<pre id="mivnu"></pre>

   <track id="mivnu"></track>
   當前位置:華人佛教 > 佛教名詞 >

   【供養】是什么意思?佛教對供養的解釋

   【供養】是什么意思?佛教對供養的解釋

   供養佛教解釋?zhuān)?/h2>

    佛教用語(yǔ),指以珍寶、飲食、衣服、臥具、湯藥、燃燈、眾華、眾香、幡蓋等供給如來(lái)和善知識。于佛誠敬供養之人有福報,若能無(wú)所希望以財寶衣服眾花香等供養于佛則有功德。

    因僧侶修行的時(shí)候需要摒除一切外緣,所以就無(wú)法自謀生活必需品,需要信眾的布施。幫助他人修行就是助人成就,能如此發(fā)心供養則有功德。菩薩對佛最好的供養就是修習佛法。

    經(jīng)中所言供養之物品皆有其表法:

    幡蓋供養:信樂(lè )聽(tīng)聞正法生種種善正念思維。

    眾香供養:于經(jīng)文中熏習,生種種正善心行。

    眾華供養:聽(tīng)聞受持正法后心中現種種智慧。

    燃燈供養:常令智慧現前照拂己心。

    飲食供養:以諸法行令善根功德增長(cháng),是為飲食供養。

    衣服供養:于佛法雖未了達其義但能信受奉行,是為衣服供養。

    臥具供養:于佛法修習得諸三昧、正定,是為臥具供養。

    湯藥供養:精進(jìn)修習令疾。業(yè)障)痊愈苦痛(罪報)消除。

    珍寶供養:于佛法精進(jìn)修習,得法得果乃至得道。

    另有持戒供養,智慧布施供養,忍辱供養,精進(jìn)供養,無(wú)身見(jiàn)供養,平等布施供養,一切眾生是佛供養。

   供養詳述

    又作供、供施、供給、打供。指供給飲食、衣服、臥具、湯藥、幡蓋、燃燈、香、花、財寶等于佛、善知識。也指以飲食、衣服、臥具、湯藥等供給于僧侶助其修行。

    僧眾所受飲食、衣服、臥具、湯藥供養,稱(chēng)為四事供養。四事供養也用來(lái)泛指其他供養。如《佛本行集經(jīng)》:“尊重恭敬。四事供養。所謂衣服飲食臥具湯藥幡蓋華香。”

   對佛的供養

    佛來(lái)到娑婆世界度化眾生是出于佛性本具之大悲,并不求任何回報。依法奉行就是對佛最好的供養。

   佛經(jīng)中關(guān)于供養的記載

    《無(wú)量義經(jīng)》:若善男子、善女人,若佛在世及滅度后,有得是經(jīng),歡喜踴躍得未曾有,受持、讀誦、書(shū)寫(xiě)、供養,廣為眾人分別、解說(shuō)是經(jīng)義者,即得宿業(yè)余罪、重障一時(shí)滅盡,便得清凈,逮得大辯,次第莊嚴諸波羅蜜,獲諸三昧、首楞嚴三昧,入大總持門(mén),得勤精進(jìn)力,速越上地,善能分身,散體遍十方國,拔濟一切二十五有極苦眾生,悉令解脫。

    《佛說(shuō)無(wú)量壽經(jīng)》:假令有佛百千億萬(wàn),無(wú)量大圣數如恒沙,供養一切斯等諸佛,不如求道堅正不卻;譬如恒沙諸佛世界,復不可計無(wú)數剎土,光明悉照遍此諸國,如是精進(jìn)威神難量。

    設我得佛。自地以上至于虛空。宮殿樓觀(guān)池流華樹(shù)。國土所有一切萬(wàn)物。皆以無(wú)量雜寶百千種香而共合成。嚴飾奇妙超諸人天。其香普薰十方世界。菩薩聞?wù)呓孕薹鹦。若不爾者。不取正覺(jué)。

    《僧伽吒經(jīng)》:佛告一切勇菩提薩埵。若有人供養六十二億恒河沙諸佛。施諸樂(lè )具。若復聞此法門(mén)者。所得福德與前正等。

    《佛說(shuō)佛母出生三法藏般若波羅蜜多經(jīng)》:爾時(shí),三十三天子眾,即于會(huì )中,化現無(wú)數天曼陀羅華等種種妙華,散于佛上。其所散華,住虛空中。時(shí)諸天子眾散妙華已,作如是言:‘愿此般若波羅蜜多正法久住世間,與閻浮提眾生作大利益。’發(fā)是言已重復散華,散已又言:‘唯愿一切眾生,于此般若波羅蜜多法門(mén),宣布演說(shuō)如說(shuō)修行。一切魔及魔天人與非人,伺求短者,不得其便,普令眾生善根具足。’

    《大般涅槃經(jīng)》:爾時(shí)國中諸離車(chē)妻。聞佛不久當般涅槃。今者最后見(jiàn)毗耶離。心大懊憹。悲泣流連。各與五百眷屬。各辦五百乘車(chē)。載供養具。種種莊嚴。車(chē)牛白者。懸素幡蓋。如是玄黃。各隨牛色。次第出城。往至佛所。

    《須摩提女經(jīng)》:是時(shí)此女極有敬心。向迦葉如來(lái)奉持禁戒恒好布施。又四事供養。云何為四。一者施。二者愛(ài)敬。三者利人。四者等利。

   天天操天天狠_亚1州区2区3区4区产品图片_成人免费无码H在线观看不卡_日本免费人成在线观看网站