<pre id="mivnu"></pre>

   <track id="mivnu"></track>
   當前位置:華人佛教 > 佛教名詞 >

   【三藏】三藏的意思,佛教中的三藏指的是什么?

   【三藏】三藏的意思,佛教中的三藏指的是什么?

   三藏佛教解釋?zhuān)?/h2>

    三藏,又作三法藏。藏,梵語(yǔ)pit!aka,意謂容器、谷倉、籠等。印度佛教圣典之三種分類(lèi)為:經(jīng)藏、律藏、論藏。

   三藏解釋

    梵語(yǔ)

    據大乘莊嚴經(jīng)論卷四述求品載,藏,‘攝’之義,即總攝一切所應知之意。若依覺(jué)音之說(shuō),則藏為‘諳記’之義,即以諳誦之法而師徒口傳。另?yè)氖庵Ю粘?a href="/remen/sanmei.html" class="keylink" target="_blank">三昧經(jīng)卷中載,藏為‘器’之義,即容受所應知之一切教法之意。大眾部與其他部派在三藏之外另加雜藏(本生因緣等),犢子部另加咒藏(真言、

    。┒闪⑺牟。法藏部另加咒藏與菩薩藏,大眾部之一說(shuō)部另加雜集藏與禁咒藏,成實(shí)論加上雜藏與菩薩藏,六波羅蜜經(jīng)加上般若波羅蜜多藏與陀羅尼藏,五者合稱(chēng)五藏。此外,經(jīng)藏與律藏二者,或聲聞藏與菩薩藏兩者,并稱(chēng)為二藏。

    經(jīng)藏

    。ㄨ髎u^tra^nta -pit!aka ,巴sutta-pit!aka ),音譯素怛纜藏、修多羅藏,意譯契經(jīng)藏。佛所說(shuō)之經(jīng)典,上契諸佛之理,下契眾生之機;有關(guān)佛陀教說(shuō)之要義,皆屬于經(jīng)部類(lèi)。

    律藏

    。ㄨ髒inaya -pit!aka ,巴同),音譯毗奈耶藏、毗尼藏,意譯調伏藏。佛所制定之律儀,能治眾生之惡,調伏眾生之心性;有關(guān)佛所制定教團之生活規則,皆屬于律部類(lèi)

    論藏

    。ㄨ骯bhidharma -pit!aka ,巴abhidhamma-pit!aka ),音譯阿毗達磨藏、阿毗曇藏,意譯作對法藏。對佛典經(jīng)義加以論議,化精簡(jiǎn)為詳明,以決擇諸法性相;為佛陀教說(shuō)之進(jìn)一步發(fā)展,而后人以殊勝之智慧加以組織化、體系化的論議解釋。論藏又稱(chēng)論部,與摩呾理迦(或摩得勒伽,梵ma^tr!ka^ ,巴ma^tika^ ,意譯作本母、論母)、優(yōu)波提舍(梵upades/a ,巴upadesa ,意譯作論議)具有密切之關(guān)系。

    據大毗婆沙論卷一載,三藏之所顯與等流等各異,經(jīng)藏乃次第之所顯,律藏為緣起之所顯,論藏為性相之所顯;經(jīng)藏為力之等流,律藏為大悲之等流,論藏為無(wú)畏之等流;經(jīng)藏系種種雜說(shuō),律藏系講說(shuō)諸學(xué)處,論藏則分別諸法之自相與共相。

   引證解釋

    佛教經(jīng)典的總稱(chēng)。分經(jīng)、律、論三部分。經(jīng),總說(shuō)根本教義;律,記述戒規威儀;論,闡明經(jīng)義。通曉三藏的僧人,稱(chēng)三藏法師,如唐玄奘稱(chēng)唐三藏。

    南朝·梁·沉約《內典序》:“義隱三藏之外,事非二乘所窺。”

    唐·玄奘《大唐西域記·迦畢試國》:“我若不通三藏理,不斷三界欲,得六神通,具八解脫,終不以脅而至於席。”

    姚雪垠《李自成》第二卷三一章:“他近幾年來(lái)持律極嚴,更加精研經(jīng)、論,想在生前做一個(gè)三藏具足的和尚。”

   立三藏原因

    大乘莊嚴經(jīng)論卷四亦舉出設立三藏之九種原因,即:

    (一)為對治疑惑,故設立修多羅。(二)為對治受用之二邊,即令遠離樂(lè )行之邊、苦行之邊,故設立毗尼。(三)為對治自心之見(jiàn)取,故設立阿毗曇。(四)為說(shuō)三學(xué),故設立修多羅。(五)為成就戒學(xué)、心學(xué),故設立毗尼。(六)為成就慧學(xué),故設立阿毗曇。(七)為講說(shuō)法及義,故設立修多羅。(八)為成就法及義,故設立毗尼。(九)為通達法及義,故設立阿毗曇。

    釋氏要覽卷中亦援引阿毗達磨集論之說(shuō),謂經(jīng)藏乃用以對治疑煩惱,律藏對治受用二邊之隨煩惱,論藏對治自見(jiàn)取執之隨煩惱。此外,西藏喇嘛教以三藏配于三毒,而謂律藏可斷除貪欲,經(jīng)藏可斷除嗔恙,論藏可斷除愚癡。

    有關(guān)三藏之次第,迄無(wú)定論,或謂若就三藏結集之先后而言,則其次第為經(jīng)、律、論;若就行修之順序而言,則為律、經(jīng)、論。

    若將此三藏配于三學(xué),則經(jīng)相當于定學(xué)、律相當于戒學(xué)、論相當于慧學(xué)。同時(shí),經(jīng)亦包含戒、定、慧三學(xué),律包含戒、定二學(xué),論唯包含慧學(xué)。其他尚有由各方面立三藏之別者。原來(lái)三藏系指原始佛教及部派佛教之圣典,亦即小乘之三藏教(藏教),其后此語(yǔ)為大乘所引用,三藏遂有下乘(聲聞乘)與上乘(菩薩乘)之別,合此即成為‘六藏’。

    凡是以經(jīng)立宗者,如華嚴宗、凈土宗、密宗、日本日蓮宗等,皆稱(chēng)為經(jīng)宗;以律立宗者為律宗,如我國南山律宗;以論立宗者為論宗,如俱舍宗、成實(shí)宗、三論宗等。又精通三藏之各藏者,分別稱(chēng)為經(jīng)師、律師或論師。造論弘揚佛教者,稱(chēng)為論主或論師。精通三藏之法師稱(chēng)為三藏法師、三藏比丘、三藏圣師,或單稱(chēng)三藏。在我國,三藏之翻譯家亦稱(chēng)三藏,例如稱(chēng)玄奘三藏、真諦三藏等。[增一阿含經(jīng)卷二、十誦律卷六十、分別功德論卷一、大乘阿毗達磨雜集論卷十一、唐譯攝大乘論釋卷一、大乘起信論義記卷上]

    (二)分別為聲聞、緣覺(jué)、菩薩等三乘人所說(shuō)之教法,即聲聞藏、緣覺(jué)藏、菩薩藏,合三者亦稱(chēng)三藏。(一)聲聞藏,詮釋聲聞之理行果。(二)緣覺(jué)藏,又作辟支佛藏,詮釋緣覺(jué)之理行果。(三)菩薩藏,詮釋菩薩之理行果。[文殊支利普超三昧經(jīng)卷中三藏品、阿阇世王經(jīng)卷下、入大乘論卷上、大乘義章卷一、大乘起信論義記卷上]

    (三)日本凈土真宗,對凈土三部經(jīng)所說(shuō)之教法(法門(mén)),亦稱(chēng)三藏。據‘教行信證’一書(shū)之說(shuō),此三者即福智藏、福德藏、功德藏。(一)‘福智藏’意即圓滿(mǎn)成就智慧與福德二種莊嚴,乃指南無(wú)阿彌陀佛之名號,從而謂開(kāi)顯大無(wú)量壽經(jīng)所說(shuō)弘愿真實(shí)之第十八愿之教。(二)‘福德藏’即觀(guān)無(wú)量壽經(jīng)所說(shuō)之定散諸行,從而謂開(kāi)顯第十九愿要門(mén)之方便教。(三)‘功德藏’即阿彌陀經(jīng)所說(shuō)以自力回向之名號,從而謂開(kāi)顯第二十愿真門(mén)之方便教。

   天天操天天狠_亚1州区2区3区4区产品图片_成人免费无码H在线观看不卡_日本免费人成在线观看网站