<pre id="mivnu"></pre>

   <track id="mivnu"></track>

   佛說(shuō)盂蘭盆經(jīng)

   《佛說(shuō)盂蘭盆經(jīng)》梵名( Ullambana-su^tra)。全一卷。西晉竺法護譯。又稱(chēng)盂蘭經(jīng)。屬方等部經(jīng)典。收于大正藏第十六冊。內容記述佛陀之大弟子目連,因不忍其母墮餓鬼道受倒懸之苦,乃問(wèn)法于佛,佛示之于七月十五日眾僧自恣日,用百味飯食五果等供養十方佛僧,即可令其母脫離苦難。...[詳情]

   佛說(shuō)盂蘭盆經(jīng)注音版

   佛說(shuō)盂蘭盆經(jīng)注音

   wen
   ru
   shi
   ,
   ,
   yi
   shi
   時(shí)
   fo
   zai
   she
   wei
   guo
   qi
   shu
   樹(shù)
   gu
   du
   yuan
   。
   。
   da
   mu
   jian
   lian
   shi
   de
   liu
   tong
   ,
   ,
   yu
   du
   fu
   mu
   ,
   ,
   bao
   ru
   bu
   zhi
   en
   ,
   ,
   ji
   yi
   dao
   yan
   guan
   觀(guān)
   shi
   shi
   jian
   。
   。
   jian
   見(jiàn)
   qi
   wang
   mu
   ,
   ,
   sheng
   e
   gui
   zhong
   ,
   ,
   bu
   jian
   見(jiàn)
   yin
   shi
   ,
   ,
   pi
   gu
   lian
   li
   。
   。
   mu
   lian
   bei
   ai
   ,
   ,
   ji
   yi
   bo
   cheng
   fan
   ,
   ,
   wang
   xiang
   qi
   mu
   。
   。
   mu
   de
   bo
   fan
   ,
   ,
   bian
   便
   yi
   zuo
   shou
   zhang
   bo
   ,
   ,
   you
   shou
   tuan
   shi
   ,
   ,
   shi
   wei
   ru
   kou
   ,
   ,
   hua
   cheng
   huo
   tan
   ,
   ,
   sui
   bu
   de
   shi
   。
   。
   mu
   lian
   da
   jiao
   ,
   ,
   bei
   hao
   ti
   qi
   ,
   ,
   chi
   huan
   bai
   fo
   ,
   ,
   ju
   chen
   ru
   ci
   。
   。

   fo
   yan

   ru
   mu
   zui
   gen
   shen
   jie
   ,
   ,
   fei
   ru
   yi
   ren
   li
   suo
   nai
   he
   。
   。
   ru
   sui
   xiao
   shun
   ,
   ,
   sheng
   dong
   動(dòng)
   tian
   di
   ,
   ,
   tian
   shen
   、
   、
   di
   qi
   、
   、
   xie
   mo
   、
   、
   wai
   dao
   dao
   shi
   、
   、
   si
   tian
   wang
   shen
   ,
   ,
   yi
   bu
   neng
   nai
   he
   。
   。
   dang
   ru
   shi
   fang
   zhong
   seng
   wei
   shen
   zhi
   li
   ,
   ,
   nai
   de
   jie
   tuo
   。
   。

   wu
   jin
   dang
   shuo
   說(shuō)
   jiu
   ji
   zhi
   fa
   ,
   ,
   ling
   yi
   qie
   nan
   ,
   ,
   jie
   li
   you
   憂(yōu)
   ku
   。
   。

   fo
   gao
   mu
   lian

   shi
   fang
   zhong
   seng
   ,
   ,
   qi
   yue
   shi
   wu
   ri
   seng
   zi
   zi
   shi
   時(shí)
   ,
   ,
   dang
   wei
   qi
   shi
   fu
   mu
   ,
   ,
   ji
   xian
   zai
   fu
   mu
   ,
   ,
   e
   nan
   zhong
   zhe
   ,
   ,
   ju
   fan
   bai
   wei
   wu
   guo
   ,
   ,
   ji
   guan
   pen
   qi
   ,
   ,
   xiang
   you
   ding
   zhu
   ,
   ,
   chuang
   fu
   wo
   ju
   ,
   ,
   jin
   shi
   gan
   mei
   ,
   ,
   yi
   zhu
   著(zhù)
   pen
   zhong
   ,
   ,
   gong
   yang
   shi
   fang
   da
   de
   zhong
   seng
   。
   。
   dang
   ci
   zhi
   ri
   ,
   ,
   yi
   qie
   sheng
   zhong
   ,
   ,
   huo
   zai
   shan
   jian
   chan
   ding
   ,
   ,
   huo
   de
   si
   dao
   guo
   ,
   ,
   huo
   zai
   shu
   樹(shù)
   xia
   jing
   經(jīng)
   xing
   ,
   ,
   huo
   liu
   tong
   zi
   zai
   jiao
   hua
   sheng
   wen
   yuan
   jue
   覺(jué)
   ,
   ,
   huo
   shi
   di
   pu
   sa
   da
   ren
   quan
   xian
   bi
   qiu
   ,
   ,
   zai
   zhong
   zhong
   ,
   ,
   jie
   tong
   yi
   xin
   ,
   ,
   shou
   bo
   he
   luo
   fan
   ,
   ,
   ju
   qing
   jing
   jie
   ,
   ,
   sheng
   zhong
   zhi
   dao
   ,
   ,
   qi
   de
   wang
   yang
   。
   。
   qi
   you
   gong
   yang
   ci
   deng
   zi
   zi
   seng
   zhe
   ,
   ,
   xian
   shi
   fu
   mu
   liu
   qin
   juan
   shu
   de
   chu
   san
   tu
   zhi
   ku
   ,
   ,
   ying
   shi
   時(shí)
   jie
   tuo
   ,
   ,
   yi
   shi
   zi
   ran
   。
   。
   ruo
   fu
   mu
   xian
   zai
   zhe
   ,
   ,
   fu
   le
   樂(lè )
   bai
   nian
   ;
   ;
   ruo
   qi
   shi
   fu
   mu
   sheng
   tian
   ,
   ,
   zi
   zai
   hua
   sheng
   ,
   ,
   ru
   tian
   hua
   guang
   。
   。
   shi
   時(shí)
   fo
   chi
   shi
   fang
   zhong
   seng
   ,
   ,
   jie
   xian
   wei
   shi
   zhu
   jia
   zhou
   yuan
   ,
   ,
   yuan
   qi
   shi
   fu
   mu
   ,
   ,
   xing
   chan
   ding
   yi
   ,
   ,
   ran
   hou
   shou
   shi
   。
   。
   chu
   shou
   shi
   shi
   時(shí)
   ,
   ,
   xian
   an
   zai
   fo
   qian
   ,
   ,
   ta
   si
   zhong
   fo
   qian
   ,
   ,
   zhong
   seng
   zhou
   yuan
   jing
   ,
   ,
   bian
   便
   zi
   shou
   shi
   。
   。

   er
   shi
   時(shí)
   mu
   lian
   bi
   qiu
   ji
   da
   pu
   sa
   zhong
   ,
   ,
   jie
   da
   huan
   xi
   。
   。
   mu
   lian
   be
   ti
   ,
   ,
   qi
   sheng
   shi
   ran
   chu
   mie
   。
   。
   shi
   時(shí)
   mu
   lian
   mu
   ,
   ,
   ji
   yu
   shi
   ri
   ,
   ,
   de
   tuo
   yi
   jie
   e
   gui
   zhi
   ku
   。
   。

   er
   shi
   時(shí)
   mu
   lian
   fu
   bai
   fo
   yan

   di
   zi
   suo
   sheng
   mu
   ,
   ,
   de
   meng
   san
   bao
   gong
   de
   zhi
   li
   、
   、
   zhong
   seng
   wei
   shen
   zhi
   li
   gu
   。
   。
   ruo
   wei
   lai
   來(lái)
   shi
   ,
   ,
   yi
   qie
   fo
   di
   zi
   ,
   ,
   yi
   ying
   feng
   yu
   lan
   pen
   ,
   ,
   jiu
   du
   xian
   zai
   fu
   mu
   ,
   ,
   nai
   zhi
   qi
   shi
   fu
   mu
   ,
   ,
   ke
   wei
   er
   fou
   ?
   ?

   fo
   yan

   da
   shan
   !
   !
   kuai
   wen
   問(wèn)
   !
   !
   wo
   zheng
   yu
   shuo
   說(shuō)
   ,
   ,
   ru
   jin
   fu
   wen
   問(wèn)
   。
   。
   shan
   nan
   zi
   ,
   ,
   ruo
   bi
   qiu
   bi
   qiu
   ni
   、
   、
   guo
   wang
   tai
   zi
   、
   、
   da
   cheng
   zai
   xiang
   、
   、
   san
   gong
   bai
   guan
   wan
   萬(wàn)
   min
   shu
   ren
   xing
   ci
   xiao
   zhe
   ,
   ,
   jie
   ying
   xian
   wei
   suo
   sheng
   xian
   zai
   fu
   mu
   、
   、
   guo
   過(guò)
   qu
   qi
   shi
   fu
   mu
   ,
   ,
   yu
   qi
   yue
   shi
   wu
   ri
   ,
   ,
   fo
   huan
   xi
   ri
   ,
   ,
   seng
   zi
   zi
   ri
   ,
   ,
   yi
   bai
   wei
   fan
   shi
   ,
   ,
   an
   yu
   lan
   pen
   zhong
   ,
   ,
   shi
   shi
   fang
   zi
   zi
   seng
   ,
   ,
   yuan
   shi
   使
   xian
   zai
   fu
   mu
   ,
   ,
   shou
   ming
   bai
   nian
   wu
   無(wú)
   bing
   ,
   ,
   wu
   無(wú)
   yi
   qie
   ku
   nao
   zhi
   huan
   ,
   ,
   nai
   zhi
   qi
   shi
   fu
   mu
   ,
   ,
   li
   e
   gui
   ku
   ,
   ,
   sheng
   ren
   tian
   zhong
   ,
   ,
   fu
   le
   樂(lè )
   wu
   無(wú)
   ji
   。
   。

   fo
   gao
   zhu
   shan
   nan
   zi
   shan
   nv
   rei
   shi
   fo
   di
   zi
   xiu
   xiao
   shun
   zhe
   ,
   ,
   ying
   nian
   nian
   zhong
   ,
   ,
   chang
   yi
   fu
   mu
   ,
   ,
   nai
   zhi
   qi
   shi
   fu
   mu
   ,
   ,
   nian
   nian
   qi
   yue
   shi
   wu
   ri
   ,
   ,
   chang
   yi
   xiao
   ci
   ,
   ,
   yi
   suo
   sheng
   fu
   mu
   ,
   ,
   wei
   zuo
   yu
   lan
   pen
   ,
   ,
   shi
   fo
   ji
   seng
   ,
   ,
   yi
   bao
   fu
   mu
   zhang
   長(cháng)
   yang
   ci
   ai
   愛(ài)
   zhi
   en
   。
   。
   ruo
   yi
   qie
   fo
   di
   zi
   ,
   ,
   ying
   dang
   feng
   chi
   shi
   fa
   。
   。

   shi
   時(shí)
   mu
   lian
   bi
   qiu
   、
   、
   si
   bei
   di
   zi
   ,
   ,
   huan
   xi
   feng
   xing
   。
   。

   精彩推薦
   天天操天天狠_亚1州区2区3区4区产品图片_成人免费无码H在线观看不卡_日本免费人成在线观看网站