<pre id="mivnu"></pre>

   <track id="mivnu"></track>

   準提咒

   準提咒目前在顯教的《佛教念誦集》中作為“十小咒”之一,整體咒語(yǔ)為:南無(wú)(namah。╋S哆喃三藐三菩馱俱胝南(sapta^nam samyaksambuddha kot!i^na^m)怛侄他(tadyata^)唵(om%)折隸(cale)主隸(cule)準提(cundhe)娑婆訶(sva^ha^)....[詳情]

   當前位置:華人佛教 > 佛咒大全 > 準提咒 >

   準提咒是什么意思

   \

   準提咒是什么意思

    準提咒語(yǔ)為:南無(wú) 颯哆喃 三藐三菩馱 俱胝南 怛侄他 唵 折隸主隸 準提娑婆訶。(注音版

    整句咒的意思是:由覺(jué)動(dòng)—大覺(jué)之動(dòng),而生起清凈的成就。依此咒意看來(lái),‘覺(jué)動(dòng)’是屬于大悲心遍起的作用,所以他的體性是清凈的,而以清凈的體性生起大悲作用,這都是由于七十七俱胝佛所共同加持。

    準提咒目前在顯教的《佛教念誦集》中作為“十小咒”之一。準提咒是著(zhù)稱(chēng)的大菩薩,漢譯有準提觀(guān)音、準提佛母、七俱胝佛母等名。準提咒,又稱(chēng)準提神咒。準提神咒出自《準提陀羅尼經(jīng)》。持誦準提神咒要虔誠又具善心,持誦準提咒里獲感應,持誦準提神咒現威力。持誦此咒一律福佑、如愿,最后修得諸佛加持,成就佛果。

    漢譯有準提觀(guān)音、準提佛母、七俱胝佛母等名。是以準提咒著(zhù)稱(chēng)的大菩薩。禪宗以為觀(guān)音部的一尊,稱(chēng)之為天人丈夫觀(guān)音。準提漢譯為清凈,贊嘆心性清凈之稱(chēng),東密以為六觀(guān)音之一,現三目十八臂形像。有關(guān)準提菩薩的事跡,在經(jīng)典中并沒(méi)有詳細的說(shuō)明。他究竟應該歸屬于觀(guān)音部或佛部,在密宗內部也有異說(shuō)。但是他在中日兩國佛徒的心目中,是一位感應甚強,對崇奉者至為關(guān)懷的大菩薩。

    準提菩薩的圖像,有二臂、四臂……至八十四臂等九種。不過(guò),一般佛徒所供奉的圖像大抵以十八臂三目者為多。十八臂之中,各臂或結印,或持劍、持數珠、金剛杵等物。有些佛教徒見(jiàn)到準提像后,往往誤以為是千手千眼觀(guān)音(Sanasrabhujāryāvalokitesvara)。實(shí)則千手千眼觀(guān)音的塑畫(huà)像,通常都是二十七目四十臂(加上合掌、定印之二手則為四十二臂),而且各手所持之物也與準提菩薩不同,應該加以甄別。

    “準”為不空,絹索為“胝”,“準提”不空絹索菩薩也,或為多羅菩薩、金剛藏菩薩, 是六道中救度天道及人道之觀(guān)世音菩薩,是釋迦如來(lái)之化身。

    準提法為密宗獨部,且通五部之殊勝密法。每一灌頂修持準提法之人,必增二十一年之壽命,長(cháng)短悉自知。

    準胝梵語(yǔ)名號稱(chēng)為阿利也母陀婆縛底,密號最勝金剛,又稱(chēng)降伏金剛。修持此法行者,凡事一切殊勝,無(wú)不如意,能降伏一切惡魔,百邪震驚,而不得便,可見(jiàn)此法功德無(wú)邊。

    準提又翻為清凈,或翻為明覺(jué)。過(guò)去有七十七俱胝準提佛母-金剛母,于法界中無(wú)一人不佑有觀(guān)音與準胝者,而準胝即觀(guān)音之普門(mén)示現,準胝咒乃法界秘密藏中之三昧王,能出生諸佛菩薩之智德莊嚴,且持誦準胝咒觀(guān)自身若釋迦牟尼如來(lái),具三十二相八十種好,紫磨金金色,圓滿(mǎn)身光,是故稱(chēng)之為佛母。準提王佛母身黃白色,有種種莊嚴其身,腰著(zhù)白衣,衣上有花紋,著(zhù)輕羅綽袖天衣,以緩帶系腰。種種莊嚴“色”法胎藏界之義,種種塵沙諸法,因凡夫以菩提煩惱,而菩薩以煩惱為菩提之故。準提佛母像四周圓有光明光焰,是“心”法金剛界之義,智能破妄心昏闇之故。準提佛母有三目十八臂。三目表佛眼、法眼、慧眼,即表不縱不橫三諦一如平等義,為理智事三點(diǎn),佛部、金剛部、蓮花部之總攝。十八臂上均以白螺寶為釧,表音勝善說(shuō)法之義。

    十八手作不同之表征,吾人若以象征學(xué)之見(jiàn)解反覆思惟,密教之表征,具含甚深微妙之理,初見(jiàn)準提像者,常不能知準提佛母十八支手所作義理,惟經(jīng)解說(shuō)即釋大惑,密教深寓哲理,而以平常之事物表征,非入門(mén)弟子不能知。準提佛母中央雙手作說(shuō)法印,為破人道貪瞠癡三障,說(shuō)法利生,教人學(xué)法,令證三身果位。右第二手作施無(wú)畏印,右掌五指開(kāi)立,為五智之光明義,是令人道眾生無(wú)畏,實(shí)具大悲深重,故顯此手印。

    右第三手把劍,此劍乃智慧劍,降斷三障四魔,除三毒五欲,故持此劍。右第四手持數珠,數珠表智慧為轉法輪之義。母珠表本師阿彌陀佛,數珠緒表觀(guān)音大悲,緒貫一百零八煩惱,轉一珠斷一煩惱,證百八三昧,具不可思議功德。右第五手把天妙果,天妙果有萬(wàn)子,表圓滿(mǎn)萬(wàn)行善之種子,顯佛果圓滿(mǎn)義。右第六手把鉞斧,是以大鉞斧能破一切,令人摧破一切無(wú)明、難斷惑障之義。右第七手把鉤,萬(wàn)德皆歸準提尊,尊中之王,四海悉皆朝宗,有鉤王義。持鉤并含召一切眾生,令入本有內證之法界宮,召入如來(lái)寂靜智德,是故持此鉤。

    右第八手持金剛杵,金剛者堅固不動(dòng)智,杵有破體之力,即摧滅三毒,顯三部諸尊。右第九手把寶鬘,寶鬘是貫花葉之物,是花鬘,具萬(wàn)德莊嚴義,有平等性智之功德。

    左第二手持如意寶幢,為表高立凈菩提心寶幢,于無(wú)量;葜T貪乏眾生,施與世出世愿,有眾善根本萬(wàn)行源底之義。左第三手持蓮花,紅蓮花自性清凈,表一切眾生心中有本來(lái)清凈理,雖沈淪無(wú)三毒泥中,往來(lái)六趣四生垢穢,不染猶如蓮華。左第四手把澡罐,表瓶灌能盛滿(mǎn)一切,為此佛母出生三部,諸尊盛滿(mǎn)之德。左第五手持索,此索為降伏惡魔,忿怒諸尊皆持有,可系縛難伏者不令傾動(dòng),引入本有法界宮,有大悲方便之義。左第六手持輪,輪能轉惑摧破,表二十五有生死流轉依之得止,輪又有圓具足之義。左第七手持螺,吹大法螺演大法義,說(shuō)寂滅法,降伏眾生煩惱惑障之義。

    左第八手持賢瓶,具三昧耶,流出寶藏及經(jīng)典,施與眾生。左第九手持般若篋,十方三世佛菩薩,依般若無(wú)不成佛,準提佛母為諸佛能生母,故持般若篋。這十八手又表十八不共法,詳如佛教中弗教一書(shū)所載。行觀(guān)此法,即身為法王子,不久必當成佛,是故應知準提佛母身像表征之甚深內義。

    準提壇城佛母居中,八方有八大菩薩圍護,此八大菩薩為準提佛母之眷屬,即觀(guān)自在菩薩、彌勒菩薩、虛空藏菩薩、普賢菩薩、金剛手菩薩、文殊師利菩薩,除蓋障菩薩、地藏菩薩,是故持誦準提咒,即可以上八大菩薩一同護佑,真是珍貴異常。八大菩薩外圍又有許多菩薩圍繞共連本尊有三十七尊,表三十七道品一一具足,為三十七不共佛法之圓滿(mǎn)。

   精彩推薦
   天天操天天狠_亚1州区2区3区4区产品图片_成人免费无码H在线观看不卡_日本免费人成在线观看网站