   liǎo

   jiàn
   。
   。
   huò
   jīng   huò
   èr
   shí   huò
   sān
   shí   huò

   shí
   jiǔ   shí
   huán
   shí


   cóng
   mèng
   jué

   jiē


   zhī
   shàn

   shàn


   suǒ

   guǒ
   bào
   。
   。
   yóu

   zhèng
   jiàn

   guǒ
   bào


   nǎi
   zhì
   mìng
   nàn   zào
   zuò
   zhū
   è
   zhī

   。
   。
   shì

   jìng
   xìn
   shàn
   nán

   shàn

   rén
   děng

   jiē
   yīng
   shòu
   chí
   yào
   shī
   liú

   guāng

   lái
   míng
   hào

   suí

   suǒ
   néng

   gōng
   jìng
   gòng
   yǎng
   。
   。
   ěr
   shí
   ā
   nán

   wèn
   jiù
   tuō


   yuē

   shàn
   nán


   yīng
   yún

   gōng
   jìng
   gòng
   yǎng

   shì
   zūn
   yào
   shī
   liú

   guāng

   lái


   mìng
   fān
   dēng


   yún

   zào
   。
   。
   jiù
   tuō


   yán
   ruò
   yǒu
   bìng
   rén


   tuō
   bìng


   dāng
   wèi

   rén


   shòu
   chí

   fēn
   zhāi
   jiè
   。
   。
   yīng

   yǐn
   shí


   suí

   suǒ
   bàn

   gòng
   yǎng

   chú
   sēng

   zhòu

   liù
   shí


   bài
   xíng
   dào
   。
   。
   gòng
   yǎng

   shì
   zūn
   yào
   shī
   liú

   guāng

   lái


   sòng

   jīng

   shí
   jiǔ
   biàn
   。
   。
   rán

   shí
   jiǔ
   dēng

   zào


   lái
   xíng
   xiàng

   xiàng
   qián


   zhì

   dēng   dēng
   liàng   chē
   lún

   nǎi
   zhì

   shí
   jiǔ


   guāng
   míng

   jué
   。
   。
   zào


   cǎi
   fān

   cháng

   shí
   jiǔ
   zhé
   shǒu
   。
   。
   yīng
   fàng

   lèi
   zhòng
   shēng

   zhì

   shí
   jiǔ
   。
   。


   guò

   wēi
   è
   zhī
   nàn


   wéi
   zhū
   hèng
   è
   guǐ
   suǒ
   chí
   。
   。


   ā
   nán

   ruò
   chà   guàn
   dǐng
   wáng
   děng

   zāi
   nàn

   shí

   suǒ
   wèi
   rén
   zhòng


   nàn


   guó
   qīn

   nàn


   jiè
   pàn

   nàn

   xīng
   xiù
   宿
   biàn
   guài
   nàn


   yuè

   shí
   nàn

   fēi
   shí
   fēng

   nàn

   guò
   shí


   nàn
   。
   。

   chà


   guàn
   dǐng
   wáng
   děng

   ěr
   shí
   yīng


   qiè
   yǒu
   qíng   bēi
   xīn

   shè
   zhū


   。
   。

   qián
   suǒ
   shuō
   gòng
   yǎng
   zhī


   gòng
   yǎng

   shì
   zūn
   yào
   shī
   liú

   guāng

   lái
   。
   。
   yóu

   shàn
   gēn
   lái
   běn
   yuàn   lìng

   guó
   jiè   ān
   wěn

   fēng

   shùn
   shí


   jià
   chéng
   shú


   qiè
   yǒu
   qíng


   bìng
   huān

   。
   。


   guó
   zhōng


   yǒu
   bào
   nüè
   yào
   chā
   děng
   shén

   nǎo
   yǒu
   qíng
   zhě


   qiè
   è
   xiàng

   jiē

   yǐn

   。
   。
   ér
   chà   guàn
   dǐng
   wáng
   děng

   shòu
   mìng
   bìng

   zài

   jiē

   zēng

   。
   。
   ā
   nán

   ruò

   hòu
   fēi
   zhǔ

   chǔ
   jūn
   wáng   chén

   xiàng

   zhōng
   gōng
   cǎi


   bǎi
   guān

   shù

   wéi
   bìng
   suǒ
   è
   nàn


   yīng
   zào   shén
   fān

   rán
   dēng

   míng

   fàng
   zhū
   shēng
   mìng

   sàn


   huā

   shāo
   zhòng
   míng
   xiāng

   bìng

   chú


   zhòng
   nàn
   xiè
   tuō
   。
   。
   ěr
   shí
   ā
   nán

   wèn
   jiù
   tuō


   yán

   shàn
   nán


   yún


   jìn
   zhī
   mìng

   ér

   zēng

   。
   。
   jiù
   tuō


   yán   wén

   lái
   shuō

   yǒu
   jiǔ
   hèng


   。
   。
   shì

   quàn
   zào

   mìng
   fān
   dēng

   xiū
   zhū
   xiū   jìn

   shòu
   mìng


   jīng

   huàn
   。
   。
   ā
   nán
   wèn
   yán

   jiǔ
   hèng
   yún

   。
   。
   jiù
   tuō


   yán

   ruò
   zhū
   yǒu
   qíng


   bìng
   suī
   qīng

   rán


   yào


   kàn
   bìng
   zhě

   shè
   shòu

   fēi
   yào

   shí

   yīng


   ér
   biàn
   便
   hèng

   。
   。
   yòu
   xìn
   shì
   jiān
   xié

   wài
   dào
   yāo
   niè
   zhī
   shī

   wàng
   shuō
   huò


   biàn
   便
   shēng
   kǒng
   dòng

   xīn


   zhèng


   wèn

   huò

   shā
   zhǒng
   zhǒng
   zhòng
   shēng

   jiě
   zòu
   shén
   míng


   zhū
   wǎng
   liǎng

   qǐng


   yòu   yán
   nián

   zhōng

   néng

   。
   。

   chī

   huò

   xìn
   xié
   dǎo
   jiàn

   suì
   lìng
   hèng
   yǒu
   chū


   shì
   míng
   chū
   hèng
   。
   。
   èr
   zhě
   hèng
   bèi
   wáng

   zhī
   suǒ
   zhū

   。
   。
   sān
   zhě
   tián
   liè   dān
   yín
   shì
   jiǔ

   fàng
   hèng
   wéi
   fēi
   rén
   duó

   jīng

   。
   。

   zhě
   hèng
   wéi
   huǒ
   fén
   。
   。

   zhě
   hèng
   wéi
   shuǐ

   。
   。
   liù
   zhě
   hèng
   wéi
   zhǒng
   zhǒng
   è
   shòu
   suǒ
   dàn
   。
   。

   zhě
   hèng
   duò
   shān

   。
   。

   zhě
   hèng
   wéi

   yào

   yàn
   dǎo
   zhòu   shī
   guǐ
   děng
   zhī
   suǒ
   zhōng
   hài
   。
   。
   jiǔ
   zhě


   suǒ
   kùn   yǐn
   shí

   ér
   biàn
   便
   hèng

   。
   。
   shì
   wéi

   lái
   luè
   shuō
   hèng


   yǒu

   jiǔ
   zhòng
   。
   。   yǒu

   liàng
   zhū
   hèng

   nán


   shuō
   。
   。


   ā
   nán


   yǎn

   wáng

   zhǔ
   lǐng
   shì
   jiàn
   míng

   zhī


   ruò
   zhū
   yǒu
   qíng


   xiào

   sān
   bǎo

   huài
   jūn
   chén


   huǐ

   xìng
   jiè
   。
   。
   yǎn


   wáng

   suí
   zuì
   qīng
   zhòng

   kǎo
   ér

   zhī
   。
   。
   shì


   jīn
   quàn
   zhū
   yǒu
   qíng

   rán
   dēng
   zào
   fān

   fàng
   shēng
   xiū


   lìng


   è


   zāo
   zhòng
   nàn
   。
   。

   ěr
   shí
   zhòng
   zhōng

   yǒu
   shí
   èr
   yào
   chā

   jiàng


   zài
   huì
   zuò

   suǒ
   wèi

   gōng

   luó

   jiàng


   zhé
   luó

   jiàng   luó

   jiàng

   ān

   luó

   jiàng

   è

   luó

   jiàng

   shān

   luó

   jiàng

   yīn

   luó

   jiàng   luó

   jiàng   luó

   jiàng

   zhēn

   luó

   jiàng

   zhāo

   luó

   jiàng


   jié
   luó

   jiàng


   shí
   èr
   yào
   chā

   jiàng
   yǒu

   qiān
   yào
   chā


   wéi
   juàn
   shǔ

   tóng
   shí

   shēng
   bái

   yán
   。
   。
   shì
   zūn


   děng
   jīn
   zhě
   méng

   wēi   wén
   shì
   zūn
   yào
   shī
   liú

   guāng

   lái
   míng
   hào   gèng
   yǒu
   è

   zhī

   。
   。

   děng
   xiāng
   shuài

   jiē
   tóng

   xīn

   nǎi
   zhì
   jìn
   xíng

   guī


   sēng

   shì
   dāng   qiè
   yǒu
   qíng

   wéi
   zuò   ráo

   ān

   。
   。
   suí


   děng
   cūn
   chéng
   guó


   kōng
   xián
   lín
   zhōng

   ruò
   yǒu
   liú


   jīng

   huò

   shòu
   chí
   yào
   shī
   liú

   guāng

   lái
   míng
   hào

   gōng
   jìng
   gòng
   yǎng
   zhě


   děng
   juàn
   shǔ

   wèi

   shì
   rén

   jiē
   shǐ
   使
   xiè
   tuō

   qiè

   nàn
   。
   。
   zhū
   yǒu
   yuàn
   qiú


   lìng
   mǎn
   滿

   。
   。
   huò
   yǒu

   è
   qiú

   tuō
   zhě


   yīng

   sòng

   jīng


   jié

   míng
   yuàn


   rán
   hòu
   jiě
   jié
   。
   。
   ěr
   shí
   shì
   zūn

   zàn
   zhū
   yào
   chā

   jiàng
   yán

   shàn
   zāi
   shàn
   zāi


   yào
   chā
   jiàng


   děng
   niàn
   bào
   shì
   zūn
   yào
   shī
   liú

   guāng

   lái
   ēn

   zhě

   cháng
   yīng

   shì


   ān


   qiè
   yǒu
   qíng
   。
   。

   ěr
   shí
   ā
   nán
   bái

   yán

   shì
   zūn

   dāng

   míng


   mén


   děng
   yún

   fèng
   chí
   。
   。

   gào
   ā
   nán   mén

   míng
   shuō
   yào
   shī
   liú

   guāng

   lái
   běn
   yuàn
   gōng

   。
   。

   míng
   shuō
   shí
   èr
   shén
   jiàng

   ráo

   yǒu
   qíng

   jié
   yuàn
   shén
   zhòu
   。
   。

   míng

   chú

   qiè

   zhàng
   。
   。
   yīng

   shì
   chí
   。
   。
   shí

   qié
   fàn

   shuō
   shì   zhū
   shēng
   wén

   guó
   wáng

   chén


   luó
   mén


   shì

   tiān

   lóng

   yào
   chā

   jiàn   ā

   luò

   jiē   jǐn

   luò   luò
   qié

   rén
   fēi
   rén
   děng


   qiè

   zhòng

   wén

   suǒ
   shuō

   jiē

   huān


   xìn
   shòu
   fèng
   xíng
   。
   。

   精彩推薦
   天天操天天狠_亚1州区2区3区4区产品图片_成人免费无码H在线观看不卡_日本免费人成在线观看网站